IMPAKT!

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.

Waterkwaliteit en zuivering van rioolwater in Dommel

Logo interreg Vlaanderen Nederland

Het waterleven in de Dommel

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.
Een belangrijk knelpunt om de gewenste waterkwaliteit te behalen is het huidige beheer van de riolering en de zuivering van rioolwater. Vooral tijdens regenperiodes stort vervuild water vanuit de rioolstelsels over naar waterlopen en werken de rioolwaterzuiveringen niet altijd optimaal. Het gevolg is dat de zuurstofhuishouding ernstig verstoord wordt . Samen met ammoniakvergiftiging zorgt dit ervoor dat de beken niet voldoen aan de hoge natuurdoelen. Bedrijventerreinen zijn hierbij een specifiek aandachtspunt, omdat naast overstortend afvalwater ook milieugevaarlijke stoffen in de waterlopen kunnen komen. Het ontbreekt nu nog aan een totaalbeeld van het effect dat afvalwaterlozingen op de waterkwaliteit in het gebied Limburgse Kempen (BE) en Zuid-Oost Brabant (NL) heeft. Goed inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen en het watersysteem is nodig.

Foto waterjuffer

We zoeken naar maatregelen die de ecologische impact van de lozing van afvalwater via overstorten verminderen

Johan Van Assel, Onderzoeker

Samen gaan we met positieve energie aan de slag.

Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch is dit een uitdaging: verantwoordelijkheden zijn verdeeld over meerdere publieke partijen. Het gaat hierbij om een integrale aanpak, die in de betreffende waterlopen zorgt voor een duurzaam en blijvend herstel van waternatuur. We hanteren het uitgangspunt, dat lozingen vanuit de afvalwaterketen geen belemmering mogen vormen op ecologisch beekherstel. Door deze aanpak en intensieve samenwerking tussen publieke en private partners (Aquafin, Vlaamse Milieumaatschappij & Infrax) willen we tijdig en tegen aanvaardbare kosten de natuurdoelen realiseren.

Meer informatie

18 maanden na de opstart

Montage datalogger in rioolschacht

Meten is weten

Alle meettoestellen, aangekocht in het kader van IMPAKT!, werden geïnstalleerd en zijn nu ongeveer één jaar operationeel.
We meten in het rioolstelsel het waterpeil, de overstortwerking en de werking van de pompstations. We brengen de kwaliteit van het gezuiverde water op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in kaart, waarna we bestaande computermodellen controleren en verbeteren.
Terzelfdertijd kunnen deze meetgegevens door de Vlaamse Milieumaatschappij worden gebruikt om verbanden te leggen met hun waterkwaliteitsmetingen in de waterloop.
Binnen enkele maanden zullen we op basis van de geüpdatete modellen een beter beeld hebben van welke overstorten de meeste impakt hebben op de waterloop.
In een latere fase formuleren we concrete projecten om deze impakt te beperken en de waterkwaliteit in de Dommel en de waterlopen te verbeteren.

Eindrapportage

Donderdag 11/03/21 vond het online slotevent plaats

In dit project werd samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius en het Nederlandse Waterschap De Dommel bekeken wat de impact is van rioolozingen (overstorten en RWZI’s) op de waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Warmbeek en de Dommel, respectievelijk speerpunt- en aandachtsgebied in de Kaderrichtlijn Water.   Gedurende 4 jaar werd achtereenvolgens een grootschalige meetcampagne opgezet, werden modellen van 5 zuiveringsgebieden en RWZI’s opgemaakt en gekoppeld aan de waterloopmodellen van VMM, waarmee verschillende scenario’s werden doorgerekend, en werden een aantal projecten concreet tot uitvoering gebracht.  Tijdens het slotevent werden de belangrijkste elementen gepresenteerd in verschilende breakoutsessies en was er ook een rondetafelsessie met de managers van de verschillende partners.  Aquafin werd vertegenwoordigd door Johan Van Assel, studieverantwoordelijke R&D (sessie Modellering) en Marjolein Weemaes, directeur BD&I (rondetafel). 

In de volgende jaren zullen een aantal van de doorgerekende verbeteringsscenario’s omgezet worden in concrete projecten (prioritair is o.a. een grondige sanering van de overstorten thv de RWZI Peer, die vandaag een ernstige belemmering vormen voor de ecologische toestand in de bovenloop van de Dommel). Tijdens het IMPAKT! project werd reeds een automatisch reinigend rooster gebouwd op de overstort Kenensdijk te Eksel, dat ervoor moet zorgen dat tijdens overstorting minder grofvuil in de Bolisserbeek belandt.

Ondertussen werden ook reeds afspraken gemaakt met VMM en Waterschap De Dommel om in de komende jaren betrokken te blijven bij verdere grensoverschrijdende initiatieven in het stroomgebied van de Dommel, en zal de opgedane ervaring worden gebruikt in de recent opgestarte ecohydrologische studie van de Roosterbeek (Houthalen-Zonhoven) waar gelijkaardige metings- en modelleringsactiviteiten worden uitgewerkt.

---

Het nieuwsitem met de video’s en presentaties vind je hier.

De presentaties staan ook in de e-bib en bij de downloads op de projectpagina.

Het volledige eindrapport lees je hier

libel