Remuneratiebeleid

Op advies van het benoemings-en remuneratiecomité legt de raad van bestuur de beginselen vast van het remuneratiebeleid dat is opgezet om volgende doelstellingen te bereiken:

 • het aantrekken, belonen en behouden van het nodige talent
 • het stimuleren van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met inachtneming van de risicobereidheid en gedragsnormen van de vennootschap
 • het bevorderen van duurzame waardecreatie.

De raad van bestuur zorgt ervoor dat het remuneratiebeleid consistent is met het algemene remuneratiekader van de vennootschap. Het remuneratiebeleid wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. Bij iedere materiële wijziging en ten minste om de vier jaar wordt het remuneratiebeleid ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De stemming van de aandeelhouders over het remuneratiebeleid op de algemene vergadering is bindend.

Remuneratie bestuurders

Het benoemings- en remuneratiecomité adviseert de raad van bestuur inzake het remuneratiebeleid voor de bestuurders. De voorstellen van de raad van bestuur aan de algemene vergadering zijn gebaseerd op de voorstellen en aanbevelingen dienaangaande van het benoemings- en remuneratiecomité en houden rekening met de verantwoordelijkheden en tijdsbesteding van de betrokken bestuurders in de raad van bestuur en in de comités. De algemene vergadering kent aan de bestuurders een vergoeding toe, welke op de algemene kosten worden aangerekend.

De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen een jaarlijkse vaste vergoeding en een vergoeding per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur. Deze vergoeding wordt voor de voorzitter van de raad van bestuur met 20% verhoogd.

Bovendien ontvangen de niet-uitvoerende bestuurders die deel uitmaken van een comité opgericht door de raad van bestuur een vergoeding per bijgewoonde comitévergadering. Ook hier is een verhoging met 20% voorzien voor de respectieve voorzitters.

Remuneratiebeleid directieteam

De raad van bestuur legt na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het loonbeleid vast voor de leden van het directieteam.Doel van dit beleid is het aantrekken, behouden en motiveren van deskundige personen.

De omvang van de vergoeding houdt rekening met de individuele taken en verantwoordelijkheden van de leden van het directieteam. Dergelijk pakket kan door de algemeen directeur voorgelegd worden aan het benoemings- en remuneratiecomité. Het vergoedingspakket van de leden van het directieteam kan vast, variabel of een combinatie van beide zijn.

Contracten van de algemeen directeur en de andere leden van het directieteam

In de overeenkomsten die op of na 1 juli 2009 zijn afgesloten, worden de nodige bepalingen met betrekking tot de criteria voor het bepalen van de variabele vergoeding en voortijdige opzeg opgenomen. Deze contracten vermelden duidelijk dat de vertrekvergoeding die bij een vervroegde beëindiging van het contract wordt toegekend niet meer mag bedragen dan 12 maanden basis- en variabele remuneratie, er wordt een hogere vergoeding toegekend indien de wettelijke bepalingen inzake het arbeidsrecht hiertoe aanleiding geven.

Bekendmaking remuneratiebeleid

Aquafin leeft alle regels en aanbevelingen na inzake de bekendmaking van de vergoedingen aan bestuurders en leden van het directieteam. Het remuneratieverslag is opgenomen in de CG Verklaring van het jaarverslag en bevat om zijn minst:

 • een beschrijving van de gehanteerde procedure voor de ontwikkeling van een remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor de leden van het directieteam
 • een beschrijving van de gehanteerde procedure voor de vaststelling van het remuneratieniveau voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor de leden van het directieteam
 • een verklaring over het tijdens het boekjaar toegepaste remuneratiebeleid voor de leden van het directieteam. Indien de vennootschap tijdens het desbetreffende boekjaar aanzienlijk van haar remuneratiebeleid is afgeweken, wordt dit toegelicht.
 • op individuele basis het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de vennootschap of door elke entiteit die deel uitmaakt van dezelfde groep, aan elke niet-uitvoerende bestuurder werd toegekend.
 • op globale basis, het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de vennootschap of door elke entiteit die deel uitmaakt van dezelfde groep, aan de leden van het directieteam werden toegekend. Bij de openbaarmaking van deze informatie wordt een onderscheid gemaakt tussen:
  • het basissalaris;
  • de variabele remuneratie: alle bonussen met vermelding van de vorm waarin deze werden betaald
  • de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten voor verzekeringen, voordelen in natura,…
 • wanneer leden van het directieteam in aanmerking komen voor bonussen gebaseerd op prestaties van de vennootschap de criteria voor de evaluatie van de bereikte prestaties ten opzichte van de doelstellingen, alsook de evaluatieperiode.
 • voor alle leden van het directieteam, op individueel basis, het aantal en de voornaamste kenmerken van de aandelen, aandelenopties of de andere rechten om de aandelen te verwerven die in de loop van het door het jaarverslag behandelde boekjaar werden toegekend, werden uitgeoefend of vervielen.
 • voor alle contracten vanaf 1 juli 2009, met betrekking tot de aanstelling van de gedelegeerd bestuurder of een ander lid van het directieteam, die in een vertrekvergoeding van meer dan 12 maanden basis- en variabele remuneratie voorziet, wordt op individuele basis verantwoording gegeven van de omstandigheden waarin dergelijke hogere vertrekvergoedingen kunnen worden betaald
 • een verklaring voor de afwijkingen van de bepalingen in de CG Code met betrekking tot het remuneratiebeleid.