Wat doen we?

21011 - Collector Heks

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie of afvalwaterzuiveringsinstallatie is een installatie waarin het afvalwater dat via de collectoren of verzamelriolen is aangevoerd (het influent) in verschillende stappen wordt gezuiverd. Het afvalwater wordt eerst mechanisch en dan biologisch gezuiverd. Daarna wordt het gezuiverde afvalwater (het effluent), dat aan de normen die door het Vlaamse Gewest zijn opgelegd voldoet, in beken en rivieren geloodst.

Het huishoudelijke afvalwater komt langs de huisaansluiting in de gemeentelijke riolen terecht. Een verzamelriool of collector is een grote rioolbuis die het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert.

Informatiefiche

Project nr
21011
Aannemer
Dirk Nevelsteen