Locatie van het pompstation

Werden er andere locaties voor het pompstation onderzocht? Waarom werd voor de huidige locatie gekozen?

Bij de keuze van de inplantingsplaats voor het pompstation moest rekening worden gehouden met meerdere elementen.

Een pompstation komt bij voorkeur op de plaats waar het afvalwater op de meest efficiënte manier kan worden verzameld om het vervolgens te verpompen.

Het pompstation komt onder de grond, zodat onder het kanaal een gestuurde boring voor de vuilwaterriool naar de RWZI kan gebeuren. Bovendien legt de Vlaamse Waterweg een minimum afstand op tussen de bodem van het kanaal en de gestuurde boring. Als het pompstation aan de noordkant van het kanaal zou komen, dan zou een onderdoorpersing van 800 mm nodig zijn tegenover 450 mm bij deze optie. Het pompstation zou hiervoor bovendien op 25 m diepte moeten liggen. Nu voorzien we een maximale diepte van 10 m.

Verder loopt de geplande vuilwaterriool kort bij de R8. Hier moet worden voldaan aan de voorschriften van het Agentschap Wegen en Verkeer dat een bouwvrije zone oplegt langs gewestwegen. Aan de overkant van het kanaal loopt de geplande vuilwaterriool deels over een bedrijventerrein. Dit is de beste plaats om het kanaal te dwarsen, ook al omdat de R8 vlakbij ligt.

Het pompstation kan ver genoeg van de woningen worden gebouwd en ligt vooral ondergronds zodat het niet voor bijkomende geluidshinder zal zorgen.

Deze elementen maken dat het pleintje aan het einde van de Goedendaglaan het meest geschikt is voor de bouw van het pompstation.

Waarom wordt het pompstation op deze manier ingericht? Kan de elektriciteitscabine bv. niet bovenop het pompstation worden gebouwd? Waarom is er een parkeerplaats voorzien op het terrein?

De elektriciteitscabine kan niet bovenop het pompstation worden geplaatst omdat het via verschillende deksels toegankelijk moet zijn voor onderhoud en voor het ophalen van de pompen.

De parkeerplaats op het terrein is voorzien voor een onderhoudsvoertuig met een kraan. Deze moet direct naast het pompstation kunnen staan om de pompen uit de put te halen. Dit is niet mogelijk vanop de straat.

Het groene pleintje is een belangrijke ontmoetings- en rustplek voor de buurt. Bovendien ligt het vlak bij de natuurtuin en is het belangrijk voor de groenbeleving. Hoe wordt hieraan tegemoet gekomen?

Het pompstation is nodig om het afvalwater af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Omdat we zo weinig mogelijk ruimte willen innemen, wordt ervoor gekozen om pompstation en elektriciteitscabine op één plaats samen te brengen.

Bij de transformatie van de wijk Nieuw Kortrijk wil de stad sterk inzetten op minder verharding, vergroening en meer openbaar groen. Het beeld van het groene voorportaal naar de natuurtuin blijft zoveel mogelijk behouden. Zo blijven de struiken tussen de rotonde en het pompstation behouden (of worden ze heraan geplant) en wordt het terrein rond het pompstation volledig omzoomd met inheemse struiken. 

Tijdens de werken

Door de ondergrondse constructie is een tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil nodig. Wat zijn de gevolgen voor de resterende bomen en voor de woningen in de buurt?

Voor de bouwput wordt uitgegraven, wordt een waterdichte wand geplaatst. Dit gebeurt met "secanspalen" die in de grond worden geschroefd, wat minder trillingen geeft dan klassieke damplanken. Het grondwaterpeil wordt enkel verlaagd binnen de bouwput. Hierdoor zal de invloed op de grondwaterstand in de onmiddellijke omgeving zeer beperkt blijven.

Door het zware werfverkeer zal de ondergrond verdichten. Kan dit worden voorkomen?

Er zullen stalen rijplaten worden gelegd om te verhinderen dat de bodem verdicht.

Na de werken

Zal het pompstation, eens in werking, geluidshinder met zich brengen?

De pompinstallatie is volledig ondergronds en wordt afgedekt met een betonnen plaat van 30 cm dik. Bovendien zijn de pompen "nat" opgesteld. Ze liggen in het afvalwater (het omringende water zorgt voor demping). Het pompstation wordt afgesloten met luchtdichte deksels. De elektriciteitscabine is een prefab-constructie die het geluid dempt. Het risico op geluidshinder is hier minimaal.

Tot slot ligt het te verwachten geluidsniveau beduidend lager dan het geluid dat van de R8 komt.