Biogas wordt biomethaan

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Antwerpen-Zuid zet Aquafin het biogas dat ontstaat uit de vergisting van zuiveringsslib, om in biomethaan, ofwel groen gas. Dat injecteren we ter plaatse in het aardgasnet.

biomethaan

Slib is een nevenproduct van het waterzuiveringsproces. Door het te vergisten, wordt een gedeelte van het organisch materiaal in het slib omgezet in biogas. Dat biogas gebruiken we vandaag meestal nog voor de productie van groene stroom en groene warmte. In dat proces is er ook veel restwarmte, die we niet altijd optimaal kunnen inzetten. Als we het gas zélf valoriseren, gaat er geen energie verloren. Van 100% biogas hou je maar liefst 60% van het waardevolle biomethaan of groen gas over.

Op onze RWZI Antwerpen-Zuid staat sinds de zomer van 2021 een geprefabriceerde unit die het biogas omzet in groen gas. Het gas uit de slibvergisting is dan wel biogas, want van groene oorsprong, maar het is niet zuiver genoeg om rechtstreeks op het aardgasnet te injecteren.

Het opschonen in de behandelunit gebeurt in verschillende stappen. In een eerste fase wordt het biogas afgekoeld en ontwaterd. Daarna volgt een zuivering met actiefkoolfilters. Het gas wordt vervolgens samengedrukt tot 12-16 bar waarna het door een membraansysteem gaat. Tot slot worden het methaan en de CO2 gesplitst. Zo blijft er enkel hoogwaardig biomethaan over dat op dezelfde manier kan gebruikt worden als aardgas.

Netbeheerder Fluvius installeerde op onze site in Antwerpen-Zuid een injectie-eenheid die vlak na de biomethaanunit geschakeld werd. Hier wordt de samenstelling van het groen gas gecontroleerd en wordt de specifieke gasgeur toegevoegd. Het gas is namelijk, net zoals fossiel aardgas, geur- en kleurloos. De toegevoegde geur moet ervoor zorgen dat het detecteerbaar is, waardoor onveilige situaties meteen opgemerkt worden. Gemiddeld 60 Nm³ groen gas per uur zetten we zo op het aardgasnet.

schema biomethaan

Biomethaan is een zeer milieuvriendelijke oplossing. Het is duurzaam, hernieuwbaar én het heeft een zeer beperkte CO2-uitstoot. Ook dat is een cruciaal argument voor Aquafin om in deze technologie te investeren.

Christel Van Moer, projectmanager Innovatie

Veel toepassingen mogelijk

De biomethaaninstallatie van Aquafin is de eerste in België die groen gas puurt uit biogas afkomstig van afvalwaterstromen. Voor Aquafin is het een innovatief project dat ook rendabel is. Het betaalt zichzelf terug door de verkoop van de gasmolecule en groengascertificaten. Vooral dit laatste is een nieuwe markt. Christel Van Moer, projectmanager Innovatie: "Voornamelijk bedrijven die het engagement aangaan om 100% hernieuwbare energie te gebruiken, zijn geïnteresseerd in het groen gas en de certificaten. Ook leveranciers van brandstof voor de transportsector hebben interesse omdat Europa hen groene quota oplegt en omdat het in hun bedrijfsvisie past."

Aquafin zet een deel van de groengascertificaten zelf in voor zijn CNG-wagens want het groen gas kan ook gebruikt worden in de gecomprimeerde vormen CNG en LNG. Verder is het biomethaan ook bruikbaar als groene koolstofbron voor de industrie. Het heeft dezelfde kwaliteit als het aardgas dat door de chemische sector wordt gebruikt voor de productie van basischemicaliën. Aan valorisatiepotentieel alvast geen gebrek!

Momenteel onderzoekt Aquafin het potentieel van een vijftal andere locaties die in aanmerking komen voor de omschakeling naar biomethaanproductie.

CNG

Meer weten?

Christel Van Moer

Christel Van Moer

projectmanager Innovatie