Governance structuur

Juridische structuur

Aquafin NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De vennootschap werd opgericht op 25 april 1990 op initiatief van het Vlaamse Gewest. Een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap is beschikbaar op de website van het bedrijf (www.aquafin.be).

Corporate Governance structuur

Aquafin opteerde voor het monistisch bestuursmodel. De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur streeft naar duurzame waardecreatie door de strategie van de vennootschap te bepalen, door een effectief, verantwoordelijk en ethisch leidinggevend team samen te stellen en door de prestaties van de vennootschap te controleren. De raad van bestuur laat zich hierin bijstaan door twee adviserende comités: het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité. Zij adviseren de raad van bestuur met betrekking tot te nemen besluiten en bij specifieke aangelegenheden. De uiteindelijke besluitvorming berust bij de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft in uitvoering van artikel 22 van de statuten, een “orgaan van dagelijks bestuur” opgericht overeenkomstig artikel 7:121 WVV. Het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan het directieteam. Tenminste éénmaal om de vijf jaar evalueert de raad van bestuur of de gekozen governance structuur nog steeds geschikt is.

Samenstelling directieteam en raad van bestuur