Life ACLIMA

Life ACLIMA is een groots project van de Europese Unie dat focust op het verzekeren van de beschikbaarheid van water in de land- en tuinbouw onder veranderende klimaatomstandigheden.

Waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouw verzekeren

Langdurige droogte, waterschaarste, we krijgen er de laatste jaren steeds vaker mee te maken. Land- en tuinbouwers kijken argwanend toe. Hoe zorgen we ervoor dat de land- en tuinbouw ook in de toekomst voldoende water hebben? Een belangrijk vraagstuk waar Life ACLIMA, een groots waterproject van de Europese Unie, een antwoord op wil bieden. De komende 5 jaar gaan een heleboel partners aan de slag om een brede waaier aan technologieën, managementstrategieën en maatregelen te demonstreren op de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Deze demonstraties zullen land- en tuinbouwers aantonen dat er verschillende mogelijkheden zijn om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijf duurzaam te verhogen. En dit door te focussen op 5 pijlers: waterbesparing, verhogen van hemelwatergebruik, inzetten op waterinfiltratie, waterhergebruik en aanwenden van externe waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties. Aquafin is trouwe partner voor die laatste pijler.

Bezoek de website

Beluchtingsbekken

Teamwork

Het Life ACLIMA consortium bestaat uit 9 Vlaamse partners, elk met een eigen specifieke expertise. Het zwaartepunt ligt bij de 4 partners van AGHRANT, de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Het proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij staan met innovatief onderzoek in direct contact met de belangrijkste doelgroep: de professionele land- en tuinbouwbedrijven van vandaag en morgen. De praktijkcentra ondersteunen bedrijven actief in de teelt van groenten, aardbeien, voedergewassen, melkvee en pluimvee.

Andere projectpartners zorgen voor de inbreng van expertise uit andere domeinen of trajecten. Zo is Aquafin betrokken bij de inzet van afvalwater van RWZI’s voor de irrigatie van vollegrondsgroenten en de hydroteelt van paprika. POM Antwerpen en de dienst Landbouw van Provincie Antwerpen zorgen voor de aansluiting bij het Vlaamse Waterlandschapsprogramma en hebben een sleutelrol in de replicatie van resultaten in de land- en tuinbouwsector. Zij staan in de eerste lijn bij de begeleiding van bedrijven die investeren in de ontwikkeling van hun bedrijf en zorgen voor een ruimere communicatie naar diverse actoren doorheen de ganse landbouwketen. Sumaqua staat in voor het simuleren en het monitoren van de impact van de klimaatadaptieve maatregelen op bedrijfsniveau en op regionaal niveau. En het Regionaal Landschap Rivierenland slaat dan weer de brug naar de diverse ecosystemen op het platteland en staat in voor de landschappelijke integratie.

Partner Life ACLIMA
Besproeiing gewassen

Klaar voor de toekomst

Naast demonstraties wordt binnen Life ACLIMA ook sterk de focus gelegd op klimaatadaptatietrajecten waarin geïnteresseerde land- en tuinbouwers actief begeleid zullen worden en beroep kunnen doen op de expertise van de consortiumleden voor de implementatie van de verschillende technologieën en best practices op bedrijfsniveau en bedrijfsoverstijgend niveau.

Dit project wil land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op de toenemende waterbehoefte en dalende waterbeschikbaarheid als gevolg van de klimaatverandering.

Meer weten?

Birte Raes

Studieverantwoordelijke Aquafin

Robby Sallaets

Communicatieverantwoordelijke Life ACLIMA

Logo Life

Gefinancierd door het Life-programma van de Europese Unie onder contractnummer LIFE20 CCA/BE/001720.

cofinancierders

Met de steun van