Final calls voor warmte en effluent

Aquafin lanceert regelmatig final calls om iedereen een eerlijke kans te geven op het aanbod van gezuiverd afvalwater (effluent) en restwarmte (riothermie).

Lopende final calls effluent

effluent

Aquafin loost het gezuiverde afvalwater weer in een beek of rivier. In totaal vloeit er op jaarbasis 800 miljard liter gezuiverd water via de waterlopen naar de zee. Het grootste deel is nodig om lokale waterlopen op peil te houden. Eén achtste van het totale debiet komt in aanmerking voor alternatief gebruik (cijfers van Patrick Willems, professor Hydrologie aan de KU Leuven). Het gaat om 100 miljard liter per jaar of  250 miljoen liter per dag.

Op dit moment zijn er geen final calls.

Een circulair waterproject opstarten samen met Aquafin

Werkwijze 

Om iedereen een eerlijke kans te geven om gebruik te maken van het gezuiverde afvalwater, hanteert Aquafin maximale transparantie:

 • Het theoretisch beschikbare dagdebiet* op elk van onze installaties kan je vinden via de potentieelkaart.
 • Onze teams zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden en meer informatie te delen over kwaliteit, vergoedingen etc…
 • Wanneer we een concrete aanvraag tot reservering, garantie of exclusiviteit op het effluent ontvangen, wordt nog een “final call” georganiseerd en bekendgemaakt, zodat alle geïnteresseerden hun dossier kunnen indienen.

*wanneer een project concreet wordt, analyseren we samen met de waterloopbeheerder welk debiet gegarandeerd kan worden.

 

Procedure 

Elke partij beschikt op elk moment over de nodige informatie via de potentieelkaart effluent en via informatievragen bij Aquafin, op basis waarvan iedereen een concrete interesse kan laten blijken. Wanneer je dossier concreet genoeg wordt, neem je contact op met effluent-hergebruik@aquafin.be om een ruw projectvoorstel in te dienen. Vanaf dan heb je 2 maanden de tijd om een volledig dossier in te dienen. Het dossier moet minstens een antwoord bieden op onderstaande evaluatiecriteria:

 • Afname volume gezuiverd afvalwater (al dan niet groeiend in functie van de tijd)
 • Beoogde toepassing 
 • Plan van aanpak, inclusief nodigde ruimte, inplanting opwaardeerinstallatie, …
 • Intentiebrieven en/of contracten met afnemers
 • Om de (financiële) haalbaarheid & wenselijkheid van het dossier te evalueren wordt eveneens gekeken naar:
  • Financieel plan, incl. risico’s met betrekking tot volloop, investeringspartners,
  • Ervaring/expertise van de partners mbt de beoogde toepassing
  • Operationeel model
  • Ecologische duurzaamheid

Publicatie final call

Op het moment van kennisname zal Aquafin een final call publiceren en krijgen andere mogelijke geïnteresseerden eveneens 2 maanden de tijd om een projectvoorstel in te dienen. Na de deadline van de final call geldt een freeze-periode waarin Aquafin de tijd neemt om alle ingediende dossiers te evalueren op bovenstaande criteria. 

Na de evaluatieperiode zal met de indieners van het best beoordeelde project een contractonderhandeling worden gestart. in sommige gevallen kan gekozen worden voor onderhandeling met meerdere partijen met het oog op synergie. 

Contractonderhandeling 

Bij de start van de contractonderhandelingen wordt het effluent toegewezen en geldt per maand dat de onderhandelingen lopen, een reserveringsvergoeding. Deze reserveringsvergoeding wordt in mindering gebracht in het latere project, indien partijen inderdaad tot een overeenkomst komen. 

Het uiteindelijke contract zal een verwerking bevatten van het uitgewerkte projectvoorstel op basis van een template-overeenkomst van Aquafin en waarvan volgende elementen een vast onderdeel uitmaken: 

 • Exclusief recht op een bepaalde afname van gezuiverd afvalwater
 • Bindend tijdspad voor het project en de afname, incl. de afgenomen hoeveelheden in functie van tijd
 • Vergoeding voor het gezuiverd afvalwater, incl. reserveringsvergoeding voor water dat volgens het plan wordt gereserveerd maar nog niet wordt afgenomen
 • Verbrekingsvergoeding indien contract wordt beëindigd

De vooropgestelde timing is indicatief en kan variëren in functie van de aard, omvang en complexiteit van de dossiers.

Met vragen kan je terecht bij effluent-hergebruik@aquafin.be

Bekijk ook de lopende open calls voor energie

Een riothermie-project opstarten met Aquafin (momenteel geen lopende call)

Werkwijze

Voor sites met interesse vanuit de markt voor riothermie lanceert Aquafin formele marktbevragingen om de meest geschikte partij te selecteren. Om iedereen een eerlijke kans te geven, zijn we maximaal transparant:

 • een overzicht van onze installaties vind je via de potentieelkaart
 • onze teams zijn beschikbaar om op vragen te antwoorden en meer informatie te delen over het beschikbare vermogen per site via info@riothermie.be
 • wanneer we een concrete aanvraag tot reservering, garantie of exclusiviteit op het effluent ontvangen, wordt nog een "final call" georganiseerd en bekendgemaakt, zodat alle geïnteresseerden hun dossier kunnen indienen.

Procedure

 • Op elk moment kan elke partij beschikken over de nodige informatie via de potentieelkaart en via informatievragen bij Aquafin (= verkennende fase).
 • Wanneer je dossier concreet wordt, vragen wij ons daarvan op de hoogte te brengen via info@riothermie.be en een projectvoorstel in te dienen. Je hebt twee maanden de tijd om een dossier in te dienen, vanaf het moment dat je ons op de hoogte hebt gebracht. Het dossier moet minstens deze informatie bevatten:
  • afname bronwarmte (al dan niet groeiend in functie van de tijd) met bijhorend: aantal graden onttrekking, resulterende warmteproductie
  • de warmteprijs die je wil bieden voor de bronwarmte
  • beoogde toepassing (verwarming, koeling, temperatuursregimes)
  • plan van aanpak, inclusief opschaling, benodigde ruimte, inplanting opwaardeerinstallatie, ...
  • intentiebrieven en/of contracten met afnemers
  • mbt de (financiële) haalbaarheid en wenselijkheid van het dossier:
   • een financieel plan, inclusief risico's mbt volloop, investeringspartners, afnamezekerheid, afnameprofiel/belasting, financieel model tav de afnemers, concurrerende bronnen in de buurt, ...
   • ervaring/expertise van de partner mbt de beoogde toepassing
   • operationeel model, inclusief verantwoordelijkheden backup & buffer, M&O van de installatie, sturing van de installatie ifv verbruik, ...
   • ecologische duurzaamheid (CO2-reductie, nieuwe aansluitingen of vervanging fossiele brandstoffen, ...)
 • Op het moment van kennisname zal Aquafin een "final call" publiceren en krijgen andere mogelijke geïnteresseerden eveneens twee maanden de tijd om hun projectvoorstel af te werken en in te dienen.
 • Na deadline van de "final call" geldt een freeze-periode waarin we de tijd nemen om alle ingediende dossiers te evalueren en vervolgens met de indieners van het meest geschikte project de contractopmaak op te starten. In sommige gevallen kan gekozen worden voor onderhandelingen met meerdere partijen met het oog op synergieën. Bij de evaluatie houden we o.a. rekening met bovenstaande criteria.
 • Bij de start van de contractonderhandelingen wordt de bronwarmte toegewezen en geldt een reserveringsvergoeding per maand dat de onderhandelingen lopen. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht in het latere project, indien we daadwerkelijk tot een overeenkomst komen.
 • Het uiteindelijke contract zal een verwerking bevatten van het uitgewerkte projectvoorstel op basis van een template-overeenkomst van Aquafin en waarvan volgende elementen een vast onderdeel uitmaken:
  • exclusief recht op een bepaalde afname van bronwarmte
  • bindend tijdspad voor het project en de afname, inclusief de afgenomen hoeveelheden ifv de tijd
  • vergoeding voor het gezuiverde afvalwater, inclusief reserveringsvergoeding voor warmte die volgens het plan wordt gereserveerd maar nog niet wordt afgenomen
  • verbrekingsvergoeding indien het contract wordt beëindigd

De vooropgestelde timings zijn indicatief en kunnen variëren in functie van de aard, omvang en complexiteit van de dossiers.