Voorbereidende werken

Wat gebeurt er met mijn oprit?

Tijdens de (voorbereidende) werken van de nutsbedrijven, laat je jouw oprit best volledig liggen, zodat je steeds op en af de private eigendom kan rijden. De nutsbedrijven staan in voor het tijdelijk herstel van jouw oprit na hun voorbereidende werken.

Vanaf de start van de eigenlijke rioleringswerken zal aannemer DCA Infra de oprit opbreken. Wil je de klinkers van jouw oprit recupereren? Dan kan je de oprit best zelf opbreken voor de rioleringswerken beginnen. We zullen dit moment tijdig communiceren.

De oprit wordt hersteld volgens de richtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): 4,5m voor een woning, 7m voor een bedrijf. Bij de afwerking van de openbare wegenis, zal de aannemer de klinkers ter hoogte van de aansluiting tussen het privédomein en het openbaar domein aanwerken naar de nieuwe toestand. In 95% van de gevallen blijft jouw oprit bereikbaar. Indien dit tijdelijk niet zo is, dan zal de aannemer je hiervan op de hoogte brengen.

Moet ik de poort of omheining zelf verwijderen?

Als je de poort of omheining wil recupereren, dan dien je deze zelf te verwijderen. Kies je ervoor om dit niet zelf te doen, dan zal de aannemer de poort of omheining verwijderen maar kan deze niet gerecupereerd worden.

Ik heb 2 markeringen op mijn oprit. Klopt dat wel?

Dit klopt. Er werd een paaltje geplaatst op 1 meter van de nieuwe rooilijn en een markering voor de rand van de nieuwe rooilijn. Enkel de opstanden (omheiningen, poorten, brievenbussen, …) die op het toekomstig openbaar domein vallen, moeten worden verwijderd. De opstanden tussen de markering en het paaltje mogen behouden blijven.

Wat met de rooilijn en de opstanden in de Spruytershofstraat?

De rooilijn in de Spruytershofstraat zal begin juni uitgezet worden. We informeren je in een aparte brief over het moment waartegen je jouw opstanden (omheining, planten, brievenbus, ...) dient te verwijderen.

Werken aan de nutsleidingen

Wat gebeurt er, als bij het wegnemen van alle planten van het onteigende gedeelte, nutsleidingen beschadigd geraken?

Je kan best nu reeds aanduiden waar de aansluitingen van gas, elektriciteit en water ongeveer zitten. Dat verkleint de kans op problemen. Indien er zich toch een beschadiging zou voordoen, zijn er twee mogelijke situaties.

 1. Je verwijdert zelf de planten op het onteigende deel
  Wanneer bij deze werken leidingen beschadigd worden, dienen deze hersteld te worden. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de veroorzaker.
  We adviseren je om maximaal 40 cm diep te graven.
  Tracht eerst de exacte ligging van de huisaansluitingen te bepalen door lokaal kleine putten te graven. Daardoor kan je in de buurt van de huisaansluitingen extra voorzichtig werken.
   
 2. De aannemer maakt het onteigende deel vrij De aannemer is wettelijk verplicht om een aanvraag in te dienen via het zogenaamde KLIP/KLIM (Kabel- en LeidingenInformatiePortaal / Kabel- en LeidingenInformatieMeldpunt). Hierbij krijgt hij plannen met daarop een indicatie van de ligging van de aanwezige distributieleidingen. Huisaansluitingen staan echter niet op deze plannen.
  Ook voor de aannemer geldt de regel: graaf machinaal max. 40cm diep.
   

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

 • Neem je een gasgeur waar of vermoed je een gaslek? Contacteer dan onmiddellijk Fluvius.
 • Ook bij stroomonderbrekingen contacteer je best Fluvius.
 • Problemen met de drinkwatertoevoer? Dan contacteer je best drinkwaterleverancier Pidpa
Wat met mijn privé-huisaansluiting voor gas, water en elektriciteit?

Nagenoeg over het volledige traject worden zowel elektriciteit, gas als waterleidingen verplaatst. Dit betekent dat bijna elke huisaansluiting voor zowel elektriciteit, gas als water overgekoppeld moet worden.

Elektriciteit en gas neemt Fluvius voor zijn rekening, water wordt overgekoppeld door Pidpa.

Bij de overkoppeling wordt de huisaansluiting en de binnenopstelling (de meter) helemaal bekeken en geüpdatet naar de laatste standaarden. Hier zijn geen kosten voor de klant aan verbonden.

Om deze werken uit te voeren, wordt een individuele afspraak gemaakt door de aannemer van de nutsmaatschappijen.

Afkoppelingswerken

Mijn offerte voor de afkoppelingswerken is gestegen, klopt dat wel?

De oorspronkelijke offerte werd door ons gescreend en aangepast aan de huidige tarieven. De offerte volgt de index waardoor er een prijsverschil is bij de meeste woningen. Sommige plannetjes werden ook aangepast om aan te sluiten op de huidige visie rond hemelwater. Daarbij wordt bv. meer ingezet op infiltratie en vertraagde afvoer van het regenwater.

Is het mogelijk om twee huisaansluitputjes voor regenwater te hebben?

Per perceel is er slechts 1 huisaansluitingsputje voor het regenwater toegestaan. Je moet op jouw eigen perceel het regenwater samenbrengen en via 1 aansluiting aanleveren aan het openbaar domein (op de rooilijn).

Technische problemen? Neem rechtstreeks contact met de afkoppelingsdeskundige van Sweco via info.afkoppelingen@swecobelgium.be of tel. 02 320 38 34.

Moet ik beluchting van de woning voorzien?

De beluchting van de privéwaterafvoeren wordt sterk aangeraden om problemen met geurhinder te voorkomen.

Heb je hier vragen over, neem dan rechtstreeks contact op met de afkoppelingsdeskundige van Sweco via info.afkoppelingen@swecobelgium.be of tel. 02 320 38 34.

Lees de brochure "Het belang van verluchting"

Waar worden de huisaansluitputjes geplaatst?

De huisaansluitputjes komen achter de rooilijn, op privé domein.

Wanneer moet ik de afkoppelingswerken uitvoeren?

De afkoppelingswerken, de scheiding van regen- en afvalwater, van de privéwaterafvoeren moeten zijn uitgevoerd ten laatste 3 maanden na de aanleg van de gescheiden riolering in de straat.

Hoe verlopen de afkoppelingswerken?

Ben je eigenaar van een woning waar de afkoppelingswerken nog moeten gebeuren? Dan heb je de keuze:

 • Je laat de werken uitvoeren door de afkoppelingsaannemer van Aquafin
 • Je voert de werken zelf uit
 • Je laat de werken uitvoeren door een aannemer die je zelf aanspreekt

De aannemer van de werken op openbaar domein plaatst de aansluitputjes voor afvalwater en regenwater op privédomein, achter de rooilijn. De privéwaterafvoeren moeten op deze putjes worden aangesloten.

Wie betaalt de afkoppelingswerken?

Rioolbeheerder water-link komt tussen in de kosten van de afkoppelingswerken.

 • Maximum 50% van de uit te voeren werken
 • Maximumbedrag van 400 euro
 • Enkel voor woningen met een bouwvergunning van voor 1999
Hoe vraag ik een keuring van mijn gescheiden privéwaterafvoeren aan?

Nadat de afkoppelingswerken aan jouw woning zijn uitgevoerd, vraag je een keuring aan van de privéwaterafvoeren. Dit kan ook bij de dienst Afkoppelingen van Sweco: info.afkoppelingen@sweco.be.

Inrichting van de straten

Is er een oversteek of signalisatie voorzien aan het kruispunt Spruytershofstraat - Kriekenstraat?

Om een degelijke en veilige oversteekplaats aan te leggen, is een midden-eiland nodig. Zo kunnen mensen die willen oversteken dit in twee keer doen.

Ruimtelijk gezien is het moeilijk een oversteekplaats te realiseren. Bovendien, als er een oversteekplaats voorzien zou worden, dan moet deze degelijk zijn. We willen absoluut vermijden om een oversteek te plaatsen die een vals veiligheidsgevoel geeft. Dit kan immers tot gevaarlijke situaties leiden.

Om oversteken in deze zone veiliger te maken, wordt een snelheidsverlaging doorgevoerd van 70 naar 50 km/u.

Waar komen de bushaltes?

Er worden nieuwe, verhoogde toegankelijke bushaltes voorzien.

De bushaltes “Zevenbergen” en “Kastanjelaan” worden herleid tot één bushalte. Deze komt ter hoogte van het kruispunt met de Kastanjelaan.

De andere bushaltes “Wommelgem Schawijkstraat” en “Ranst Gasthuisstraat” worden voorzien op de locatie waar ze zich momenteel bevinden.

Spruytershofstraat: wat met grondverwerving en inrichting van de straat?

We hebben vragen ontvangen over de grondverwerving en de straatinrichting in de Spruytershofstraat. De bewoners die hierover vragen hebben gesteld, worden nog apart uitgenodigd op het gemeentehuis.

Voor de straatinrichting werd binnen het ontwerp gekozen voor uniformiteit met de omliggende straten. Dit betekent straten zonder fietspaden of voetpaden en een standaard rooilijnbreedte van 12m.

Zal er na de herinrichting minder parkeermogelijkheid zijn?

Binnen het ontwerp werd gekozen voor veilige fietspaden waar voetgangers op mogen wandelen en een nieuwe rijweg, waardoor er geen ruimte meer was voor parkeerstroken.

Dit is een bewuste ontwerpkeuze. Het voorzien van bijkomende parkeerstroken vraagt meer ruimte en meer onteigening. De maatschappelijke impact van deze onteigening zou niet opwegen tegen de meerwaarde van het realiseren van parkeerstroken, gezien de meeste woningen een oprit hebben.

Op het kruispunt met de Gasthuisstraat wordt door de gemeente een extra parking voorzien.

Waarom komt er geen rotonde aan het kruispunt met de Gasthuisstraat?

Er zijn twee redenen waarom we met een lichtengeregeld kruispunt werken in plaats van met een rotonde.

Door plaatsgebrek is het op deze locatie onmogelijk om een veilig rond punt aan te leggen met fietspaden.

Daarnaast is er op de gewestweg zelf een grotere verkeersbelasting dan in de zijstraten, waardoor werken met lichten voor een betere verkeersafwikkeling zorgt.

Waarom is er geen voetpad buiten de bebouwde kom?

Vanaf huisnummer 30 zijn er voetpaden voorzien naast het fietspad. We spreken hier over een verstedelijkt gebied waar de noodzaak tot aanleg van voetpaden het grootst is. Buiten deze zone worden er geen voetpaden voorzien. Door het aanleggen van vrijliggende fietspaden, afgescheiden van de weg door een gracht, wordt er een veiligere zone gecreëerd naast de rijweg waar ook de voetganger de mogelijkheid heeft om te wandelen. Als wandelaar mag u zich op het fietspad verplaatsen in het achterhoofd houdend dat de fietser voorrang heeft.

Wat wordt de toegelaten snelheid op de gewestweg ter hoogte van kruispunt Spruytershofstraat?

De snelheidslimiet zal teruggebracht worden van 70 naar 50 km/u.

Duur van de werken

Hoe lang gaan de werken duren?

Voor de effectieve riolerings- en wegeniswerken in de Kromstraat rekenen we ongeveer op 1,5 jaar, te beginnen vanaf de start van de werken in de Kempenlaan door aannemer DCA Infra.

Let wel: dit is zonder de voorbereidende werken en de nutswerken.

Deze werken zijn sterk afhankelijk van het weer en mogelijk onvoorzienbare omstandigheden.

Voor de rioleringswerken in de Spruytershofstraat kun je best op 3 maand rekenen.