Corporate Governance

Het eerste Aquafin Corporate Governance charter (Charter) werd door de raad van bestuur op 26 januari 2006 goedgekeurd. De raad van bestuur herziet het charter op regelmatige basis, afhankelijk van de bestuursstructuur en de ontwikkelingen van het Corporate Governance beleid. Aquafin heeft zijn statuten in december 2020 aangepast conform het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Samen met de herziening van de corporate governance code uit 2009, was het de aanleiding om begin 2021 een nieuw Corporate Governance Charter op te maken. Dat nieuwe charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 22 januari 2021.

Het Corporate Governance Charter

De oorsprong

Aquafin NV besteedt continue aandacht aan het optimaliseren van haar bestuur, haar administratie en het beheer van haar activiteiten. Hierbij streeft men naar integriteit en transparantie in de besluitvorming en de rapportering. Om tegemoet te komen aan de belangen van alle stakeholders is een goede corporate governance een belangrijk instrument.

Aquafin NV past de beginselen opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code inzake deugdelijk bestuur toe. Dit is immers een basisvoorwaarde om de financiële middelen die de aandeelhouders ter beschikking stellen van de vennootschap optimaal te gebruiken.

De invoering van organisatie- en werkingsregels maakt het beslissingsproces binnen de raad van bestuur van de vennootschap (de 'raad van bestuur'), de verschillende comités opgericht in de schoot van de raad van bestuur (de 'comités') en het directieteam ('DT') transparanter, rekening houdend met het belang van de vennootschap, de belangen van de aandeelhouders en van alle partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de vennootschap betrokken zijn, de zogenaamde 'stakeholders'.

Op 9 december 2004 publiceerde de Commissie Corporate Governance haar Corporate Governance Code, beter bekend als de Belgische Code voor deugdelijk bestuur, zoals bijgewerkt op 12 maart 2009 en vervangen door de Corporate Governance Code 2020 (CG Code. Dit Corporate Governance Charter (het 'CG Charter') wordt aangevuld met een verklaring van deugdelijk bestuur (de 'CG Verklaring') die wordt opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap (het ‘jaarverslag').

De principes van de CG Code worden praktisch aangepast en toegepast volgens de specifieke behoefte of karakteristieken die eigen zijn aan de vennootschap. Afwijkingen worden toegelicht in de CG Verklaring van het jaarverslag.

Het oorspronkelijke CG Charter van Aquafin NV werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 26 januari 2006 en door de algemene vergadering van mei 2006. De raad van bestuur zal het CG charter op regelmatige basis herzien, afhankelijk van de bestuursstructuur en de ontwikkelingen van het Corporate Governance beleid. De meest recente versie van het CG Charter zal worden bekendgemaakt via de website (www.aquafin.be).

Het CG Charter wordt tevens aangevuld met een aantal bijlagen die integraal deel uitmaken van het Corporate Governance beleid binnen de vennootschap:

Om een volledig beeld te krijgen, dient dit Charter samen te worden gelezen met de meest recente versie van het jaarverslag van de vennootschap, waar in de CG Verklaring toelichting wordt gegeven over de concrete toepassing van het beleid over het afgelopen boekjaar.

De verwijzing naar de Belgische Corporate Governance Code zal in dit document verder gebeuren door de CG Code. Het Corporate Governance Charter van Aquafin NV zal worden aangeduid als het CG Charter. Met de statuten worden de statuten van Aquafin NV bedoeld, deze zijn te raadplegen op de website van de onderneming. ‘WVV’ dient gelezen te worden als het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij anders vermeld. Met vennootschap wordt Aquafin NV bedoeld. De leden van de raad van bestuur worden hierna gezamenlijk 'bestuurders' en individueel 'bestuurder' genoemd.

 

Raadpleeg hier de statuten van Aquafin

Structuur

Juridische structuur

Aquafin NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Vennootschap werd opgericht op 25 april 1990 op initiatief van het Vlaams Gewest. Een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap is beschikbaar op de website van het bedrijf.

Corporate Governance structuur

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden en de bevoegdheden die de raad van bestuur heeft overgedragen aan het directieteam.

Overzicht van de governance strctuur

  • De samenstelling, bevoegdheden en werking van de raad van bestuur is beschreven in het intern reglement van de raad van bestuur.
  • Om zijn werking te ondersteunen heeft de raad van bestuur twee adviserende comités opgericht: een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité. Zij assisteren de raad van bestuur bij specifieke aangelegenheden.
  • De uiteindelijke besluitvorming berust bij de raad van bestuur.
  • De samenstelling, bevoegdheden en werking van deze comités is beschreven in hun intern reglement.
  • Het dagelijks bestuur werd opgedragen aan de algemeen directeur en het directieteam.
  • De raad van bestuur heeft in uitvoering van artikel 20 van de statuten, een directieteam opgericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.
  • De samenstelling, bevoegdheden en werking van het directieteam is beschreven in het intern reglement van het directieteam.

Wie is wie?

Aandeelhouderschap

Corporate Governance Verklaring en haar aandeelhouders

De aandeelhouders- en controlestructuur van de Vennootschap – alsook alle kruisparticipaties met meer dan 5% van de aandelen of stemrechten – voor zover de Vennootschap er kennis van heeft of zodra die kennis verwerft, zal bekendgemaakt worden. Deze informatie wordt tevens opgenomen in de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag.

Sinds 19 mei 2020 is de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) 100% aandeelhouder van Aquafin NV. Bijgevolg is de PMV controlerende aandeelhouder. Er bestaan geen kruisparticipaties.

Diverse bepalingen

De raad van bestuur zal in functie van de ontwikkelingen van het beleid inzake Corporate Governance dit Charter steeds actualiseren.
 
Overeenkomstig de bepalingen van de CG Code zal Aquafin NV erop toezien dat de meest recente versie van het Charter en de bijlagen bekendgemaakt wordt via de website van het bedrijf. Het Charter zal steeds de datum vermelden van de meest recente update en goedkeuring door de raad van bestuur. 

Meer informatie