Nieuws

22812 - Ontdubbelen Verbindingsriolering Rietgracht
06 mrt 2020

Volgende week asfalt aan Tacambaroplein

 

De werken aan de Oostzijde van het Tacambaroplein naderen hun einde. De aannemer werkt momenteel aan de heraanleg van de weg en zal volgende week maandag, 9 maart, de toplaag asfalt aanleggen. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Intussen wordt er doorgewerkt op het plein zelf voor de aanleg van het overstort (noodoverlaat op de riolering). Vanaf de tweede week van april, in de paasvakantie, starten we aan de Westzijde.

 

Later deze maand zal ook de Gevaertsdreef een nieuwe toplaag krijgen. Hou er rekening mee dat tijdens de asfalteringswerken de woningen niet bereikbaar zullen zijn met de wagen. Tegen eind deze maand wordt ook de omgeving Rode Los afgewerkt, waar de looppaden, fietspaden en groenzones worden aangelegd.

 

Vanaf 4 mei starten we met de rioleringswerken op het kruispunt Leopoldstraat-Galgestraat, waarvoor het kruispunt zal moeten worden onderbroken. Er wordt een infomoment georganiseerd voor de handelaars en omwonenden. 

12 feb 2020

Hinder aan Tacambaroplein tijdens de verlofperiodes

 

De werken in de Gevaertsdreef zijn nagenoeg klaar. Wanneer de asfaltcentrales terug opengaan eind deze, begin volgende maand, zal in deze fase de asfaltverharding worden aangelegd. Een meer concrete datum wordt dan naar de bewoners gecommuniceerd.

 

Aan het Tacambaroplein wordt momenteel gewerkt op de parking. De aannemer plaatst een overstort dat bij noodweer zal dienen als noodoverlaat voor de afvalwaterriolering. De werken die het meeste hinder zullen veroorzaken betreffen de aanleg van nieuwe rioleringen en de nodige aansluitingen onder de weg naast het plein. Aan de oostzijde, richting de Gevaertsdreef, zullen we in de Krokusvakantie de weg moeten onderbreken. Tijdens het Paasverlof doen we de westzijde, aan het kasteeltje. Ook daar zullen we dan de weg moeten onderbreken. Hou er rekening mee dat tijdens deze periodes het verkeer zich zal moeten aanpassen. Meer informatie volgt later.

 

Hieronder kan je een foto terugvinden van de aanleg van een overstort: deze constructies worden uitgevoerd in beton en zorgen ervoor dat overtollig regen- en afvalwater kan ontsnappen in een waterloop of een ander leiding. Op die manier voorkomen we wateroverlast aan de oppervlakte. Tijdens de werken in Oudenaarde worden er verschillende overstorten aangelegd, bijvoorbeeld aan het Tacambaroplein. Dit specifieke overstort geeft uit op de Schelde.

teaser
13 jan 2020

Overzicht van de werken

 

Fase 1: werken in en aan koker omgeving Rode Los
De tijdelijke pompen werden geplaatst. De koker werd na het kerstverlof geruimd zodat het bestaande stroomprofiel kan worden opgebroken. Verder wordt de vaste trap naar de koker geplaatst.

 

Fase 11: werken tussen PS Rode Los en Schelde
In dit deel van de werken wordt de nieuwe koker aangesloten op het pompstation. Na de vakantie werd begonnen met de aanpassing van de uitstroomconstructie.

 

Fase 12: toegangsgebouw t.h.v. St-Bernarduscollege
Hier werd de werkzone ingericht. De komende tijd wordt de vermoedelijke koker plaatselijk opgebroken.

 

Fase 15: toegangsgebouw t.h.v. Hofstraat
Ter hoogte van het toegangsgebouw voert de aannemer momenteel enkel grondwerken uit.

 

Fase 16: riolerings- en wegeniswerken Gevaertsdreef
In de Gevaertsdreef werd nog voor de vakantie de onderlaag asfalt aangebracht nadat alle voetpaden, boordstenen en greppels in orde waren gebracht. De aansluitingen voor regenwater en afvalwater op het betonnen gewelf ter hoogte van de Jacob Lacopstraat werden uitgevoerd. Ook de huisaansluitingen van de huisnummers 29 t.e.m. 35 werden in orde gebracht.

 

Fase 17: Tacambaroplein (kant Gevaertsdreef)
Hier zijn de werken gestart na de kerstvakantie. Momenteel zijn er enkel werken op het parkingdeel van het Tacambaroplein. Het gaat om grondwerken in voorbereiding van de bouw van twee grote overstortconstructies.

 

Fase 18: Tacambaroplein (kant St-Bernardus)
Volgens de huidige planning zal in dit deel van het Tacambaroplein worden gewerkt tijdens het krokusverlof, van 24 februari tot 1 maart. Blijf daarom de updates volgen.

 

teaser
12 dec 2019

Fase 1: overzicht werken omgeving Rode Los

 

De koker in de omgeving van Rode Los wordt binnenkort geruimd. De ruiming kan alleen bij droog weer gebeuren. Verder wordt in de koker gewerkt aan het bestaande stroomprofiel. Tot slot wordt een vaste trapconstructie geplaatst die toegang geeft tot de koker.

-

Fase 11: verschillende werken tussen pompstation en Rode Los

 

Tussen pompstation Rode Los en de Schelde voeren we verschillende werken uit, onder meer aan het pompstation en aan de uitstroomconstructie.

-

Fase 12: opbraakwerken t.h.v. toegangsgebouw Sint-Bernarduscollege

 

Ter hoogte van het toegangsgebouw aan het Sint-Bernarduscollege wordt gestart met het opbreken van de vermoedelijke rioleringskoker.

-

Fase 16: rioleringswerken Gevaertsdreef vorderen

 

In de Gevaertsdreef wordt het voetpad aangelegd langs de pare zijden. Langs de onpare zijde worden de huisaansluitingen uitgevoerd vanaf huisnummer 29 tot en met huisnummer 35. Volgens de huidige planning zou de Gevaertsdreef begin februari klaar moeten zijn, met uitzondering van de toplaag asfalt.

 

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij langdurige regen of felle koude kan er niet worden gewerkt en wordt de planning aangepast.

-

Fase 17 en 18: planning werken Tacambaroplein

 

De werken op het Tacambaroplein starten aan de kant van de Gevaertsdreef vermoedelijk midden januari. Aan de kant van Sint-Bernardus plannen we de werken eerder in de krokusvakantie (van 24 februari tot 1 maar 2020).

 

 

13 nov 2019

Werken aan Rode Los, vertraging in de Gevaertsdreef

 

In de omgeving van Rode Los is er gewerkt in en aan de bestaande koker. De aannemer legt er riolering aan en sluit die aan op het bestaande pompstation. Tussen dat pompstation en de Schelde is een uitstroomconstructie geplaatst en worden de voorbereidingen opgestart voor de rioleringswerken. Er wordt een bronbemaling geplaatst en de ondergrondse steenmassieven worden opgebroken.

 

In de Gevaertsdreef hebben we onze planning moeten aanpassen. De ligging van de bestaande koker blijkt onvoldoende zeker, waardoor we over een langere afstand een nieuwe vuilwaterriolering moesten aanleggen. Door de aanwezigheid van ondergrondse steenmassieven, verontreinigde grond en lekken in de bestaande koker (waardoor de rioleringssleuf onder water liep) hebben deze werken vertraging opgelopen.

 

Intussen is de vuilwaterriolering aangelegd tot aan het Tacambaroplein en worden de huisaansluitingen uitgevoerd. De aannemer plaatst ook een overstort, dat bij noodweer zal dienen als nooduitlaat voor de riolering. Dit overstort wordt geplaatst in gewapend beton, waarvoor de bekisting en wapening in uitvoering zijn.

 

Planning voor de komende weken

 

In de omgeving Rode Los wordt een trapconstructie geplaatst die toegang zal geven tot de bestaande koker. Die koker wordt binnenkort ook geruimd door een ruimingsdienst. Daarna werken verder binnen de koker zelf om de nodige aanpassingen uit te voeren. Om de werken vlot te laten verlopen wordt er een tijdelijke werfweg aangelegd op de terreinen van Recrean. Tenslotte voeren we allerhande rioleringswerken uit tussen het pompstation Rode Los en de Schelde.

 

In de Gevaertsdreef wordt de vuilwaterriolering verder aangelegd en worden de woningen aangesloten. Aan het overstort (zie hierboven) worden de betonnen wanden gestort.

06 sep 2019

Hieronder vindt je de presentatie die werd getoond op de infoavond. 

27 aug 2019

De omwonenden werden uitgenodigd voor een infoavond op 27 augustus. Hieronder vindt je de brief die zij ontvingen, met meer informatie over het project.