Corporate

Het zit in onze naam: Aqua - fin, de 'fin' van financiering. We prefinancieren alle projecten die het Vlaamse Gewest ons opdraagt. Daarom zijn we continu op zoek naar investeerders. Zij weten dat hun investeringen de basis zijn voor proper oppervlaktewater. 

Investeringen door Financiers

werfbezoek door dc

Financiering van zuiveringsprojecten

Zuiveringsprojecten voorfinancieren maakt deel uit van onze opdracht voor het Vlaamse Gewest. Na oplevering aan de aannemer, dienen we het project in bij het Economisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij voor oplevering aan het Vlaamse Gewest. Een oplevering aan het gewest betekent dat de gemaakte kosten goedgekeurd zijn en dat Aquafin recht heeft op gespreide terugbetaling ervan.

Moody's verlengde in 2017 nog onze Aa2 rating met stable outlook. Dat is dezelfde kredietwaardigheid als het Vlaamse Gewest. Hierdoor genieten we het volle vertrouwen van de banken en andere investeerders.

Aquafin speelt in op de groeiende interesse bij investeerders voor SRI-uitgiftes (Social Rensponsible Investments) en bracht al meerdere keren een Green Bond uit. 

Meer weten over de financiering van Aquafin?

Johan Maes

directeur Finance

Sofie De Clercq

manager Financieren

Vertrouwen door overeenkomsten

De opdrachten van Aquafin zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen het bedrijf en het Vlaamse Gewest. Dat is een overeenkomst met een rollend karakter van 20 jaar die bepaalt dat Aquafin naast de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur ook verantwoordelijk is voor de financiering ervan. 

Tussen het Vlaamse Gewest, Aquafin, de Europese Investeringsbank en Belfius Bank geldt een affectatieovereenkomst, waarbij Belfius Bank optreedt als agent.

Corporate informatie

directiecomité Aquafin

Infrastructuur in beheer

De infrastructuur die Aquafin beheert, groeit nog dagelijks aan door de volgehouden investeringen van het Vlaamse Gewest. We zijn verantwoordelijk voor meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties, duizenden kilometers leidingen en bijhorende pompstations en bergbezinkingsbekkens. 

Wil je weten hoeveel precies?

luchtbeeld door toren

Doelstellingen

Een toekomst waarin mens en dier in harmonie leven met water, daaraan werken we elke dag bij Aquafin. Een goed functionerende waterzuivering van ons huishoudelijk afvalwater draagt in het druk bevolkte Vlaanderen sterk bij aan de verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Maar ook een efficiënt beheer van hemelwater en de integratie van water in onze leefomgeving dragen bij tot een hogere belevingswaarde.

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu, dat is onze missie.

Jan Goossens - algemeen directeur van Aquafin

Werken voor en met mensen

Met zijn initiële opdracht, de zuivering van huishoudelijk afvalwater, geeft Aquafin het leven in onze waterlopen een tweede adem. Maar ook de mens staat bij ons centraal. Met onze projecten willen we een positieve impact creëren op de openbare ruimte. En dat met mensen die zich gewaardeerd voelen in hun job en met een open blik naar buiten kijken. Wil je meer weten over het duurzaamheidsbeleid van Aquafin?

financiering

De vervuiler betaalt

Via de drinkwaterfactuur betaalt de consument een gedeelte van de kosten voor de aanleg en de werking van de zuiveringsinfrastructuur door Aquafin. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds. 

Controle door VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert via twee toezichtshouders controle uit op de activiteiten van Aquafin. Het Economisch Toezicht verleent advies over de investerings- en optimalisatieprogramma’s en over de budgetten. Daarnaast controleert het de opgeleverde projecten. Het Ecologisch Toezicht voert controles uit op de operationele resultaten van Aquafin en toetst die resultaten aan de geldende zuiveringsnormen.

Structureel goed beheer van al onze assets

Jaarverslagen

Gemeenten en Aquafin

Aquafin kon in 2016 opnieuw rekenen op het vertrouwen van het Vlaamse Gewest, zijn klantgemeenten en financiers. Voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater droeg het Vlaamse Gewest ons in 2016 zoals elk jaar een nieuw optimalisatieprogramma op. De projecten op dit programma hebben een totale waarde van 230 miljoen euro, de hoogste sinds jaren. Ze zorgen ervoor dat onze opdrachtenportefeuille voor het gewest ook de komende jaren goed gevuld blijft. 

Historiek

Aquafin werd in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest met het oog op de realisatie van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Omdat de zuivering van afvalwater in België een bevoegdheid is van de gewesten, is Aquafin in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer en de financiering van de gewestelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. De oprichting van de vennootschap kadert in de wetgeving van 26 maart 1971 onder het hoofdstuk “Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.”

Aandeelhoudersstructuur

De Vlaamse Milieuholding (VMH) is voor 100% aandeelhouder van Aquafin. Het bedrijf is een onderneming naar privaat recht (NV). De Vlaamse Milieumaatschappij houdt zowel economisch als ecologisch toezicht op onze activiteiten.