Juridisch kader voor bemalingswater

Artikel 5.53.6.1.1.§2 van Vlarem II bepaalt voor bronbemalingen noodzakelijk voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen (subrubriek 53.2):

Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen bedoeld in subrubriek 53.2 van de indelingslijst moet, in zoverre dit met toepassing van beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch niet mogelijk is, moet het bemalingswater worden geloosd in een oppervlaktewater, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een leiding voor hemelwater (RWA-riolering). Indien dit ook technisch onmogelijk is, mag het water geloosd worden in de openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Volumes hoger dan 10m³/u mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie behoudens de uitdrukkelijke toelating van de exploitant van deze installatie (Aquafin NV). De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

Een toelating van Aquafin NV kan enkel worden verleend indien de aanvrager bereid is de verwerkingskost te betalen. De aanrekening van deze verwerkingskost gebeurt op basis van een saneringscontract met Aquafin NV. Lozingen van meer dan 10 m³/u op de openbare riolering zijn bovendien onderworpen aan de heffing op waterverontreiniging

Uw lozing van het onttrokken bemalingswater op de riolering is ook onderhevig aan de heffingsplicht op de waterverontreiniging . Indien u echter de vergoeding van Aquafin volledig betaalt, wordt geen heffing meer gevestigd op dit onttrokken bemalingswater. De vergoeding die u betaalt aan de NV Aquafin volstaat en is bovendien fiscaal aftrekbaar. Indien u deze factuur niet volledig betaalt, zal u alsnog een heffingsbedrag dienen te betalen. Dit heffingsbedrag is echter niet fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kan een heffingsverhoging worden aangerekend.