Opdrachtenportefeuille

Het Vlaamse Gewest is onze belangrijkste opdrachtgever. Jaarlijks draagt het aan Aquafin een investeringsprogramma op om de bovengemeentelijke infrastructuur verder uit te bouwen, in stand te houden en te optimaliseren. Ondertussen doen ook al meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten een beroep op de knowhow van Aquafin voor het beheer van het gemeentelijke rioolstelsel.

Aquafin slibdroger

Opdrachten voor het Vlaamse gewest

De Vlaamse Milieumaatschappij bereidt het Optimalisatieprogramma (OP) voor en stelt het samen in overleg met alle betrokken actoren. Eens de projecten zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering, worden ze voor uitvoering opgedragen aan Aquafin.

Voor het programmajaar 2020 werd het totale investeringsbudget vastgesteld op 230 miljoen euro. Daarvan is 100 miljoen euro voorzien voor nieuwe, bovengemeentelijke projecten en 50 miljoen euro voor overloop van investerings- en renovatieprogramma's van vorige programmajaren. Het Vlaamse Gewest heeft via het Lokaal Pact ook heel wat investeringen overgenomen van de steden en gemeenten die nog nodig zijn in het kader van de Europese Kaderrichtlijn water. Ook deze rioleringsprojecten draagt het Gewest ter uitvoering mee op aan Aquafin voor een jaarlijks bedrag van 130 miljoen euro en dit nog tot en met het programmajaar 2021. 

Onze projectenportefeuille in cijfers

6 stappen van een project voor het Vlaamse Gewest

  1. De VMM bereidt het Optimalisatieprogramma voor in overleg met de betrokken actoren.
  2. Vervolgens keurt de Vlaamse Regering de doelstelling van het investeringsproject goed. De bevoegde minister draagt het project over aan Aquafin.
  3. Aquafin maakt een Technisch Plan dat het Vlaamse Gewest moet goedkeuren.
  4. Na goedkeuring van het voorontwerp wordt het detailontwerp opgemaakt. 
  5. Pas wanneer de nodige vergunningen en gronden verworven zijn, kan het werk aanbesteed, gegund en uitgevoerd worden.
  6. Na de uitvoering van de werken dient Aquafin het project in voor oplevering en kan het in gebruik worden genomen. 

Voor steden en gemeenten

Samen werken aan een duurzame toekomst

Aquafin staat klaar om de gemeenten te helpen met de uitdagingen waar we ook op Vlaams niveau voor staan. Hoewel de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur nagenoeg volledig uitgebouwd is, blijven er lokaal nog heel wat ontbrekende schakels te realiseren om de waterkwaliteit verder te verbeteren. De inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdragen moeten bovendien ook gebruikt worden voor het onderhoud van de infrastructuur. Met een assetmanagementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

 

waterzuivering en beek