Hemelwaterplannen

In de hemelwater- en droogteplannen die we opmaken voor gemeenten, leggen we niet alleen de knelpunten bloot maar reiken we ook oplossingen aan op maat van de specifieke situaties.

Oplossingen voor wateroverlast en droogte

Overstromingen uit de riolering zullen twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien en lange droogteperiodes in de toekomst, maken we een hemelwater- en droogteplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

Wat mag je verwachten?

Het hemelwaterplan is een document waarin we een visie geven hoe er binnen de gemeente op lange termijn het best wordt omgegaan met hemelwater. Het is een toekomstbeeld dat de krijtlijnen uitzet waarop de gemeente nieuwe projecten kan afstemmen. Daarbij houden we rekening met stedenbouwkundige evoluties in de volgende jaren. De visie moet ook passen binnen de andere beleidsdocumenten van de gemeente en sluit aan bij adviezen over lopende projecten en studies.

De gemeente heeft met het hemelwaterplan dan ook een kompas voor vele jaren in handen. Met onze voorstellen die al op korte termijn kunnen gerealiseerd worden en echte quick wins zijn, kan ze wel al meteen aan de slag.

 

Hoe pakken wij het aan?

Bij de opmaak van een hemelwaterplan kijken wij naar de toekomstige situatie waarbij er een gescheiden stelsel zal aangelegd zijn. We gaan na waar het water weg moet en waar het kan gebufferd of geïnfiltreerd worden. Steeds met onze blik op de lange termijn. Zo zal die oefening nadien niet voor elk project opnieuw moeten gebeuren.

Hierbij volgen we natuurlijk de ladder van Lansink: hergebruik - infiltratie - bufferen met vertraagde afvoer - lozen in de regenwaterafvoer. Droogte maakt voortaan ook standaard deel uit van onze hemelwaterplannen. Omdat we sterk inzetten op blauwgroene oplossingen, zullen deze vaak ook bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit en hittestress helpen beperken.

Stappen

Het gevolgde proces verschilt licht volgens de wensen van de gemeente. Algemeen zijn dit de basisstappen:

  1. intake i.v.m. de verwachtingen
  2. stakeholdervergadering (bv. andere gemeentediensten, waterloopbeheerders, Boerenbond, ...) om input te verzamelen
  3. één of meer tussentijdse vergaderingen om de algemene visie af te stemmen
  4. eindpresentatie

Reken voor de volledige doorlooptijd op een termijn van gemiddeld één jaar.

De samenwerking verloopt erg professioneel, we kunnen gebruik maken van knowhow die je als gemeente nooit zelf kunt opbouwen.

Burgemeester Overijse