Eco-efficiënte businessmodellen

De ecologische voetafdruk van het zuiveringsproces van rioolwater moet zo klein mogelijk zijn. Met monitoring en LCA-programma's (levenscyclusanalyse) brengen we de emissies van onder andere CO2, N2O en CH4 in kaart. Zo kunnen we precies detecteren waar de hotspots zitten én kunnen we die aanpakken.

In eco-efficiënte business systemen worden goederen en diensten geproduceerd met minder materialen en minder energie. Er worden geen of alleszins minder giftige materialen verspreid. De recycleerbaarheid is verbeterd en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare bronnen. De gebruikte/geleverde producten gaan ook langer mee.

Ecologische voetafdruk verkleinen

Zwavelbeton

De broeikasgasemissies van Aquafin worden volgens het Greenhouse Gas Procotol ingeschat. Voor de directe emissies van het zuiveringsproces gebruiken we een eigen ontwikkeld model gebaseerd op reële metingen op onze infrastructuur. (Aangezien de theoretische modellen uit de literatuur niet overeenkomen met de resultaten van onze meetcampagnes). De informatie van de indirecte emissies in de waardeketen zijn niet altijd beschikbaar voor berekening, maar we trachten de belangrijkste emissiefactoren op basis van de beschikbare informatie in kaart te brengen.

Samen met Vlario kwantificeert Aquafin de emissies door het aanleggen van nieuwe riolering, aangezien de productie van klassieke rioolbuizen en materiaal voor wegenis bijzonder groot is. Stilaan komen er producten op de markt die een lagere CO2-voetafdruk hebben zoals bijvoorbeeld zwavelbeton. Aquafin ondersteunt zulke disruptieve innovaties en paste dit ondertussen al toe in projecten.

Lopende projecten

 

LCA zuiveringsgebied Merchtem

In deze studie onderzoeken we de milieu-impact van waterzuivering in de ruime zin voor het zuiveringsgebied Merchtem. Zowel het rioolstelsel, de RWZI zelf als de slibverwerking worden grondig geanalyseerd. Het doel is om de hotspots van negatieve milieu-impact te identificeren om er daarna in andere onderzoeksprojecten mee aan de slag te gaan.

Towards a smart grid

Aquafin is goed voor bijna 1% van het totale Vlaamse elektriciteitsverbruik. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid met het oog op een klimaatneutrale toekomst. Naast de productie van eigen groene energie (slibvergisting en WKK en zonnepanelen) zijn energie-opslag en sturing van ons verbruik essentieel. We onderzoeken welke technologieën en slimme sturingen zinvol kunnen toegepast worden op onze RWZI's.

LCA materialen

Een aanzienlijk aandeel van de totale impact van waterzuivering komt van de rioleringsinfrastructuur en dan vooral van de gebruikte materialen. Vandaag worden nog de conventionele materialen zoals beton, asfalt en gres gebruikt maar er zijn volop milieuvriendelijke alternatieven in ontwikkeling. Aquafin onderzoekt welke alternatieven geschikt zijn. Op basis van een levenscyclusanalyse vergelijken we ze met de conventionele materialen.

S(c)eptische put

Methaan dat ontstaat in septische putten is naar schatting mogelijk verantwoordelijk voor tot wel 20% van alle broeikasgasemissies van rioolwaterzuivering. Hoeveel een septische put precies uitstoot en hoeveel septische putten er zijn, dat is nog niet precies gekend. Een sceptische blik op septische putten is dus niet onlogisch. We brengen met dit onderzoek in kaart hoeveel en welke types van putten er zijn. Daarnaast zullen we op basis van literatuur en eigen metingen kwantificeren hoeveel methaan septische putten uitstoten.

Ook voor deze projecten maken we LCA-berekeningen:

  • stikstofrecuperatie (EU-project Walnut)
  • celluloserecuperatie met een fijnzeef
  • opzuiveren van biogas tot biomethaan met injectie in het aardgasnet

A study not investigated with a life cycle analysis is like knowing the price of everything and the value of nothing

Alessio Fenu

Expertenteam

Bart Saerens

Bart Saerens

Studieverantwoordelijke

Alessio Fenu

Alessio Fenu

Studieverantwoordelijke

Lennert Dockx

Lennert Dockx

Studieverantwoordelijke