Home  » Diensten » Voor gemeenten » Uitbouw en exploitatie van rioleringsstelsels


Uitbouw en beheer van rioolstelsels

Onder de naam RioTotaal biedt Aquafin een waaier van diensten aan, die steden en gemeenten helpen bij de uitbouw en het beheer van hun rioleringsinfrastructuur. Door de modulaire opbouw van RioTotaal, kan Aquafin inspelen op de specifieke behoeften van élke stad of gemeente. Bovendien zijn de modules zo op elkaar afgestemd, dat ze onderling makkelijk combineerbaar zijn.

Uitbouw

 

Beheer


UITBOUW

Hemelwaterplan

Hemelwaterplan, een doordachte toekomstvisie. Het klimaat evolueert en de gevolgen van de klimaatverandering laten zich voelen.

Klik op de foto om het filmpje te bekijken.

Aquafin, een betrouwbare partner. Een hemelwaterpkan vraagt een specifieke, lokale doorlichting van de waterhuishouding. Met Aquafin kiest u voor een betrouwbare partner die een sterke gebiedskennis kan voorleggen. Bovendien kunnen wij de infrastructuuraanpassingen die we ontwerpen en uitvoeren ook financieren en nadien onderhouden indien u dat wenst. Maar of u nu kiest voor een totaaloplossing of voor deelaspecten van een hemelwaterplan, bij Aquafin kan u steeds rekenen op een deskundige en pragmatische aanpak op maat van uw gemeente. Bekijk onze folder.

RioGis

Op basis van beschikbare informatie (bijvoorbeeld uit eerdere Totale Rioleringsplannen en uitvoeringsdossiers) en nieuwe opmetingen, bouwt Aquafin voor de gemeente een complete rioleringsdatabank uit. Meegenomen is dat Aquafin deze databank voor de gemeente centraal kan beheren.

Oorspronkelijk ontwikkelde Aquafin RioGis als softwareprogramma voor het beheer van een rioleringsdatabank, opgebouwd in het kader van bv. een RioHerrekening of een RioPlan. Tegenwoordig is de toepassing ook beschikbaar als webapplicatie, zodat een pc met internetverbinding volstaat om er gebruik van te maken. Met RioGis kan de gemeente snel en eenvoudig gegevens raadplegen over rioolputten, leidingen en huisaansluitingen, en dit op om het even welke achtergrond (gewestplan, stratenplan, …). Aquafin zorgt voor het onderhoud en de actualisatie van de databank.

RioHerrekening

De gegevens uit de rioleringsdatabank zijn de basis voor een analyse van de werking van het bestaande rioolstelsel. Computermodellen tonen aan waar eventuele knelpunten zich bevinden en wat de oplossingen zijn. In verschillende stappen wordt een optimale toestand voor het stelsel uitgewerkt, rekening houdend met de verdere uitbouw van het rioolstelsel en met de interactie met de waterlopen.

Daarbovenop toont deze integrale benadering de nodige acties aan voor de optimalisatie van het rioolstelsel zoals de afkoppeling van straten, grote parkings en grachten.

RioInvestering

Als de oplossingen voor de knelpunten gekend zijn, en ook duidelijk is waar nog iets ontbreekt in de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur, kunnen deze behoeften vertaald worden in concrete projecten. Met RioInvestering stelt Aquafin voor de gemeente een investeringsprogramma op met een realistische spreiding van de projecten.

Het spreekt vanzelf dat elk project op deze lijst ook een gedetailleerd budget bevat. Tegelijk houdt het investeringsprogramma rekening met ecologische en maatschappelijke prioriteiten, maar ook met de financiële draagkracht van de gemeente. De projecten worden bovendien maximaal afgestemd met andere gemeentelijke investeringen, zoals bijvoorbeeld het wegenisprogramma. Bijkomend kan Aquafin de fiches opmaken die nodig zijn voor de aanvraag van subsidies voor de voorgestelde projecten.

RioProject

Met RioProject biedt Aquafin een kwaliteitsvolle projectbegeleiding aan van de gemeentelijke investeringsdossiers. De gemeente kiest natuurlijk zelf voor welke fase van het project ze begeleiding wenst. Ze kan het volledige projectmanagement aan Aquafin toevertrouwen of er bepaalde onderdelen uitnemen.

De domeinen zijn zeer uiteenlopend en gaan van onderhandelingen voor grondverwervingen over juridisch-administratief en technisch advies bij de aanstelling van een studiebureau, het aanbesteden, gunnen en opleveren van een project tot het dagelijks toezicht op de werf.

De dagelijkse opvolging van een werf vergt trouwens heel wat administratie en rekenwerk. Om dit taakonderdeel voor de werftoezichter te vereenvoudigen, ontwikkelde Aquafin het softwareprogramma AquaSAM. De opmaak van vorderingsstaten, verrekeningen, … een druk op de knop volstaat om een mooi overzicht te krijgen.

Gemeenten kunnen via RioProject ook gebruik maken van het Minder Hinder draaiboek van Aquafin. Deze procedure is zeer praktijkgericht en legt de nadruk op communicatie en coördinatie. Een onmisbaar instrument voor elk project met maatschappelijke impact. 

Een volledig gescheiden rioolstelsel
Op basis van concrete ervaringen kan Aquafin binnen RioProject de gemeente bijstaan in de aanpak van een scheiding tussen afvalwater en hemelwater op perceelsniveau. Zo’n ingrijpend project vraagt grote inspanningen, zowel van de uitvoerder als van de bewoners. Aquafin garandeert een gepersonaliseerde benadering per woning, een gepaste projectcommunicatie en een degelijke nazorg, onderhoud en beheer. 

Scheiden van afval-en regenwater op privaat terrein

Enkel projecten die een volledige scheiding tussen regen- en afvalwater voorzien, komen voortaan nog in aanmerking voor subsidies.

Aquafin heeft ruime ervaring met de afkoppeling van regenwater op privaat domein. Een team van afkoppelings-deskundigen staat ter beschikking van de gemeenten voor:

 • complete afwerking op de beste manier en aan de beste prijs: inventarisatie - ontwerp - prijsvraag - uitvoering
 • optimale scheiding met het oog op subsidies
 • professionele begeleiding per individueel perceel.

Efficiënte ondersteuning in Minder Hinder

Werken op de openbare weg veroorzaken altijd hinder voor de buurt. Voor zijn bovengemeentelijke opdrachten hanteert Aquafin een draaiboek Minder Hinder. De aandachtspunten beogen maximale informatie en minimale hinder voor de bevolking en en handelaars in de buurt van wegenwerken.

Eenzelfde doorgedreven aanpak biedt Aquafin aan voor gemeentelijke projecten:

 • Coördinatie: tijdige, correcte en haalbare afspraken met vergunningsverleners, nutsmaatschappijen en gemeentebesturen, respecteren van timing en concept.
 • Projectcommunicatie: gestructureerd communicatiebeleid d.m.v. folders, brieven, hoorzittingen en toegankelijke werfvergaderingen.

 BEHEER


Asset management

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat de gevolgen zijn van een onverwachte rioolbreuk? De herstellingen kunnen al snel oplopen tot het tienvoudige van een preventieve ingreep. Om nog maar te zwijgen over de maatschappelijke impact wanneer een belangrijk kruispunt verzakt of de ecologische gevolgen door het overstorten van ongezuiverd afvalwater. Met een asset management plan van Aquafin kent u de kritische punten in het rioolstelsel en hebt u de risico's in de hand.


RioPlan

De module RioPlan houdt het rioolstelsel – de ondergrondse schat van de gemeente – in optimale conditie. RioPlan gaat de toestand van de riolen na en detecteert de kritieke punten. Vervolgens wordt de resterende levensduur bepaald en het risico op gevolgschade berekend. Op basis van verouderingsanalyses, die zowel rekening houden met hydraulische, structurele als ecologische risico’s, ontstaat een kosteneffectief rioolbeheersplan.

Naast een voorstel van renovatieprojecten, omvat dit plan het bewakings- en onderhoudsschema om een adequate werking van de riolen op lange termijn te verzekeren.

Voor de evenwichtsoefening tussen kosten van preventief onderhoud en de kosten bij een totaalverlies, heeft Aquafin een eigen ontwikkelde methode. Hades streeft naar het meest economische situatie, waardoor de gemeente aanzienlijk kan besparen op de totale beheerskosten.


RioFinancieel

Door de uitwerking van meerdere scenario’s stemt RioFinancieel het onderhoudsschema en de renovatieprojecten uit het rioolbeheersplan budgettair af op de beschikbare middelen van de gemeente. Het resultaat is een rollend rioolbeheersprogramma over een tijdshorizon van 10 à 15 jaar.

RioExploitatie

Een gemeente die het beheer van de kritieke punten uit het rioolstelsel (KWZI’s, pompstations, overstorten, belangrijk rioolstrengen…) toevertrouwt aan Aquafin, weet dat ze in ervaren handen zijn.

Grondige inspecties, onderhoud, controleverslagen en aansluiting op het permanent alarmbewakingssysteem, garanderen een degelijke en betrouwbare opvolging. Deze proactieve manier van werken leidt tot optimalisatie en onrechtstreeks tot kostenbesparing.

Specifiek voor overstorten, KWZI’s en IBA’s biedt RioExploitatie de mogelijkheid van inventarisatie, uniformisering (via raamcontracten) en plaatsing of bouw en beheer van de installatie.


RioManagement

RioManagement staat voor de wisselwerking tussen de andere RioTotaal-modules. Hydraulische adviezen voor verkavelingen en afkoppelingen, opmaak van fiches voor subsidieaanvragen, advies en begeleiding bij zoneringsplannen en visieontwikkeling zijn slechts enkele voorbeelden. Kortom, maatwerk voor élke gemeente.Financiering van investeringsprojecten

De 'fin' in Aquafin staat voor financiering, een kerncompetentie die het bedrijf al jarenlang voor de gewestelijke rioleringsprojecten vervult. In de bankwereld geniet Aquafin van de hoogst mogelijke kredietwaardigheid, wat resulteert in zeer voordelige rentevoeten.
Ook steden en gemeenten kunnen nu profiteren van deze belangrijke voordelen door een financiering via Aquafin aan te gaan:

 • zeer gunstige kredietvoorwaarden
 • financiering blijft buiten de gemeentelijke balans
 • makkelijk begrootbaar
 • financiering is ESR-neutraal en blijft hierdoor buiten de staatsschuld.
 • beperkte administratie voor de gemeente
 • afbetaling kan gespreid worden over 5 tot 15 jaar.

Levering, plaatsing en onderhoud van
individuele behandelingssystemen voor afvalwater (IBA's)

Sommige gezinnen moeten zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater. Ze wonen zo afgelegen dat collectieve zuivering, zelfs kleinschalig, niet haalbaar is.

Aquafin kan voor steden en gemeenten gecoördineerde aanbestedingen organiseren:

 • keuze uit verschillende, geteste modellen (zowel compact als type rietveld)
 • goede kwaliteit, scherpste prijs
 • levering, plaatsing en onderhoud
 • zowel voor individuele gemeenten als voor clusters vzn gemeenten.


 


Diensten
Diensten