Water lozen

Een bedrijf dat permanent of in noodgevallen afvalwater wil lozen op de riolering, moet zich houden aan wettelijke verplichtingen. Om het te kunnen behandelen moet het afvalwater ook compatibel zijn met het huishoudelijke afvalwater dat Aquafin verwerkt.

(Bouw)bedrijven die het grondwaterpeil kunstmatig willen verlagen of water willen verpompen (bemalen), moeten een toelating voor de lozing van bemalingswater aanvragen.

Bemalingen

Om bouwwerken in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren, moet het niveau van het grondwater verlaagd worden of het overtollige water weggepompt worden. Op bijna elke bouwwerf is zo'n tijdelijke bemaling noodzakelijk. Bij het kunstmatig verlagen van de grondwaterspiegel via een bronbemaling, is de exploitant ervan verplicht het opgepompte grondwater te laten infiltreren buiten de onttrekkingszone of te lozen op een regenwaterafvoerstelsel. Enkel als deze opties technisch niet mogelijk zijn, mag het water geloosd worden op de riolering.

Gaat het om debieten van ten minste 10m³/h, dan is een uitdrukkelijke toelating van Aquafin en bijhorende vergoeding verplicht.

Wat met bemalingswater?

bemaling

Noodaansluiting om te lozen

Bedrijven met een eigen zuivering die hun gezuiverd water lozen in een beek of rivier, moeten in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering. Zo vermijden ze dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de beek of rivier bij problemen met de waterzuivering van het bedrijf. Een zuiveringsinstallatie van Aquafin vangt het water dan op en zuivert het zoveel mogelijk voordat het naar een waterloop gaat.

 

Meer over noodaansluitingen

Permanente lozingen

Bedrijven mogen in principe hun afvalwater lozen op een een zuiveringsinstallatie van Aquafin, op voorwaarde dat dit geen aanleiding geeft tot een minder goed functioneren van de installatie of het rioleringsstelsel. De lozingsvoorwaarden (o.a. debiet en samenstelling) moet het bedrijf motiveren en vastleggen in zijn milieuvergunning.

Als de permanente verwerking van het bedrijfsafvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie specifieke investeringsmaatregelen of specifieke exploitatiemaatregelen vereist, moet het bedrijf dit zelf financieren. In dit geval worden bedrijven via hun milieuvergunning verplicht een saneringscontract met Aquafin af te sluiten.

 

Meer over permanente lozingen

Tijdelijke lozingen

Bedrijven die een tijdelijke productietoename, een regulier onderhoud en/of het uitbouwen of vervangen van hun zuiveringsinstallatie plannen, kunnen gebruik maken van een vergunde tijdelijke lozing. Dit kan via de piste ‘tijdelijke vergunning’ (geldig voor een periode van 3 maanden) of via een aparte set voorwaarden voor de tijdelijke lozing in een gewone milieuvergunning. Via hun milieuvergunning kunnen bedrijven verplicht worden een saneringscontract met Aquafin af te sluiten om de modaliteiten van deze lozing vast te leggen.

 

Over tijdelijke lozingen

Bufferwerking bij regenweer

Een bedrijf dat grote hoeveelheden (geconcentreerd) afvalwater loost, kan via de milieuvergunning verplicht worden om een buffer te voorzien die in werking treedt bij regenweer. Als dat afvalwater rechtstreeks in de riolering zou komen, kunnen bij zware regenval grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater via overstorten in beken en rivieren terecht komen.

De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater op de riolering, worden aangestuurd door een automatische melding. Het bedrijf moet hiervoor een contract afsluiten met Aquafin.

 

Meer over buffering bij regenweer

kleine watersalamander