Internet of Water

Dankzij een duizendtal innovatieve sensoren, Internet of Things en geavanceerde software wordt een uniek intelligent waterbeheersysteem ontwikkeld dat de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time opvolgt en aanstuurt. De nood aan een systeem dat de kwaliteit en kwantiteit van water op een grote schaal opvolgt werd de jongste jaren duidelijk. Wateroverlast en waterschaarste zijn thema’s die vandaag bijna permanent leven in de publieke opinie. Het Internet of Water is daarom van groot belang voor verschillende actoren in het Vlaamse waterlandschap. Zo zal Aquafin zijn rioolsysteem efficiënter kunnen beheren en beter inspelen op hevige buien of droogteperiodes.

Internet of Water

 

Na industrie 4.0 komt maatschappij 5.0 eraan met in zijn zog Internet of Things toepassingen. Wat betekenen die buzz woorden voor het waterbeheer in Vlaanderen en Aquafin in het bijzonder? Dit is nu net wat het project Internet of Water probeert te definiëren. Internet of Water is een onderzoeksproject en rekent daarbij op input van iedereen binnen Aquafin.

2500 sensoren meten waterkwaliteit

Bedoeling is dat Aquafin, in samenwerking met De Watergroep, Imec, VITO, VLAKWA en VMM, het integrale waterbeheer in Vlaanderen naar een nog hoger niveau tilt. Dit doen ze door 2500 sensoren te plaatsen die de waterkwaliteit op verschillende plaatsen in Vlaanderen continue zullen meten en combineren met reeds bestaande informatie. Alle data worden beschikbaar gesteld in de Cloud (online en openlijk toegankelijk). Mogelijke toepassingen zullen vooral gericht zijn op de interactie tussen verschillende waterlichamen en het watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de impact van onze overstorten op de waterloop. Zo’n meetsysteem  zal zeker de samenwerking tussen de verschillende actoren in het Vlaamse waterbeheer faciliteren.

Imec ontwikkelde chipgebaseerde sensoren voor het meten van conductiviteit, pH en bepaalde ionen. We staan nu (ref maart 2022) klaar om de 3e fase van het project op te starten waarbij een 200-tal sensoren geïnstalleerd zullen worden, verdeeld tussen de verschillende project partners. Voor Aquafin betekent dit dat er ongeveer 50-tal sensoren verschillende pilootstudies van een hoop data voorzien. Daarbij kijken we o.a. naar het verkrijgen van een meer gedetailleerd (tijdsafhankelijk) beeld van de vuilvracht bij een riooloverstort, een verfijnde karakterisering van RWZI influent en voorspellingen van de kwaliteit van het RWZI effluent.

Naar de projectwebsite

Youri Amerlinck

Studieverantwoordelijke R&D