Erfdienstbaarheid

Het kan zijn dat Aquafin moet werken op privaat terrein om rioleringsvoorzieningen of andere werken onder grondniveau uit te voeren. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de eigenaar van dit perceel rekening houden met erfdienstbaarheid.

Soorten erfdienstbaarheid

Onbebouwde en niet omheinde percelen

Wanneer er sprake is van private onbebouwde percelen die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, geldt volgende procedure wanneer Aquafin ruimte nodig heeft voor ondergrondse, boven- en/of gelijkgrondse voorzieningen/infrastructuur:

1° Een zelfstandig optredend onderhandelaar licht, in opdracht van Aquafin, het gehele project toe aan de betrokken eigenaars en gebruikers, alsook de vergoedingen die Aquafin voorstelt voor het vestigen van de noodzakelijke (minnelijke) rechten voor de realisatie van het project. 

2° Indien er geen regeling in der minne kan bekomen worden, vraagt Aquafin het ministerieel besluit (MB) houdende de verklaring tot openbaar nut aan.

3° Nadat deze procedure doorlopen is, kan Aquafin 2 maanden nadat de betrokken eigenaar en/of gebruiker op de hoogte werd gebracht van dit MB (= notificatie) de werken starten.

Bebouwde of omheinde grond

Ook hier vergoedt Aquafin de eigenaar. De procedure verloopt gelijkaardig, met als verschil dat wanneer de eigenaar niet akkoord gaat na onderhandeling, een verklaring van openbaar nut niet van toepassing is.

Als Aquafin en de eigenaar geen onderlinge overeenkomst kunnen bereiken, kan een gerechtelijke onteigeningsprocedure worden opgestart. Ook tijdens deze procedure probeert Aquafin nog steeds om via onderhandeling tot een onderlinge overeenkomst te komen. Wanneer toch een akkoord gesloten kan worden, wordt de onteigeningsprocedure stopgezet.

Verplichtingen bij een erfdienstbaarheid

Aangelegde beek van Aquafin in groene zone

Wat mag je niet doen op een grond van erfdienstbaarheid?

  • Op een grond met gebouwen of gesloten lokalen, mag er (bij)gebouwd worden, maar elk ontwerp moet voorgelegd worden aan Aquafin. Dit om de veiligheid te controleren.
  • Wijzigingen bij het maaiveldniveau moeten eerst met Aquafin besproken worden. Het grondniveau verlagen mag sowieso niet. 
  • Het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht groter dan 1 ton/m² is niet toegestaan.
  • Het heien van palen of piketten in de grond die de buis kunnen beschadigen.
  • Het rijden over de buis met rollend materieel met een ballast zwaarder dan 12 ton, inclusief mechanische graaftuigen.
  • Planten van andere bomen of diep gewortelde struiken moeten met Aquafin besproken worden.

Schade aan ondergrondse materialen

Bij een erfdienstbaarheid is de eigenaar verantwoordelijk voor de materialen van Aquafin die zich ondergronds bevinden. Wanneer er barsten zijn ontstaan of schade werd berokkend aan de cilinders onder de grond, dan wordt de eigenaar van het perceel aangesproken. Bovenstaande belemmeringen respecteren, zorgt ervoor dat deze schade nooit ter sprake komt.