WalNUT: recuperatie van nutriënten uit afvalwaters

Binnen dit grote EU-project rond nutriëntenrecuperatie onderzoekt Aquafin hoe stikstof via adsorptie kan onttrokken worden aan huishoudelijk afvalwater.

"Waste water is not wasted" stelt het grootschalige Europese onderzoeksproject WalNUT. De naam staat voor "closing waste water cycles for nutrient recovery". Het doel van het project is om concepten en technologieën te ontwikkelen waarmee meerwaarde kan gehaald worden uit nutriënten die klassiek in afvalwater aanwezig zijn. Er wordt niet enkel gekeken naar huishoudelijk afvalwater, maar ook naar industrieel afvalwater en restromen van de ontzilting van zeewater.

Het project loopt nog tot februari 2026 en heeft projectpartners in een 8-tal Europese landen.

Lees meer over de doelstellingen van WalNUT

Aquafin test adsorptie van stikstof

Aquafin is één van de twee Belgische projectpartners, naast de UGent. Binnen dit project richten we ons op de recuperatie van stikstof (N) uit huishoudelijk afvalwater. Dat gebeurt in het biologische zuiveringsproces van een conventionele rioolwaterzuiveringsinstallatie tijdens de nitrificatie en denitrificatie in het beluchtingsbekken. Daardoor ontstaat stikstofgas dat wordt vrijgegeven aan de lucht. Maar met het stikstofgas wordt ook lachgas (N2O) uitgestoten. En dat is een broeikasgas met een werking die vele malen groter is dan CO2. Bovendien is stikstof een bruikbare grondstof in meststoffen.

In een pilootinstallatie op onze RWZI Aartselaar zullen we vanaf 2023 testen hoe we stikstof via adsorptie kunnen terugwinnen uit huishoudelijk afvalwater. Momenteel bekijken we nog welke materialen het meest geschikt zijn voor de adsorptie. Wanneer het natuurlijke materialen zijn, kunnen ze na het proces integraal als meststof gebruikt worden. Als dat niet mogelijk is, onderzoeken we hoe we de geadsorbeerde stikstof terug uit het materiaal kunnen halen om alsnog in meststoffen te verwerken.

Voor Aquafin heeft WalNUT dan ook 2 grote doelstellingen:

  1. het benutten van teruggewonnen stikstof als onderdeel van een circulaire economie
  2. het terugdringen van de uitstoot van lachgas in het zuiveringsproces
logo Walnut project

Resultaten?

Het project ging van start in september 2021 en loopt nog tot februari 2026. Onze pilootinstallatie gaat in bedrijf in 2023. Na minstens zes maanden draaien, verwachten we de eerste resultaten. WalNUT voorziet verschillende pilootopstellingen in heel Europa en dat op verschillende domeinen binnen de nutriëntenrecuperatie. Hier worden zowel technologieën, als meststoffen, milieu-impact en kosten getest met als uiteindelijk doel nieuwe technieken ingang te doen vinden die ecologisch en economisch verantwoord zijn en een antwoord bieden op huidige en toekomstige grondstoffenschaarste.

WalNUT

EU onderzoeksproject