Home  » Infrastructuur en Omgeving » Impact op mens en milieu » Ruimtelijke integratie

Ruimtelijke integratie

Om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen, moeten onze zuiveringsinstallaties steeds beter landschappelijk geïntegreerd worden. Daarvoor kunnen we een beroep doen op een heel scala aan maatregelen.

Een goede planning en uitvoering van het ruimtelijke-ordeningsbeleid moet ervoor zorgen dat Vlaanderen leefbaar blijft en verschillende activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden. Er moet voldoende plaats zijn om te wonen en te werken, maar ook voldoende open ruimte voor de landbouw, natuur en recreatie. Vroeger werden er voor dat doel voor heel Belgi├ź gewestplannen opgemaakt. Gemeenten konden die voor hun grondgebied verder verfijnen via redelijk strakke Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's). Uitzonderingen bleven wel mogelijk voor werken van openbaar nut.

Sinds 1997 werkt de Vlaamse overheid met een systeem van ruimtelijke structuurplanning. Zowel het gewest, de provincies als de steden en gemeenten stellen daarvoor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) op, die geleidelijk de oude gewestplannen vervingen. Uitzonderingen naar inplanting worden nu alleen nog maar gemaakt voor kleine constructies van openbaar nut, zoals kleinschalige zuiveringsinstallaties en collectoren.

Landschappelijke integratie
De agentschappen Ruimtelijke Ordening, Natuur en Bos, Landbouw en Visserij of andere kunnen vragen om de ruimtelijke impact van een zuiveringsinstallatie te beperken, door ze zo dicht mogelijk bij de bebouwing in te planten en in het ontwerp te zorgen voor een degelijke landschappelijke inkleding. Voor grotere installaties is er meestal een bestemmingswijziging nodig. Op de ontwerpplannen moet de installaties zo goed mogelijk in het landschap worden ingepast. Pas dan wordt een stedenbouwkundige vergunning toegekend.

Om een zuiveringsinstallatie in het landschap te integreren, wordt gebruik gemaakt van:

verschillende soorten omheiningen
en bufferzones

bloemenweides of poelen
op de site

Voor het dienstgebouw kan worden gekozen voorr een bouwstijl die vergelijkbaar is met de woningen in de omgeving.
Beluchtingsbekkens of nabezinktanks kunnen omgeven worden door een talud van aarde, met daarop streekeigen planten.
De uitstroomconstructie van gezuiverd water naar de waterloop, kan een natuurlijk uitzicht krijgen, of er kan een hydrobotanische geul met planten en verschillende rietsoorten worden voorzien.

Bestemmingswijzigingen
Door verschuivingen in bestemmingen zijn een heel aantal bestaande zuiveringsinstallaties mettertijd zonevreemd geworden, of kunnen ze niet meer worden uitgebreid zonder zonevreemd te worden. Als er renovatie- of uitbreidingswerken gepland zijn, moet Aquafin bij de bevoegde overheid een wijziging in de bestemming van de zone aanvragen waar de zuiveringsinstallatie ligt.Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving