Nieuwe slibdroger in Beringen

Aquafin zal haar drie bestaande slibdrogers in Deurne, Leuven en Houthalen vervangen door gloednieuwe installaties in Roeselare en Beringen.

slibsilo

Wat is slibdrogen?

 • In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater vermengd met miljarden
  microscopisch kleine organismen, micro-organismen. Dit noemt men het “actief slib”.
 • Door extra lucht in het water te brengen worden de micro-organismen actief en gebruiken
  ze de vervuiling in het afvalwater als voedingsbron. Ze eten het afval in het water op.
 • De slibmassa groeit continu aan tot het overtollige slib weggehaald wordt om bijvoorbeeld
  in een nieuwe zuiveringsinstallatie te plaatsen. Een deel van het overtollige slib
  wordt dus hergebruikt in het biologisch zuiveringsproces, de rest wordt afgevoerd
  voor verwerking.
 • Om dit met water verzadigde slib te kunnen gebruiken als brandstof dient het met
  een slibdrooginstallatie verder gedroogd te worden.

 

3 keer besparen op fossiele brandstoffen

 • Dit proces zal volledig CO2 neutraal verlopen. Waar er voor de slibdroger in Houthalen, Deurne en Leuven nu nog aardgas of biogas nodig is om slib te drogen, zullen deze nieuwe slibdrogers restwarmte gebruiken van de nabijgelegen afvalverbranders (Bionerga te Beringen, Mirom te Roeselare). 
 • Door de verbranding van de pellets uit deze slibdroger zullen we groene stroom opwekken, die we leveren aan Arcelor-Mittal. Dit voor een vermogen van 20 megawatt (ongeveer de warmte van 5000 gezinnen). 
 • Het drogen van slib zorgt er ook voor dat het transport beperkt wordt, want het is lichter en kleiner doordat de waterfractie uit het slib gehaald is. We kiezen ook bewust voor de locaties in Beringen en Roeselare, dus verspreid in Vlaanderen, om efficiënt slibtransport te organiseren tussen de verschillende installaties.
render slibdroger Beringen

Waar komen deze nieuwe slibdrogers?

locatie slibdrogers

Wat met mogelijke geluids- of geurhinder?

Geluidshinder

 • De nieuwe slibdroger zal geen extra geluidsoverlast veroorzaken. Bovendien ligt deze in een industriezone, met weinig bewoning in de directe omgeving.

Geurhinder

Slib dat afkomstig is van rioolwaterzuiveringsinstallaties ruikt niet goed, maar we doen er alles aan om dit zeer beperkt te houden.

 • Net zoals dat voor geluidsoverlast het geval is, geldt ook voor geurhinder dat deze slibdroger in een industriezone ligt, met weinig bewoning in de directe omgeving. 
 • Daarnaast wordt het slib aangevoerd in gesloten vrachtwagens. Enkel bij het lossen hiervan is er mogelijk aan de schuifdeur wat geurhinder mogelijk. Ook de lostijden zijn beperkt tot 10 min. per vrachtwagen. 
 • Verder wordt elke vorm van geurhinder voorkomen door het gebouw in onderdruk te zetten, waardoor er geen geur kan ontsnappen naar de omgeving.

 

Wat stoten we uit?

Hier wordt niets verbrand, enkel gedroogd

De luchtemissies van deze slibdroger zijn afkomstig uit de verdamping van het overtollig water.

 • Alvorens de luchtemissie vrij te stellen wordt deze eerst behandeld over 3 wassers in serie, vervolgens door een biofilter, en tot slot nog eens door een actief koolfilter. Dit is volgens studies de meest verregaande en optimale luchtwassing.
 • De schoorsteen waar deze luchtemissie wordt vrijgegeven, is 23 meter hoog. Hierdoor wordt de geurhinder nog verder geminimaliseerd.
 • Er zal ook een strikte monitoring, conform de wetgeving VLAREM II gebeuren met meetpunten op
  de schoorsteen en ter hoogte van de actieve koolfilter.

 

Wat met lozing van overblijvend water? 

 • Het condensaatwater wordt na voorzuivering afgevoerd via de openbare riolering en gaat zo naar een waterzuiveringsinstallatie.
 • Daarnaast wordt er een extra regenbuffer voorzien, waardoor regenwater hergebruikt of geïnfiltreerd kan worden. Eventueel verontreinigd regenwater zal vertraagd afgevoerd worden naar de riolering.
sunset slibdroger

Hoe zuivert Aquafin afvalwater?