Nieuws

23020 - Aansluiting Bosstraat - Wezepoel
12 mei 2022

Bosstraat en Vlietstraat: aanleg riolering bijna voltooid, tegen juli toplaag asfalt

 

In de Bosstraat tot de Vlietstraat worden de opritten en voetpaden opnieuw aangelegd. De bermen en uitwijkstroken in het landbouwgebied van de Vlietstraat zijn al opgestart.

 

In de Bosstraat tussen de Vlietstraat en de Hoogstraat verwachten we tegen 17 mei de riolering te hebben aangelegd. De huisaansluitingen zijn opgestart. Daarna starten de werken voor de heraanleg van de weg, eerst de onderfundering en dan de fundering, en rond 20 juni de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton. Op 24 juni leggen we dan de onderlaag asfalt in deze fase.

 

In de Hoogstraat en in de Bosstraat tussen de Hoogstraat en de Gaverstraat zijn de droogzuigingen opgestart, de riolering wordt hier aaneensluitend aangelegd. Rond 30 juni leggen we daar de goten en boordstenen aan en rond 5 juli de onderlaag asfalt.

 

Vanaf 11 tot 29 juli heeft aannemer BESIX verlof.

07 apr 2022

Slagbomen voor veiligheid aan de school, asfalt Vlietstraat wordt uitgesteld

 

In Heikant en de Bosstraat worden op maandag 11 april slagbomen geplaatst. Bij de start en het einde van elke schooldag worden deze slagbomen gesloten vanaf 19 april, met de bedoeling de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen.

 

Als gevolg van het slechte weer op 7 en 8 april wordt de asfaltering van de Vlietstraat uitgesteld. Bij regen kan je immers geen asfalt gieten, omdat het dan niet goed droogt en kan afbrokkelen. Er zal wel worden gewerkt aan de bermen en de uitwijkstroken na het paasverlof.

 

In de Bosstraat tussen de Vliet- en Hoogstraat starten de werken op 19 april. Daarvoor plaatst de aannemer een droogzuiging, die tijdelijk en lokaal het grondwater zal verlagen. Op die manier kunnen de rioleringsbuizen in een droge sleuf worden aangelegd.

 

Vanaf maandag 11 tot en met 18 april heeft de aannemer bouwverlof. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

21 feb 2022

Bosstraat onderbroken tot 6 maart, heraanleg rijweg einde maart

 

In de fase Bosstraat vanaf Heikant tot aan de school wordt momenteel het tweede verkeersplateau aangebracht in ter plaatse gestort beton. Het eerste plateau is gelegd en is aan het drogen. Om beide plateaus voldoende tijd te geven om uit te harden is de Bosstraat afgesloten voor het verkeer tot en met 6 maart, ter hoogte van Bosstraat 171.

 

In de fase Bosstraat 152 tot aan de Vlietstraat worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolering. Vanaf 7 maart worden de grachten aangelegd, wanneer dat is afgerond wordt de rijweg opnieuw aangelegd. We starten met de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton, tijdens welke werken de opritten en garages enkele weken onbereikbaar zullen zijn. Daarna volgt de fundering van de rijweg, met de bedoeling om in de week van 21 maart de onderlaag asfalt te leggen. Vervolgens wordt in de week van 28 maart het nieuwe fietspad aangelegd in beton.

 

Let wel, deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden omdat bij regenweer of vrieskou geen asfalt of beton kan worden gelegd. Hou er dus rekening mee dat deze planning nog kan opschuiven.

19 jan 2022

Heraanleg voetpad Bosstraat, binnenkort onderbreking voor aanleg verkeersplateau

 

In de Bosstraat, tussen Heikant en de school, wordt vanaf 19 tot 26 januari het voetpad aangelegd aan de overzijde van de school. Het veilige pad naar de school wordt rond 26 januari verlegd naar de onpare zijde, om ook aan de kant van de school de voetpaden en parkeerstroken te kunnen vernieuwen.

 

Vanaf 7 februari tot en met 20 februari is de Bosstraat onderbroken voor doorgaand verkeer ter hoogte van de schoolingang, huisnr. 177. Daar leggen we het eerste verkeersplateau aan. Vanaf 21 februari verschuift de onderbreking naar de tweede schoolingang, aan nr. 171, voor de aanleg van het tweede verkeersplateau.

 

In de Vlietstraat worden de aansluitingen op de riolering gemaakt. We verwachten begin februari te starten met de heraanleg van de rijweg, te starten met de betonnen kantstroken en daarna de onderlaag asfalt, vermoedelijk op 7 februari.

 

In de Bosstraat tussen nrs. 152 en 132 wordt momenteel de riolering nog aangelegd. We verwachten de aanleg van de riolering af te ronden tegen 7 februari.

16 dec 2021

In de eerste fase (Bosstraat vanaf Heikant tot aan de school) wordt voor de kerstvakantie de fundering van de rijweg aangelegd, worden de betonnen kantstroken en boordstenen gegoten en wordt de onderlaag asfalt geplaatst. Het voetpad aan de overzijde van de school is opgebroken en de fundering wordt aangelegd. Na de kerstvakantie wordt het voetpad aan de kant van de school opgebroken en worden voetpaden en parkeerstroken aangelegd.
In de tweede fase (Vlietstraat) is het pompstation geplaatst. Aansluitend wordt de vuilwaterriolering aangelegd, vanaf het kruispunt Bosstraat-Vlietstraat richting brug. Voor het kerstverlof zal de riolering deels aangelegd zijn. Tijdens het kerstverlof zal de straat enkel voor bewoners toegankelijk zijn, over een steenslagverharding. Vanaf 10 januari wordt de riolering verder aangelegd.

De huidige planning van nog uit te voeren werken:
- Fase 1:
* Di 14 & woe 15/12: aanleg onderlaag fundering
* Do 16 en vrij 17/12: aanbrengen glijbekisting
* Maandag 20/12: aanbrengen bovenlaag fundering
* Di 21 & woe 22/12: aanbrengen onderlaag asfalt
* Woe 22 & do 23/12: tijdelijke opritten voorzien + opkuis werf
- Fase 2 (Vlietstraat):
Rioleringsaanleg tot D48 en R18 incl. minder-hindersteenslag voor kerstverlof. Verdere aanleg riolering vanaf 10/1.

17 nov 2021

Start werken van Vlietstraat 6 tot 28

 

Op maandag 22 november begint de aannemer aan de rioleringswerken in de Vlietstraat, van de huisnummers 6 tot en met 28. Eerst plaatst hij de werfsignalisatie en daarna verwijdert hij de asfaltverharding.

 

Op dinsdag 23 november plaatsen we de bemaling ter hoogte van de kapel (Vlietstraat 6) en zo verder over het voetpad van huisnummer 10 tot en met huisnummer 28.

 

Vanaf vrijdag 26 november wordt ter hoogte van de kapel gestart met de bouwput voor het pompstation. De week nadien worden de inspectieputten en de rioolbuizen geleverd. Volgens de huidige planning wordt het pompstation op dinsdag 7 december in de bouwput geplaatst. Als dit is gebeurd, dan leggen we riolering aan in de richting van huisnummer 28.

 

Verminderde bereikbaarheid

 

Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is alleen mogelijk buiten de werkuren, dus voor 6.30 uur of na 17.00 uur.

 

Te voet geraak je altijd aan je woning, met de wagen zal dit niet altijd kunnen. Bv. bij het breken van de betonverharding, de aanleg van de riolering, de huisaansluitingen, de afwerking rijweg, … Parkeer daarom je auto vanaf maandag 22 november 2021 voor 6.30 uur buiten de werkzone en laat daarbij voldoende ruimte voor het werfverkeer. Alvast bedankt hiervoor.

15 nov 2021

Nutswerken in deel Wezepoelstraat

 

Sinds maandag 8 november zijn de nutsbedrijven aan de slag in de Wezepoelstraat, tussen de Bosstraat en de Driesstraat. Ze werken ook op het kruispunt Wezepoelstraat - Driesstraat - Eekstraat. Dit kruispunt wordt vanaf maandag 22 november afgesloten voor alle verkeer.

15 nov 2021

Voorbereidende werken in Vlietstraat

 

Op maandag 22 november starten de voorbereidende werken in de Vlietstraat (fase 2). De aannemer plaatst de werfsignalisatie en de bemaling.

 

Op dinsdag 30 november gaan de rioleringswerken van start. De aannemer werkt vanaf het kruispunt Bosstraat - Vlietstraat naar de laatste woning in de Vlietstraat (richting Moortelstraat)

15 nov 2021

Overzicht werken Bosstraat tot de kerstvakantie

 

In de Bosstraat, vanaf Heikant tot aan de school (fase 1), leggen we momenteel de riolen aan. Daarna voert de aannemer de huisaansluitingen uit.

 

Zodra hij hiermee klaar is, begint hij met de heraanleg van de nieuwe rijbaan, de parkeerstroken en de voetpaden. Eerst komt het voetpad aan de overkant van de school aan de buurt.

 

Na de kerstvakantie breken we het voetpad aan de kant van de school op, om het nadien terug netjes aan te leggen.

29 okt 2021

Aanleg riolering start op 8 november

 

De aannemer is gestart met het inrichten van de werf en de voorbereidingen voor de rioleringsaanleg. In eerste instantie is de bemaling geplaatst, die het grondwater voldoende zal verlagen zodat de riolering in een droge sleuf kan worden gelegd. De bedoeling is om vanaf 8 november te starten met de eigenlijke rioleringswerken in de Bosstraat, vanaf Heikant.

 

In de Vlietstraat starten we eind november met de voorbereidende werken. We werken in twee helften, zodat een kant van de straat altijd een veilige doorgang blijft. De twee betonnen verkeersplateaus aan de school worden in twee delen uitgevoerd om de bereikbaarheid te vrijwaren: de eerste voor kerst, de tweede na nieuwjaar.

29 okt 2021

Infobrief Start der Werken

 

Voordat de werken van start gingen kregen de bewoners een uitgebreide infobrief over het project. Die brief kan je hieronder terugvinden.