Eco-efficiënte businessmodellen

We willen de ecologische voetafdruk van ons zuiveringsproces zo klein mogelijk houden. Met monitoring en LCA-programma's (levenscyclusanalyse) brengen we de emissies van onder andere CO2, N2O en CH4 in kaart. Zo kunnen we precies detecteren waar de hotspots zitten én kunnen we er iets aan doen.

In eco-efficiënte businessmodellen...

  • worden goederen en diensten geproduceerd met minder materialen
  • worden goederen en diensten geproduceerd met minder energie
  • worden geen/minder giftige materialen verspreid
  • is de recycleerbaarheid verbeterd
  • wordt er gestreefd naar het gebruik van hernieuwbare bronnen
  • worden producten gebruikt en geleverd die langer meegaan

Lopende projecten

LCA zuiveringsgebied Merchtem

In deze studie onderzoeken we de milieu-impact van waterzuivering in de ruime zin voor het zuiveringsgebied Merchtem. Zowel het rioolstelsel, de RWZI zelf als de slibverwerking worden grondig geanalyseerd. Het doel is om de hotspots van negatieve milieu-impact te identificeren om er daarna in andere onderzoeksprojecten mee aan de slag te gaan.

Towards a smart grid

Aquafin is goed voor bijna 1% van het totale Vlaamse elektriciteitsverbruik. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid met het oog op een klimaatneutrale toekomst. Naast de productie van eigen groene energie (slibvergisting en WKK en zonnepanelen) zijn energie-opslag en sturing van ons verbruik essentieel. We onderzoeken welke technologieën en slimme sturingen zinvol kunnen toegepast worden op onze RWZI's.

LCA materialen

Een aanzienlijk aandeel van de totale impact van waterzuivering komt van de rioleringsinfrastructuur en dan vooral van de gebruikte materialen. Vandaag worden nog de conventionele materialen zoals beton, asfalt en gres gebruikt maar er zijn volop milieuvriendelijke alternatieven in ontwikkeling. Aquafin onderzoekt welke alternatieven geschikt zijn. Op basis van een levenscyclusanalyse vergelijken we ze met de conventionele materialen.

S(c)eptische put

Methaan dat ontstaat in septische putten is naar schatting mogelijk verantwoordelijk voor tot wel 20% van alle broeikasgasemissies van rioolwaterzuivering. Hoeveel een septische put precies uitstoot en hoeveel septische putten er zijn, dat is nog niet precies gekend. Een sceptische blik op septische putten is dus niet onlogisch. We brengen met dit onderzoek in kaart hoeveel en welke types van putten er zijn. Daarnaast zullen we op basis van literatuur en eigen metingen kwantificeren hoeveel methaan septische putten uitstoten.

Ook voor deze projecten maken we LCA-berekeningen:

  • stikstofrecuperatie (EU-project Walnut)
  • celluloserecuperatie met een fijnzeef
  • opzuiveren van biogas tot biomethaan met injectie in het aardgasnet

A study not investigated with a life cycle analysis is like knowing the price of everything and the value of nothing

Alessio Fenu

Expertenteam

Bart Saerens

Bart Saerens

Studieverantwoordelijke

Alessio Fenu

Alessio Fenu

Studieverantwoordelijke

Lennert Dockx

Lennert Dockx

Studieverantwoordelijke