Water wegpompen

Ben je aan het (ver)bouwen? Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Dit water mag lang niet altijd naar de riool! Hoe pak je dit best aan?

Waarom kan je niet zomaar op de riolering lozen?

Grondwater, deel van het ecosysteem

Jammer dat drainage naar de riolering nog vaak voorkomt. Die heeft niet alleen een negatieve impact op de plaatselijke waterhuishouding, maar kan ook in de waterzuiveringsketen voor problemen zorgen. Het afvalwater in de riolering wordt hierdoor te fel verdund, waardoor het zuiveringsproces moeilijker verloopt. Aan het gebruik van de riolering zijn daarom een aantal wettelijke voorwaarden verbonden. Bovendien kan je met een duurzame aanpak ook een flinke duit besparen!

weg gepompt grondwater mag je niet zomaar lozen in de riool

Bronbemaling verlaagt de grondwaterspiegel

Grondwater is één van de voornaamste pijlers van het ecosysteem. Door grondwater op te pompen, verlaag je de grondwaterspiegel en onttrek je dus water uit de wortelzone. Dat kan slechte gevolgen hebben voor de vegetatie. Vijvers en plassen kunnen droog komen te staan, waardoor fauna en flora kan afsterven.

Bovendien kan je door een bemaling ook de grondstabiliteit van de omgeving beïnvloeden, vaak met ongewenste verzakkingen tot gevolg. Turflagen kunnen bijvoorbeeld definitief inknikken. Ook kunnen mogelijke verontreinigingen die in de omgeving van de bemaling voorkomen worden aangetrokken. Om deze en nog veel meer redenen is het plaatsen van een (bron)bemaling geregeld door het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Zo pak je het wel aan

De te volgen stappen alvorens een bemaling aan te vragen op de riolering zijn:

  1. STAP 1: beperken/retour
  2. STAP 2: hergebruiken
  3. STAP 3: lozen op waterloop
  4. STAP 4: lozen in riool

Je leest hier meer over op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • Voor stap 1, 2 en 3 moet er GEEN TOELATING gevraagd worden aan Aquafin en hoef je bijgevolg dus ook GEEN VERGOEDING aan Aquafin te betalen.
  • Voor stap 4 moet er enkel een TOELATING (+ VERGOEDING) gevraagd worden aan Aquafin indien er geloosd wordt op een afvalwaterafvoer die aangesloten is op één van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Indien er geloosd wordt op een regenwaterafvoer hoeft dit NIET!

Alternatieven voor bemalingswater

Beperken/retour/infiltratie

Om de negatieve milieueffecten te beperken, kies je best voor een duurzame aanpak. Dit kan door het bemalingswater zo veel mogelijk lokaal terug te laten infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan de lokale waterhuishouding. Je kan hiervoor gebruik maken van infiltratieputten, -bekkens of -grachten.

Lozen op een waterloop/regenwaterafvoer

Is infiltratie om technische redenen niet haalbaar? Dan wordt het bemalingswater best afgeleid naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. Neem in dat geval contact op met de lokale waterloopbeheerder of rioolbeheerder.

Lozen op de riolering

Het mag tot 10m³/u

Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld doordat dit wateroverlast veroorzaakt, biedt VLAREM nog een laatste alternatief: lozen op de openbare riolering. Hier moet je wel rekening houden met een kritische waarde van 10m³/u. Zolang dit debiet niet overschreden wordt, is een lozing op de riolering toegestaan en hoef je vooraf geen schriftelijke toestemming van Aquafin te ontvangen.

Let wel: een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij en jouw gemeente.

Meer dan 10m³/u = aanvraag indienen en heffing betalen

Pomp je meer dan 10m³/u op en is de riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dan mag je enkel lozen als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt gekregen. De hoeveelheid en samenstelling van het bemalingswater kunnen namelijk aanleiding geven tot problemen met het halen van de zuiveringsnormen, uitspoeling van slib, aanzanding in de riolering of werking van overstorten. Daarom zal Aquafin elke aanvraag afzonderlijk onderzoeken om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het stelsel en op het zuiveringsproces.

Op basis hiervan zal Aquafin ook de vergoeding berekenen die aan de lozer zal worden doorgerekend. Lozingen van meer dan 10 m³/u zijn bovendien onderworpen aan de heffing op waterverontreiniging, die geïnd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij. De vergoeding die Aquafin aanrekent, wordt in mindering gebracht van de wettelijk voorziene heffing. Er wordt geen heffing gevestigd indien de heffingsplichtige deze vergoeding volledig heeft betaald.

Wil je bemalingswater weg pompen?

Vragen over bemalingswater?

Vlaamse Milieumaatschappij

Info grondwater en bemaling

Contactgegevens

Vragen over je bemalingsaanvraag bij Aquafin?

Support center bemalingen