Veelgestelde vragen over rioleringswerken

Een vraag over onze werken in jouw buurt? Snuister eens in de meest gestelde vragen. Je antwoord niet gevonden? Bel 03 450 45 45 of mail naar contact@aquafin.be.

Zijn er in jouw buurt rioleringswerken aan de gang, maar zie je geen logo van Aquafin? Check dan wie de rioolbeheerder is voor jouw gemeente.

Problemen met werken of infrastructuur van Aquafin?

Ik heb problemen met mijn afwatering: het toilet loopt niet door, de putjes blijven vol staan, ... Wat moet ik doen?

Als je een probleem hebt met de afwatering, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • De verstopping zit op je privaat domein. 
  Je kan zelf enkele controles doen en zo de oorzaak vaststellen. Heb je bijvoorbeeld een septische put en zit deze niet vol? Dan is de kans groot dat de verstopping in je eigen leidingen zit. In dat geval schakel je best een ruimer in. Aquafin kan deze ruiming niet voor jou regelen.
 • De verstopping zit op openbaar domein. 
  Kan je in je eigen leidingen en putten geen verstopping vaststellen, kijk dan eerst wie je rioolbeheerder is via www.aquaflanders.be
  Is Aquafin rioolbeheerder? Contacteer dan ons contactcenter op 03 450 45 45 of contact@aquafin.be. Onze medewerkers sturen het plaatselijke technisch team langs om een eventuele verstopping op openbaar domein vast te stellen. Als het team aanwijzingen vindt voor een verstopping op openbaar domein, dan zorgt Aquafin voor een oplossing. Vindt het team echter geen verstopping op openbaar domein, dan schakel je best alsnog zelf een ruimer in om je eigen afvoerleidingen te laten ontstoppen.
Ik heb schade door werken in de straat. Wat nu?

Voor de werken beginnen en tijdens de uitvoering ervan neemt Aquafin maatregelen om schade te voorkomen. Ben je van mening dat je schade hebt geleden door werken van Aquafin? Neem dan de volgende stappen:

 1. Breng de toezichter van Aquafin op de hoogte van jouw vaststelling.
 2. Stuur een brief naar Aquafin, t.a.v. dienst Verzekeringen, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Vermeld de geleden schade en voeg in bijlage een gedetailleerd en becijferd herstelbestek toe.
  Of stuur een mail met al deze informatie naar verzekeringen@aquafin.be.
 3. Nadat het jouw schademelding heeft ontvangen, onderzoekt Aquafin of er een oorzakelijk verband is tussen de schade en de Aquafin-werken.
 4. Als er een oorzakelijk verband kan zijn met de Aquafin-werken en als het gevraagde bestek overhandigd werd, dan doet Aquafin aangifte bij zijn verzekeringsmakelaar. Die stelt een expert aan en belegt een expertisevergadering bij de schadelijder. De schade, het oorzakelijke verband en de omvang van de schade worden met alle betrokken partijen besproken. Het schadegeval wordt nadien afgehandeld in functie van de vaststellingen en de afspraken die op de expertisevergadering werden gemaakt.
 5. Als er geen oorzakelijk verband is met de Aquafin-werken, dan zal de expert of Aquafin de schadelijder hierover duidelijk informeren.
In mijn straat ligt een riooldeksel los. Dit veroorzaakt lawaai- en/of trillingshinder. Kan Aquafin dit oplossen?
 • Kijk eerst na of op het deksel de naam of het logo staat van de rioolbeheerder.
 • Geen naam of logo? Surf naar www.aquaflanders.be. en kijk wie de rioolbeheerder is in jouw gemeente.
 • Staat de naam van Aquafin op het deksel of is Aquafin rioolbeheerder? Bel ons contactcenter op 03 450 45 45 of mail naar contact@aquafin.be

Onze medewerkers sturen het plaatselijke technisch team langs. Vaak lost het team het probleem al op tijdens de interventie. Soms is een meer ingrijpende herstelling nodig, die door Aquafin wordt uitgevoerd.

Binnenkort starten werken in de buurt

Op welke punten hebben we als bewoners inspraak?

Bij het begin van de rioleringswerken krijg je concrete informatie over het traject, de timing en de fasering van de werken, de hinder die je mag verwachten, ... Meestal nodigen we vooraf uit op een infomoment. Onze collega's leggen het hoe en waarom van de werken uit en beantwoorden al je vragen. Deel je bekommernissen over bijvoorbeeld de hinder met ons. Zo kunnen we er in de mate van het mogelijke rekening mee houden. 

Eens we in de uitvoeringsfase zitten, is een grondige wijziging van de plannen niet meer mogelijk. In de ontwerpfase bestudeerde Aquafin verschillende trajecten die technisch en economisch haalbaar waren. Voor elk mogelijk traject onderzochten we bovendien de impact op het milieu en de mogelijke hinder voor bewoners, instellingen, bedrijven, handelszaken en dienstverlening. Hierover voerden we intensief overleg met verschillende administraties, adviesstructuren en het gemeentebestuur. 

Bij de keuze van het tracé houdt Aquafin rekening met maatschappelijke, economische en ecologische factoren. Een gekozen tracé lijkt soms niet evident, bijvoorbeeld omdat het werd gekozen om waardevol natuurgebied te sparen.

Zullen de werken volgens het vooropgestelde tijdschema verlopen?

In het bestek wordt de uitvoering van de werken gedetailleerd beschreven. Ook legt het bestek de aannemer een strikt tijdschema op. De duur van de werken wordt uitgedrukt in werkdagen. Weekends en werkonderbrekingen door slecht weer zijn niet inbegrepen.
Soms kunnen we niet werken door onverwachte omstandigheden zoals vrieskou, aanhoudende regen, een hoge grondwaterstand of slechte ondergrond. We passen onze planning dan aan. Aquafin of de aannemer brengt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Kan ik een plaatsbeschrijving laten opstellen?

Aquafin stelt voor aanvang van de werken geen plaatsbeschrijvingen op. Evenmin ondertekenen we plaatsbeschrijvingen die werden opgesteld in opdracht van derden. Een plaatsbeschrijving voorkomt immers geen schade en heeft geen enkel beschermend karakter tegen het ontstaan van schade. Het is bovendien een momentopname en geeft slechts een beperkte beschrijving van de toestand van een pand. Een plaatsbeschrijving kan een handig hulpmiddel zijn om schade vast te stellen, maar kan ook voor discussie zorgen als ze onvolledig is. Het bestaan van een plaatsbeschrijving geeft bovendien geen garantie op een schadevergoeding. Daarom zet Aquafin sterk in op beschermende maatregelen die schade aan woningen zoveel als mogelijk moeten voorkomen. Wat als er toch schade is? Dan meld je het schadegeval schriftelijk aan Aquafin, via verzekeringen@aquafin.be. Aquafin geeft op zijn beurt het schadegeval aan bij zijn ABR (Alle Bouwplaatsrisico's)-verzekeraar en/of makelaar. Hij zal vervolgens een expert aanstellen. Deze expert zal tijdens een tegensprekelijke expertise vaststellen:

 • of er schade is 
 • hoe groot de schade is
 • of er een oorzakelijk verband bestaat met de werken die in opdracht van Aquafin werden uitgevoerd.

Als je dit wenst, dan kun je je hierbij laten bijstaan door een expert van je eigen verzekering.

Blijven de straten langs het tracé van de werken bereikbaar?

Waar mogelijk voeren we de werken uit in meerdere fases. De straten worden deel per deel opengebroken én aansluitend afgewerkt met een voorlopige verharding (bv. een extra laag steenslag). Soms voorzien we een tijdelijke overbrugging. Zo zorgen we ervoor dat je straat op zijn minst gedeeltelijk bereikbaar blijft. Om de werken kwaliteitsvol uit te voeren, heeft de aannemer soms wat meer tijd nodig. Hij wacht dan op de juiste machines of op de levering van materiaal.

Het bestek, waarin de werken volledig worden beschreven, verplicht de aannemer om te zorgen dat elke woning toegankelijk blijft voor voetgangers - zeker wanneer hij vlak voor de deur werkt. Meer concreet: de aannemer moet hoogteverschillen uitvlakken (bv. met een extra lading zand) of een tijdelijke overbrugging voorzien. Op sommige momenten kan je een tijdje niet met de auto tot voor je deur. Bv. wanneer de sleuf voor de rioolbuizen voor de woning open ligt, wanneer de aannemer de boordstenen plaatst of het asfalt aanbrengt, of wanneer de betonverharding moet uitharden. De aannemer informeert je vooraf.

In samenwerking met het gemeentebestuur en Aquafin plant de politie tijdens de werken de nodige omleidingen voor het verkeer. Hierbij besteden we speciale aandacht aan de bereikbaarheid van handelszaken. Ook voorzien we veilige toegangswegen voor fietsers en voetgangers. De omleidingen worden tijdens het verloop van de werken waar nodig aangepast. De aannemer is op elk moment verantwoordelijk voor het correct aanbrengen van een duidelijke verkeerssignalisatie.

Wat met PFAS op de werf?

PFAS zijn wijdverspreid in het milieu. Uiteraard volgen wij bij onze werken altijd de op dat moment geldende wetgeving. We volgen de evoluties van heel dichtbij op en werken ook mee aan wetenschappelijk onderzoek rond PFAS.

Waarom een onteigeningsprocedure?

Jaarlijks krijgt Aquafin van het Vlaamse Gewest de opdracht om een pakket projecten uit te voeren. Deze projecten dragen allemaal bij tot de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water en/of de optimalisatie van het integraal waterbeheer in Vlaanderen. Aquafin start voor elk project een dossier. Daarbij bekijkt het alle mogelijke scenario’s die het mogelijk maken om een projectdoelstelling te halen, bijvoorbeeld het aansluiten van alle woningen in een dorpskern op het waterzuiveringsnetwerk. Al deze scenario’s onderzoeken we op hun ecologische, economische en maatschappelijke haalbaarheid. Eens een scenario is gekozen, starten de onderhandelingen voor de eventuele verwerving van gronden.

Alles over de wettelijke onteigeningsprocedure

Hoe verloopt een onteigeningsonderzoek?

Voor de inname van onbebouwde percelen, organiseert het gemeentebestuur het bijhorende openbaar onderzoek. De gemeente informeert alle betrokken eigenaars en gebruikers per aangetekende brief. De eigenaars en gebruikers hebben daarna 30 kalenderdagen tijd om bezwaar in te dienen bij de gemeente. Het dossier Verklaring Openbaar Nut en de bijhorende plannen kan je gedurende de periode van het openbaar onderzoek gaan inkijken op het gemeentehuis. 

Voor de inname van bebouwde percelen (of percelen waarop het een pompstation, een bufferbekken en/of een (kleinschalige) rioolwaterzuiveringsinstallatie voorziet) organiseert Aquafin het openbaar onderzoek. We brengen de betrokken eigenaars met een aangetekende brief op de hoogte van het openbaar onderzoek. Je kan het dossier en de bijhorende plannen gedurende de periode van het openbaar onderzoek gaan inkijken op het gemeentehuis. Je vindt alle documenten ook op de websites van de betrokken gemeente en van Aquafin. Ook hier hebben de eigenaars 30 kalenderdagen de tijd om bezwaar in te dienen bij de gemeente of bij Aquafin. 

Alles over de wettelijke onteigeningsprocedure en een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken.

Wie bepaalt of er een collector of zuiveringsinstallatie komt?

De Vlaamse Milieumaatschappij maakt jaarlijks het programma op van de riolerings-
en zuiveringsprojecten die moeten worden uitgevoerd. Als de Vlaamse minister van Leefmilieu dat programma heeft goedgekeurd en de Vlaamse regering dit heeft bekrachtigd, dan is het aan Aquafin om deze projecten uit te voeren.

Wie bepaalt waar er een collector of zuiveringsinstallatie komt?

Eerst stelt Aquafin een studiebureau aan. Dit zoekt naar mogelijke inplantingsplaatsen voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie of trajecten voor een collector. In deze voorbereidende fase werkt Aquafin nauw samen met het gemeentebestuur, de gewestelijke administraties (ruimtelijke ordening, milieu-, natuur-, land- en waterbeheer, het Agentschap Wegen en Verkeer ...) en het provinciebestuur. Ook brengen we de mogelijke hinder voor omwonenden en handelszaken al in kaart. Aan het einde van deze voorstudie ligt de inplantingsplaats of het tracé vast en wordt het bestek opgesteld. Dit alles resulteert in een technisch plan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse overheid.

Houdt Aquafin bij de uitbesteding van de werken al rekening met de mogelijke hinder?

Aquafin stelt als bouwheer een bestek op met een precieze omschrijving van de werken. Het bestek beschrijft alle maatregelen die de hinder voor de omwonenden en de weggebruikers zoveel mogelijk moeten beperken. De fasering van de werken gebeurt in overleg met het gemeentebestuur. Voor elke fase van de werken wordt een omleidingsplan opgemaakt. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen en onderhouden van een duidelijke signalisatie. Daarnaast houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden en handelszaken maar ook met plaatselijke evenementen als wielerwedstrijden, jaarlijkse kermissen , ...

Wat is de rol van het gemeentebestuur bij de uitvoering van de werken van Aquafin?

Aquafin is verantwoordelijk voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur: de aanleg van prioritaire rioleringen, collectorenpompstations en waterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente in elke fase van een project. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsnet en moet toezien op de aansluiting van de huizen op de riolering. Collectorwerken worden dikwijls samen met rioleringsprojecten van de gemeente uitgevoerd. Aquafin en de gemeente zijn dan beide opdrachtgever van de werken. Vaak zal het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om tegelijkertijd verfraaiingswerken uit te voeren: een nieuw wegdek, een veilig fietspad of de aanleg van groenperken. De tijdelijke ongemakken maken plaats voor een blijvende meerwaarde voor de buurt, waar wonen en werken een stuk aangenamer wordt.

Geeft een rioolwaterzuiveringsinstallatie geur- of geluidshinder?

Bij de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie zorgen we ervoor dat de onderdelen van de installatie die voor geur- of geluidshinder kunnen zorgen het verst staan van de bebouwing. Staat de installatie dicht bij woningen, dan behoren afdekkingen of luchtbehandeling tot de mogelijkheden. Het geluid van een zuiveringsinstallatie blijft vaak beperkt tot een zacht geruis van stromend en spattend water. Waar het geruis de geluidsnorm zou kunnen overschrijden, overkappen we bepaalde onderdelen of trekken we geluidswallen op.

Zal de nieuwe collector wateroverlast voorkomen of oplossen?

Het is praktisch en ook financieel onmogelijk om in alle omstandigheden (bv. bij hevige regenbuien) alle water te transporteren naar een waterzuiveringsinstallatie. Daarom worden in een klassiek rioleringsstelsel als noodoplossing op welbepaalde plaatsen overstorten gebouwd om bij hevige regen het risico op wateroverlast te beperken. Om wateroverlast efficiënt te bestrijden, dient dit vanuit een integrale visie te gebeuren. Aquafin is slechts een schakel in het geheel, naast vele andere verantwoordelijken.

Tijdens de uitvoering van de werken

Zal ik steeds met mijn auto tot aan mijn garage kunnen rijden?

Voor de uitvoering van specifieke werken kan dat tijdelijk onmogelijk zijn, bijvoorbeeld voor de aanleg van klinkers of greppels, of op het moment dat er vlak voor de deur buizen worden gelegd of wanneer beton moet uitharden. In dat geval verwittigt de aannemer je vooraf.

Blijft mijn woning bereikbaar voor openbare diensten zoals postbedeling en vuilophaling?

Bpost wordt geïnformeerd over de geplande werken. Met de verantwoordelijken voor de ophaling van de vuilniszakken worden de nodige afspraken gemaakt om deze diensten tijdens de werken te verzekeren.

Is mijn huis bestand tegen wisselingen in de grondwaterstand en de trillingen van zware machines?

Aquafin laat vóór de werken de stabiliteit van de ondergrond en het peil van het grondwater onderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gezocht naar de meest geschikte techniek. De gedragscode tussen Aquafin, de aannemers en hun vertegenwoordigers vermeldt uitdrukkelijk dat de aannemer het materieel dat hij gebruikt moet aanpassen aan de lokale omgeving en de omvang van de opdracht. De aandacht gaat hierbij naar de grootte van het materiaal, het voorkomen van geluidshinder en trillingen, de wendbaarheid van de machines en mogelijke risico’s voor de eigendommen ten gevolge van het oppompen van grondwater.

Kan er water in mijn kelder komen?

Oude rioolbuizen verkeren vaak in slechte staat en vertonen tal van lekken. Door deze openingen kan grondwater binnensijpelen. De lekke rioolbuis werkt dan als een drainage. Ze voert grondwater af.
Hierdoor daalt het grondwaterpeil tot onder het niveau van de kelder. Alle kelders zijn droog, ook de kelders die niet voldoende waterdicht zijn. Zo krijgen eigenaars met een onvoldoende waterdichte kelder soms het idee dat hun kelder waterdicht is. Echter, er waren geen vochtproblemen omdat het grondwater nooit tot kelderniveau kwam.
Als in de straat een nieuwe riool wordt aangelegd, dan voert die alleen afvalwater af. Het grondwater blijft ter plaatse en het grondwaterpeil keert terug naar zijn oorspronkelijk niveau. Komt het oorspronkelijke grondwaterpeil boven het kelderniveau en is de kelder onvoldoende waterdicht, dan zal er grondwater langs de vloer of de muren binnensijpelen.
Daarom: controleer voor de rioleringswerken in de straat de waterdichtheid van je kelder. Is deze onvoldoende waterdicht? Laat dan je kelder preventief waterdicht maken. Je kan ook kiezen voor een pomp die het binnen sijpelende grondwater wegpompt.
TIP: elektrische toestellen die in de kelder staan, zet je sowieso best op hoogte.

Waarom mag men drie weken lang niet over een betonverharding of nieuw aangelegde klinkers rijden?

De betonfundering moet eerst uitharden. Beton bereikt zijn definitieve sterkte pas na maximum 28 dagen. We tellen 1 week voor de aanleg, en dus nog maximum 3 weken om het beton verder te laten rusten. Als die tijd niet wordt gerespecteerd, gaat het beton barsten en gaan er zich na enkele weken of maanden verzakkingen voordoen.

Waarom wordt er na de eerste asfaltlaag niet verder gewerkt tot alle asfaltverharding aangelegd is?

De werken gebeuren in verschillende fases. Eerst wordt de riolering gelegd, dan de asfaltonderlaag. Met de toplaag wordt vaak gewacht tot alle andere werken uitgevoerd zijn, om geen naden in het wegdek te hebben.

Waarom wordt er geen asfalt gelegd als het koud is of regent?

Koude heeft een negatief effect op de kwaliteit van het asfalt. Afhankelijk van het soort asfalt, moet de temperatuur hoger liggen dan 5°C of zelfs 10°C. Anders gaat het asfalt te snel uitharden en wordt het korrelig. Zo kunnen er putten in de weg ontstaan.
Asfalt is een film die op de weg wordt gelegd. Als het regent, koelt die film aan de buitenkant te sterk af, waardoor er onvoldoende binding is met de ondergrond.

Waarom wordt er geen beton gelegd als het koud is?

Beton leggen gaat moeilijk bij temperaturen van minder dan 5°C. In beton zit water. Als dat bevriest, verbreekt het de betonstructuur. De aannemer mag wel beton leggen als hij speciale maatregelen neemt, die goedgekeurd zijn door de leidend ingenieur van het studiebureau.

Ik wil verhuizen of verbouwen tijdens de werken. Is dat mogelijk?

Je laat de aannemer ten laatste één week vooraf weten wanneer de verhuiswagen komt of wanneer je bijvoorbeeld een belangrijke levering verwacht. De aannemer kan hier dan in de mate van het mogelijke rekening mee houden in zijn weekplanning.

Waar kan ik tijdens de werken voor informatie terecht?

De werftoezichter is het eerste aanspreekpunt van de omwonenden tijdens de uitvoering van de werken. Hij/zij is dikwijls aanwezig op de werf of in de werfkeet te vinden. De werftoezichter staat in voor de naleving van de gedragscode tussen Aquafin en de aannemer. De afspraken in deze code stellen een goede verstandhouding met de buurt centraal.

Voor de omwonenden en handelaars kan het lonend zijn om zich te laten vertegenwoordigen door één contactpersoon die als spreekbuis optreedt voor de hele buurt. Wekelijks houden alle technische partners (Aquafin, studiebureau, aannemer, gemeente, ...) een werfvergadering. Voor of na deze vergadering kan tijd worden vrijgemaakt om klachten, eventuele schadegevallen en de planning van de werken te bespreken. Zo wordt veel wrevel voorkomen en worden kleine problemen ter plaatse opgelost.
Als tijdens de werken het werkschema moet worden gewijzigd (bv. stilleggen van de werken omwille van het weer of omwille van de veiligheid, onderbreking van stroom, water, …), dan brengen Aquafin of de aannemer de omwonenden hiervan per brief op de hoogte.

Na de uitvoering van de werken

Wat als de werkzone op mijn perceel niet correct werd hersteld?

Wanneer Aquafin op jouw terrein gronden inneemt voor de aanleg van leidingen, gebeurt dat via een onderhandelaar. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken en het degelijk herstel van de werkzone op jouw terrein. Als de werken niet werden uitgevoerd zoals eerder met de onderhandelaar van Aquafin was besproken, meld je dit het best aan hem/haar, of aan de aannemer vóór het einde van de werken.

Alles over afkoppelen van afval- en regenwater

Moet ik mijn huis aansluiten op de riolering?

In Vlaanderen is het verplicht om iedere woning aan te sluiten op de openbare riolering, als die aanwezig is. De kosten voor deze aansluiting zijn meestal ten laste van de huiseigenaar.

Rioolaansluitingen moeten gebeuren volgens technische voorschriften (bv. waterdichtheid, diameter en ligging van de buizen) en onder toezicht van de Technische dienst van jouw gemeente. Zorg er nu al voor dat je regenwater en afvalwater gescheiden aanbiedt, ook al is er in de straat (nog) geen aparte afvoer voor regenwater.

Bij de aanleg van een collector door Aquafin, legt de gemeente meestal wachtleidingen klaar op de onbebouwde percelen en voor de huizen die voordien nog langs achter loosden. De straat moet dan niet meer worden opgebroken om een huis op de riolering aan te sluiten.

In principe moeten alle woningen en gebouwen hun afvalwaterleiding aansluiten op de straatriool. Een collector ligt meestal te diep om rechtstreeks op aan te sluiten. Wanneer je bouwt en er geen wachtleiding ligt, kan je toch rechtstreeks aansluiten op de infrastructuur van Aquafin. Hiervoor doe je een formele aanvraag bij Aquafin. We onderzoeken eerst of de gevraagde aansluiting technisch mogelijk is. Is het antwoord “ja”, dan krijg je de voorschriften en voorwaarden die moeten worden gevolgd bij een aansluiting op een collector.

Moet ik regenwater apart afvoeren?

Als jouw gemeente en Aquafin een gescheiden stelsel voorzien om afval- en regenwater apart af te voeren, dan ben je wettelijk verplicht jouw afvalwater onverdund te lozen. Dit doe je door het regenwater af te koppelen. Wat je met het regenwater moet doen, wordt ook bepaald door de wetgeving.

 • In de eerste plaats kan je het hemelwater opvangen in een regenwaterput of -ton en gebruiken voor alle toepassingen die geen drinkwater vereisen, zoals de tuin sproeien of het toilet doorspoelen. Zo bespaar je meteen op jouw drinkwaterfactuur.
 • Je kunt het hemelwater ook plaatselijk laten infiltreren in de bodem. Dit komt de natuurlijke grondwaterspiegel ten goede. Een andere mogelijkheid is regenwater bufferen en het vertraagd afvoeren naar oppervlaktewater zoals een vijver of beek.
 • De allerlaatste optie is het hemelwater aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat. Voor meer informatie over eventuele subsidies voor de afkoppeling en hergebruik van regenwater kan je terecht bij jouw gemeente.

Het is goedkoper de afkoppelingswerken uit te voeren wanneer de stoep openligt en de aannemer nog aan het werk is. De aansluiting van het afvalwater gebeurt in regel door de aannemer van de werken.

Als hergebruik of infiltratie van het regenwater niet mogelijk is, dan kan je aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat. Dat herken je aan het ronde putdeksel met opschrift RWA (regenweerafvoerleiding). Putdeksels met het opschrift DWA (droogweerafvoerleiding) dienen voor de afvoer van afvalwater.

Sinds juli 2011 wordt een keuring van het private rioleringsstelsel opgelegd voor elke woning die langs een traject ligt waar de afkoppeling van regenwater verplicht is. Je dient een conform keuringsattest voor te leggen wanneer jouw drinkwatermaatschappij hierom vraagt.

Neem een kijkje op een werf

Bezoek virtueel rioleringswerken in een straat en neem ineens ook een kijkje op een waterzuiveringsinstallatie en in onze Campus.