Gezuiverd afvalwater gebruiken

Aquafin loost het gezuiverde afvalwater weer in een beek of rivier. In totaal vloeit er op jaarbasis 800 miljard liter gezuiverd water via de waterlopen naar de zee. Het grootste deel is nodig om lokale waterlopen op peil te houden. Eén achtste van het totale debiet komt in aanmerking voor gebruik als proceswater voor bedrijven (cijfers van Patrick Willems, professor Hydrologie aan de KU Leuven). Het gaat om 100 miljard liter per jaar of  250 miljoen liter per dag. 

Grootschalige waterbron voor industrie

Aquafin staat open voor alle samenwerkingsvormen met publieke en private partners die leiden tot een ecologisch, sociaal en economisch waardevol hergebruik van effluent. We zien gezuiverd afvalwater niet als onze eigendom en dus stellen we het gratis ter beschikking volgens een aantal voorwaarden. Wat we wel aanrekenen zijn de kosten die we maken om een structurele afname op te zetten: infrastructuur, administratie, werkuren... Deze kost verschilt per type samenwerking. 

Voor elk uitdaging een oplossing!

Misschien worstel je nog met bedenkingen en drempels om gezuiverd afvalwater te hergebruiken. Dan is er de uitdagingenbundel van het CIW-platform Circulair Water! Hierin vind je uitdagingen én oplossingen voor circulair watergebruik uit lopende projecten en initiatieven. Je raadpleegt er tips, tools en mogelijke acties die je kan ondernemen om zelf gezuiverd afvalwater te hergebruiken of om circulair watergebruik te helpen versnellen.

Naar de uitdagingenbundel

Succesverhalen

Citrique

Koel- en proceswater voor industrie

Citribel uit Tienen is een van de grootste producenten van citroenzuur ter wereld. Het bedrijf ligt naast een rioolwaterzuiveringsinstallatie en neemt al vele jaren gezuiverd afvalwater af.
Lees meer
Blue Deal Limburg

Veilig en gezond drinkwater voor Limburgse inwoners

Het Blue Future Limburg project voorziet inwoners van Zuid-Limburg het hele jaar van circulair geproduceerd drinkwater.
Lees meer
RWZI Harelbeke

Gerecycleerd proceswater voor bedrijven

Project Water voor Morgen geeft bedrijven de kans om volledig over te stappen naar duurzaam water.
Lees meer
Aquafin deel van Waterkracht

Koelwater voor Antwerpse havenindustrie

Waterkracht zuivert 20 miljard liter afvalwater tot koelwater voor de Antwerpse havenindustrie.
Lees meer
Aquafin deel van Deeper Blue

Van gezuiverd afvalwater tot drinkwater

Het gezuiverd afvalwater van Aalst wordt dankzij het Deeper Blue project in samenwerking met Farys en De Watergroep opgezuiverd tot drinkwater.
Lees meer
RWZI Langemark

Circulair gebruik van proceswater

Aquafin levert effluent aan waterzuiveringsbedrijf Pantarein Water in kader van het Milceaubelissimo project.
Lees meer

Structureel gezuiverd afvalwater afnemen als individueel bedrijf

Momenteel gebruiken een 7-tal bedrijven structureel gezuiverd afvalwater van Aquafin als alternatieve waterbron in hun productieproces. Denk je dat gezuiverd afvalwater ook voor jouw bedrijf misschien een structurele aanvullende waterbron is? Kijk dan op AquaMarkt of er een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de buurt is. Het water moet namelijk via extra leidingwerk permanent kunnen aangevoerd worden.

Als de afstand niet te groot is, kan samen met Aquafin en de waterloopbeheerder verder onderzocht worden of het debiet dat je bedrijf nodig heeft, kan gemist worden in de waterloop die het effluent ontvangt. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht afhankelijk van het debiet gezuiverd afvalwater dat Aquafin erin loost. Als dat plots drastisch vermindert of zelfs wegvalt, dan kan het leven in die beek grondig verstoord worden.

Bekijk de potentieelkaart

Effluent voor irrigatie en beregening? Nazuivering en risicobeoordeling nodig

Op 28 april 2023 heeft de Vlaamse Regering in uitvoering van een Europese verordening een besluit goedgekeurd met de reglementering over het gebruik van teruggewonnen water, waaronder effluent, het gezuiverde afvalwater van RWZI's. De regels die hierin werden vastgelegd, gelden voor het gebruik van teruggewonnen water in irrigatie- en beregeningstoepassingen, zowel in land- en tuinbouw als daarbuiten. Ze gelden ook voor elk ander gebruik door een openbare dienst waarbij het in contact komt met de bodem of waarbij gebruikers, omwonenden of passanten kunnen blootgesteld worden aan het water. Het besluit legt de minimale eisen vast voor de kwaliteit en monitoring van het teruggewonnen water en het beheersen van de risico's.

Concreet betekent dit dat er een bijkomende zuiveringsstap nodig is om effluent veilig te kunnen hergebruiken voor deze toepassingen. Uitgebreide analyses hebben aangetoond dat in het effluent van bijna al onze RWZI's de Europese norm niet gehaald wordt voor de aanwezigheid van fecale bacteriën zoals E-coli en voor andere pathogenen. Verdere desinfectie is bijgevolg noodzakelijk.

Daarnaast zal ook altijd een doorgedreven risicobeoordeling nodig zijn, waarbij de impact op het milieu geanalyseerd wordt. Dit houdt in dat er een monitoring moet gebeuren en dat er regelmatig stalen moeten genomen worden om het effluent te analyseren op onder andere zouten, micropolluenten (zoals medicijnresten en PFAS) en nutriënten. Met deze analyses kan de eventuele impact op bodem, grondwater, oppervlaktewater en de mens ingeschat worden. Hieruit kan eventuele bijkomende opzuivering via meer geavanceerde technologieën volgen.

In elk geval moet voor de opstart van een hergebruikproject dat binnen deze toepassingen valt, toelating gevraagd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Effluent voor gebruik zonder contact met bodem of mens

Voor een beperkt aantal toepassingen waarbij het water niet in contact komt met de bodem of met mensen, kan gezuiverd afvalwater nog rechtstreeks en gebruikt worden. In de praktijk gaat het om zuig-, spuit- en ruimingswerken door erkende ruimfirma’s of bijvoorbeeld voor de productie van beton.

Op onderstaande kaart zie je op welke locaties ad hoc ophaling mogelijk is tijdens de werkuren tussen 8 en 12 uur en 12.30 en 16.00 uur

Aanvraag afhaling gezuiverd afvalwater (effluentwater) - enkel mogelijk op de RWZI's die aangeduid zijn op de kaart hierboven.

CONTRACTUELE VOORWAARDEN - versie 23/06/2023

 

Opmerking: onvolledig ingevulde aanvraagformulieren zullen niet aanvaard worden.

Nummerplaat Volume m³ Bewerkingen
Nog een vrachtwagen? Klik op 'Extra vrachtwagen toevoegen'
vermeld laadvolume van de vrachtwagen
Duurtijd overeenkomst
Indien tijdelijk, geef hier het aantal maanden op (kan verlengd worden)
fase extra

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Aquafin stelt aan de ontvanger gezuiverd afvalwater (verder effluentwater genoemd) van de opengestelde RWZI’s van Aquafin ter beschikking.

De lijst met RWZI’s waar effluentwater kan afgehaald is te raadplegen op de website van Aquafin (www.aquafin.be). De ontvanger dient steeds voorafgaandelijk te checken of de RWZI waar hij effluentwater wil afhalen open is voor afhaling van effluentwater.

De ontvanger wendt het effluentwater aan op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid en zal Aquafin volledig vrijwaren voor aanspraken van eender welke partij die voortvloeien uit dit gebruik, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Aquafin en zal in alle geschillen vrijwillig tussenkomen.

Deze overeenkomst is niet installatie-specifiek, Aquafin behoudt het recht om te bepalen welke RWZI’s opengesteld kunnen worden zoals hoger beschreven. Bij een contract voor meerdere maanden kan de ontvanger indien gewenst de overeenkomst vroegtijdig beëindigen op het einde van elke maand.

Deze overeenkomst kan onmiddellijk door Aquafin beëindigd worden, o.a. wanneer er misbruik wordt vastgesteld, omwille van dwingende redenen of adviezen en beslissingen van de verantwoordelijke waterloopbeheerders. De ontvanger heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

De ontvanger zal bij de eerste aanmelding op de installatie (= RWZI die hij heeft aangeduid waar hij hoofdzakelijk effluentwater zal afhalen) per vrachtwagen een aparte specifieke toegangsbadge ontvangen die bij elke afhaling met deze vrachtwagen verplicht te gebruiken is. Daarom vragen we de ontvanger hierboven ook duidelijk aan te geven met hoeveel vrachtwagens afhaling kan gebeuren zodat er voldoende badges ter beschikking kunnen gesteld worden. Badges mogen niet uitgewisseld worden en moeten altijd bij de specifieke bijhorende vrachtwagen gebruikt worden.

De badge geeft tijdens de openingsuren (te raadplegen op de website van Aquafin) toegang tot alle door Aquafin opengestelde locaties voor afhaling van effluentwater. Na beëindiging van de overeenkomst moet(en) de badge(s) binnen de week worden terugbezorgd aan Aquafin. Als dat niet gebeurt, zal bij de facturatie een administratieve toeslag van 20 euro per ontbrekende badge worden aangerekend.

De ontvanger verbindt zich ertoe bij elke betreding van een installatie van Aquafin de veiligheidsinstructies van Aquafin nauwgezet na te leven. Voor het afnemen van het effluentwater zal de ontvanger steeds gebruik maken van stevig veiligheidsschoeisel, werkhandschoenen, veiligheidsbril en een veiligheidshelm. Het aanwezige personeel behoudt daarnaast de mogelijkheid om in functie van risico's eigen aan de installatie nog bijkomende verplichtingen op te leggen. Wanneer hardleerse transporteurs de maatregelen niet navolgen, treedt er een stappenplan in werking. Eerste stap is een mondelinge waarschuwing, de tweede stap een schriftelijke waarschuwing. Als de transporteur zich nog niet aan de regels houdt, zal de badge worden ingetrokken en is er geen effluentafname meer mogelijk. 

Het effluent zal door en voor rekening van de ontvanger per as worden afgevoerd. De afname van het effluent gebeurt op de door de operator van Aquafin aangeduide plaats. Deze plaats zal met een transportwagen bereikbaar zijn, doch het nodige materiaal voor het opzuigen van het effluent moet door de ontvanger voorzien worden.

Aquafin geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde effluentwater en de beschikbaarheid van voldoende effluentwater. Het effluent mag door de ontvanger niet doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.

In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Aquafin persoonsgegevens van derden. Hierdoor zijn we verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken enkel persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden op basis van rechtmatige verwerkingsgronden. Aquafin draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden. 

Hieronder geven we je alvast een overzicht van de belangrijkste zaken omtrent de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van jouw aanvraag voor afhaling van effluent. Aquafin verzamelt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van deze aanvraag, maar ook om te voldoen aan een aantal voorwaarden die ons door overheidsinstanties werden opgelegd.

De gebruikte persoonsgegevens behoren tot de volgende categorieën: identificatiegegevens, financiële bijzonderheden. Deze gegevens worden (gedeeltelijk) doorgegeven aan een aantal overheidsdiensten. Aquafin is verplicht deze informatie te bewaren, de gegevens voor het register bedoeld voor de overheidsinstanties worden bewaard tot 5 jaar nà het einde van het kalenderjaar. De overige gegevens ter uitvoering van de overeenkomst worden bewaard overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn. Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, te laten aanpassen, de verwerking ervan te laten beperken of bezwaar tegen de verwerking aan te tekenen, te laten overdragen of te laten verwijderen tenzij dit onder de uitzonderingen valt binnen de GDPR.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België (https://www.privacycommission.be). Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan je bovenstaande rechten uitoefenen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Aquafin, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Aquafin:

  • Je bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
  • Je stuurt een email naar privacy.officer@aquafin.be

De volledige privacy policy kan je nalezen op onze website.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERBODSBEPALINGEN

De ontvanger wendt dit effluentwater uitsluitend aan voor de door hem aangevraagde toepassing hierbij rekening houdend met onderstaande gebruiksvoorwaarden en verbodsbepalingen.

Het effluentwater mag niet gebruikt worden voor menselijke consumptie en sanitaire doeleinden (o.a. drinken, voedselbereiding, vaat, bad, douche,…). Elk menselijk contact (rechtstreeks of onrechtstreeks moet te allen tijde worden vermeden.

De Vlaamse Regering heeft op 28 april 2023 in het licht van een Europese verordening een ontwerpbesluit goedgekeurd met reglementering over het gebruik van teruggewonnen water waaronder effluentwater van RWZI's. Het besluit legt voor bovenvermelde toepassingen minimale eisen vast voor de kwaliteit en monitoring van het effluentwater waardoor een bijkomende zuiveringsstap (minimaal verdere desinfectie) nodig is. Elk gebruik van effluentwater dat binnen deze toepassingen valt is bovendien aan een expliciete toelating van VMM onderworpen.

Het effluentwater kan bijgevolg ook niet gebruikt worden voor irrigatie- en beregeningstoepassingen, zowel in land- en tuinbouw als daarbuiten. Ook elk ander gebruik door een openbare dienst waarbij het effluentwater in contact komt met de bodem of waarbij gebruikers, omwonenden of passanten kunnen blootgesteld worden aan het water of druppels/nevel/aerosolen ervan is niet mogelijk.

Het effluentwater kan wel gebruikt worden in toepassingen waarbij geen rechtstreeks contact is met mens of milieu, zoals bijvoorbeeld het ruimen van riolen, betonproductie, werftoiletten, ...

VERGOEDING

De ontvanger zal aan Aquafin een administratieve vergoeding betalen van € 182,44/maand exclusief BTW. Deze vergoeding wordt jaarlijks herzien volgens de index van de consumptieprijzen.

De vergoeding is onafhankelijk van de afgehaalde hoeveelheid effluentwater. Zodra de overeenkomst is afgesloten tot het beëindigen of opzeggen ervan is de maandelijkse vergoeding verschuldigd, ongeacht of de ontvanger in die periode effluentwater heeft afgehaald of niet.

Aquafin stuurt op het einde van de overeenkomst (voor korte tijdelijke overeenkomsten) of per kwartaal (voor overeenkomsten met langere of permanente duurtijd) een factuur. De betaling is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van 7% op de verschuldigde sommen verschuldigd zijn.

De overeenkomst zal pas in werking treden nadat de ontvanger alle aan te leveren gegevens op de website van Aquafin heeft ingediend en na formele bevestiging door Aquafin per mail incl. het contractnummer.

De aanvrager/ontvanger verklaart kennis te hebben genomen van alle bovenstaande punten en verklaart zich akkoord met alle hierbo
De aanvrager/ontvanger verklaart kennis te hebben genomen van alle bovenstaande punten en verklaart zich akkoord met alle hierbo
Ik ga akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met Aquafin waarvoor aan mij een forfaitaire administratieve vergoeding van  €180/maand excl. BTW zal gefactureerd worden. Deze vergoeding is onafhankelijk van het feit of er al dan niet effluent wordt afgehaald en onafhankelijk van de afgehaalde hoeveelheid effluent. 
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval het aansluiten van een effluentcontract) en de facturatie ervan. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je de uitvoering van deze dienst hebt aangevraagd. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst, facturatiedoeleinden ) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.

Warmte-recuperatie uit huishoudelijk afvalwater?

Contact

Info over hergebruik gezuiverd afvalwater