Wettelijke bepalingen kennisbank

De toegang tot onze kennisbank is kosteloos, maar houdt wel enkele voorwaarden in. Lees deze voorwaarden goed na wanneer je toegang vraagt tot de kennisbank.

Persoonsgegevens + wachtwoord

1. De toegang tot de informatie op de website is kosteloos, doch houdt het raadplegen of het gebruik van deze site automatisch in dat volledig en zonder enig voorbehoud wordt ingestemd met de hierna vermelde voorwaarden.

2. Indien een rechtspersoon of natuurlijk persoon toegang wilt tot de kennisbank en/of het samenwerkingsplatform, moet deze een elektronische aanvraag indienen via partners@aquafin.be. Bij een aanvraag vraagt Aquafin je minstens deze persoonsgegevens te bezorgen:

  • Voornaam + naam
  • Bedrijf (evt. vestiging)
  • Adres
  • E-mailadres
  • Rijksregisternummer via hashing (voor samenwerkingsplatform)

Het staat de rechtspersoon of natuurlijk persoon vrij om nog andere persoonsgegevens mee te geven.

3. De toegang tot gebruikersnamen en wachtwoorden die toegang geven tot de kennisbank en/of samenwerkingsplatform is de eigen bevoegdheid van Aquafin. Aquafin kan ten alle tijde de toegang hiervan weigeren, Aquafins beslissing is finaal. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn geldig voor een periode van maximum 12 maanden (na 12 maanden inactiviteit zal de account automatisch geblokkeerd worden) en kunnen hernieuwd worden door Aquafins bevoegdheid. Gebruikersnamen en wachtwoorden moet je schriftelijk bij Aquafin aanvragen. Elke registratie is voor een enkele gebruiker.

4. Om toegang te krijgen tot de kennisbank, zal je gevraagd worden om je gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. Aquafin heeft evenwel het recht om onmiddellijk de toegang te blokkeren zonder voorafgaand bericht en om alle gebruikers van dat IP-adres te blokkeren. Om toegang te krijgen tot het samenwerkingsplatform, zal daarnaast ook gevraagd worden om via eID of token aan te melden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

5. De website en de inhoud - met inbegrip van onder meer teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site – zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Aquafin of zijn informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. De gebruiker heeft enkel het recht om de documenten welke vermeld zijn op de kennisbank te downloaden mits naleving van de hierna volgende bepalingen (hierna genoemd “downloadrecht”). Onverminderd het downloadrecht, is ondermeer reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële/niet-commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website en haar inhoud verboden tenzij mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Aquafin. Onverminderd het downloadrecht, draagt Aquafin met andere woorden dus geen enkele -vermogens- recht (ongeacht vorm en/of middelen) in verband met de website en haar inhoud over aan de gebruiker.

6. In het kader van het downloadrecht draagt Aquafin geen enkel vermogensrecht over voor wat betreft de documenten (met inbegrip van alle informatie – ongelimiteerd teksten, formules, grafische beelden, etc… – die deze documenten bevat), tenzij hierna expliciet anders bepaald.

7. De gebruiker mag de documenten enkel gebruiken in het kader van de uitvoering van een tussen Aquafin en de gebruiker gesloten overeenkomst of voor een deelname van een lopende (aanbestedings-, offerte- of onderhandelings-) procedure, waarbij Aquafin (mede)opdrachtgever is.

8. De in de kennisbank opgenomen gegevens zijn niet projectgebonden. Raadplegen van de kennisbank ontslaat de gebruiker dus niet van de verplichting na te gaan in hoeverre de projectgegevens – zoals onder meer, maar niet beperkt tot, terug te vinden in het bijzonder (project)bestek – afwijken van de in de kennisbank opgenomen gegevens. De projectgebonden gegevens hebben voorrang op deze uit de kennisbank.

9. De gebruiker verbindt zich er toe de hiervoor vermelde rechten niet te schenden. Zo is het onder meer verboden om deze documenten - al dan niet ten kosteloze titel - te exploiteren. Indien de gebruiker de documenten wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan bepaald in punt 6, dient de gebruiker hiervoor de expliciete schriftelijke toestemming te hebben.

10. De gebruiker zal het aantal van zijn personen dat toegang heeft tot deze documenten zoveel mogelijk beperken.

11. De gebruiker verbindt zich er toe dat derden geen toegang krijgen tot deze documenten, tenzij de toegang van derden noodzakelijk is voor het vervullen van punt 6. Daarenboven verbindt de gebruiker zich dat de derden aan deze bepalingen onderworpen zijn.

12. De gebruiker verklaart hiermee akkoord dat elke schending van de hiervoor vermelde rechten door Aquafin als een zware fout zal beschouwd worden.

Algemeen

13. Aquafin gebruikt deze gegevens – welke in een bestand worden opgenomen - alleen voor de toegang en het gebruik van de databank. De gebruiker kan de desbetreffende gegevens – welke betrekking hebben op de gebruiker – opvragen en ze eventueel corrigeren. De gebruiker kan Aquafin contacteren via helpdesk@aquafin.be of via partners@aquafin.be In elk geval zullen de gegevens behandeld worden, worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker Aquafin uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan u zich kosteloos verzetten.

14. Iedere gebruiker ziet af van elke vordering, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Aquafin. De informatie – met inbegrip van de documenten - die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Aquafin biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.

15. Iedere gebruiker stemt ermee in alle risico’s in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen vordering in te dienen tegen Aquafin, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of toegang tot het systeem.

16. Aquafin geeft geen enkele garantie omtrent de toegang tot de website. Deze toegang kan worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere – technische – reden.

17. Aquafin maakt gebruik van cookies om de site te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Wanneer je verder surft, stem je in met het gebruik van deze cookies en ons cookiebeleid.