Wat is het Lokaal Pact?

Nog tot en met de Aquafin-investeringsprogramma's van 2026 stelt de Vlaamse Regering een investeringspakket ter beschikking voor de overname van gemeentelijke rioleringsprojecten die beantwoorden aan één van de vastgelegde criteria.

werf Bornem

Met het Lokaal Pact-budget worden de financiële middelen bedoeld die vanuit de bovengemeentelijke saneringsbijdrage en het Vlaamse Gewest worden gebruikt voor investeringen in de huidige en/of toekomstige gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Wil je een project voorstellen voor opname op het Lokaal Pact-programma, dan moet het passen in één van deze zeven categorieën:

Categorie 1Verschuiving van het overnamepunt gemeentelijk/bovengemeentelijk
Categorie 2Gefaseerde overname van gemeentelijke leidingen gelegen in het bovengemeentelijk collectorennetwerk
Categorie 3Aanleg van gemeentelijke inzamelleidingen bij de aanleg én in het tracé van collectoren, prioritaire leidingen en Lokaal Pact-dossiers
Categorie 4Gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
Categorie 5Investeringen in de (her)aanleg van gemeentelijke rioleringen in het kader van (niet-riolerings)werken van bovenlokale overheden
Categorie 6Investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn
Categorie 7Innovatieve proefprojecten die aan nieuwe uitdagingen het hoofd trachten te bieden en waarbij kennisverwerving en -deling een essentieel onderdeel vormen
Categorie 8Klimaatadaptieve gemeentelijke investeringsprojecten die de gemeentelijke saneringsinfrastructuur klimaatrobuuster maken

Opgelet: De vroegere en tijdelijke Lokaal Pact-categorie 6 (Investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn) kan niet meer ingeroepen worden voor nieuwe projecten.

Lees de definities van de categorieën in de nota

Contacteer je Aquafin-accountmanager

Heb je vragen bij de Lokaal Pact-categorieën of wil je een project indienen voor het Lokaal Pact-programma?

Neem contact met je accountmanager

Hou het rioolstelsel in goede conditie

Via een voor iedereen toegankelijk dashboard kan je als gemeente of rioolbeheerder makkelijk de status van de rioolinspecties opvolgen.