Corporate Governance

Het eerste Aquafin corporate governance charter (Charter) werd door de raad van bestuur op 26 januari 2006 goedgekeurd. Dit Charter werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Belgische corporate governance code van 9 december 2004. Ingevolge de bekendmaking van de nieuwe versie van de code van maart 2009 en wegens de uitgifte van een obligatielening door Aquafin diende het Charter te worden aangepast. De raad van bestuur heeft op 14 januari 2010, op 6 maart 2014 en op 15 september 2016 dit aangepaste Charter goedgekeurd, in lijn met de statuten van de onderneming.

Het Corporate Governance Charter

De oorsprong

Aquafin NV besteedt continue aandacht aan het optimaliseren van haar bestuur, haar administratie en het beheer van haar activiteiten. Hierbij streeft men naar integriteit en transparantie in de besluitvorming en de rapportering. Om tegemoet te komen aan de belangen van alle stakeholders is een goede corporate governance een belangrijk instrument.

Aquafin NV past de beginselen opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code inzake deugdelijk bestuur toe. Dit Corporate Governance Charter is gebaseerd op de principes van de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009. Deze principes worden praktisch aangepast en toegepast volgens de specifieke behoefte of karakteristieken die eigen zijn aan het bedrijf. Afwijkingen worden toegelicht in de Corporate Governance Verklaring van het jaarverslag zoals bepaald in deel 4 onder punt 1.

Het oorspronkelijk Corporate Governance Charter van Aquafin NV werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 26 januari 2006 en door de Algemene Vergadering van mei 2006. De raad van bestuur zal het Charter op regelmatige basis actualiseren in functie van de evolutie van het Corporate Governance beleid. De meest recente versie van het Charter zal worden bekendgemaakt via de website.

Het Corporate Governance Charter wordt tevens aangevuld met een aantal bijlagen die integraal deel uitmaken van het Corporate Governance beleid binnen Aquafin NV:

De verwijzing naar de Belgische Corporate Governance Code zal in dit document verder gebeuren door de Code. Het Corporate Governance Charter van Aquafin NV zal worden aangeduid als het Charter. Met de statuten worden de statuten van Aquafin NV bedoeld, deze zijn te raadplegen op de website van de onderneming. ‘De Wet’ dient gelezen te worden als het Wetboek van Vennootschappen, tenzij anders vermeld. Met Vennootschap wordt Aquafin NV bedoeld en met DC het binnen de Vennootschap opgerichte directiecomité overeenkomstig met de bepalingen van artikel 524bis van de Wet.

Raadpleeg hier de statuten van Aquafin

Structuur

Juridische structuur

Aquafin NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Vennootschap werd opgericht op 25 april 1990 op initiatief van het Vlaams Gewest. Een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap is beschikbaar op de website van het bedrijf.

Corporate Governance structuur

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden en de bevoegdheden die de raad van bestuur heeft overgedragen aan het directiecomité.

  • De samenstelling, bevoegdheden en werking van de raad van bestuur is beschreven in het intern reglement van de raad van bestuur.
  • Om zijn werking te ondersteunen heeft de raad van bestuur twee adviserende comités opgericht: een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité. Zij assisteren de raad van bestuur bij specifieke aangelegenheden.
  • De uiteindelijke besluitvorming berust bij de raad van bestuur.
  • De samenstelling, bevoegdheden en werking van deze comités is beschreven in hun intern reglement.
  • Het dagelijks bestuur werd opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité.
  • De raad van bestuur heeft in uitvoering van artikel 20 van de statuten, een directiecomité opgericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.
  • De samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité is beschreven in het intern reglement van het directiecomité.

Wie is wie?

directiecomité Aquafin

directiecomité Aquafin

Aandeelhouderschap

Corporate Governance Verklaring en haar aandeelhouders

De aandeelhouders- en controlestructuur van de Vennootschap – alsook alle kruisparticipaties met meer dan 5% van de aandelen of stemrechten – voor zover de Vennootschap er kennis van heeft of zodra die kennis verwerft, zal bekendgemaakt worden. Deze informatie wordt tevens opgenomen in de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag.

Sinds 7 juli 2006 is de Vlaamse Milieuholding 100% aandeelhouder van Aquafin NV. Bijgevolg is de Vlaamse Milieuholding controlerende aandeelhouder. Er bestaan geen kruisparticipaties.

Diverse bepalingen

De raad van bestuur zal in functie van de ontwikkelingen van het beleid inzake Corporate Governance dit Charter steeds actualiseren.
 
Overeenkomstig de bepalingen van de CG Code zal Aquafin NV erop toezien dat de meest recente versie van het Charter en de bijlagen bekendgemaakt wordt via de website van het bedrijf. Het Charter zal steeds de datum vermelden van de meest recente update en goedkeuring door de raad van bestuur. 

Meer informatie