Aandeelhouderschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de dag en het uur zoals in de statuten bepaald. Alle aandeelhouders zullen door de Vennootschap op gelijke voet behandeld worden. Via de website zal tijdig alle relevante informatie ter beschikking gesteld worden.

Zoals opgenomen in de statuten kan te allen tijde een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Daarnaast zijn de raad van bestuur en de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of samen minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.

Agenda

De agenda van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

Aandeelhouders die alleen of samen minstens één twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en die wensen een punt op de agenda van een algemene vergadering te brengen, dienen dit tijdig aan de raad van bestuur voor te stellen. De raad van bestuur zal het voorstel in overweging nemen. Hierbij zal rekening gehouden worden met het belang van de vennootschap, de wettelijke oproepingstermijnen voor de algemene vergadering en een redelijke termijn voor de raad van bestuur om hierover te beraadslagen.

Voor de gewone algemene vergadering dienen de voorstellen uiterlijk twee maanden vóór datum van deze algemene vergadering toe te komen bij de raad van bestuur.

Oproepingsformaliteiten

De aandeelhouders, bestuurders en commissarissen worden minstens vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering opgeroepen per brief, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de uitnodiging via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingsbrief omvat de volledige agenda met te behandelen onderwerpen. Bij de oproepingsbrief wordt tevens een afschrift gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal bij de agendapunten de voorstellen tot besluit zoals geformuleerd door de raad van bestuur gevoegd worden en wordt hieromtrent voldoende toelichting verschaft aan de aandeelhouders.

De obligatiehouders worden opgeroepen voor de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de Wet en de bepalingen opgenomen in de statuten.

Voorzitterschap en stemming

De voorzitter van de raad van bestuur zit de algemene vergaderingen voor. Bij zijn afwezigheid zal een andere bestuurder zijn taak overnemen.

De voorzitter doet het nodige zodat er voldoende tijd voorzien wordt om relevante vragen van de aandeelhouders in verband met de jaarrekening en andere punten zoals vermeld op de agenda te beantwoorden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. De resultaten van de stemming van de algemene vergadering worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website.

Notulen

Van iedere algemene vergadering worden notulen opgemaakt welke worden bewaard op de zetel van de Vennootschap. De notulen van de jaarlijkse algemene vergadering worden tevens zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website.

Algemene vergadering van obligatiehouders

Oproepingsformaliteiten

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen een algemene vergadering van de houders van obligaties bijeenroepen. Een vergadering moet worden bijeenroepen op vraag van de obligatiehouders die ten minste een vijfde van de bestaande obligaties vertegenwoordigen.

De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda met de opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot beslissing. Zij worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en een nationaal uitgegeven blad, ten minste 15 werkdagen vóór de vergadering. De houders van obligaties op naam worden vijftien dagen voor de vergadering opgeroepen per aangetekende brief, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. 8

De oproepingen voor de algemene vergaderingen van obligatiehouders, wordt eveneens op de website gepubliceerd. (www.aquafin.be).

Deelnameformaliteiten

Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen is onderworpen aan de deponering van een attest van de domiciliëringsagent, via de financiële instelling waar de obligaties in effectenrekening worden bijgehouden, op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief, ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering. Op elke vergadering wordt een lijst van de aanwezigheden bijgehouden.

Deze verplichting geldt niet voor de houders van obligaties op naam die op basis van hun inschrijving in het register recht hebben op deelname de vergadering.

Vertegenwoordiging van de obligatiehouders

Elke obligatiehouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen. Zij moeten ten minste  vijf dagen vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel gedeponeerd worden.

Voorzitterschap en stemming

De algemene vergadering van obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de

raad van bestuur en bij verhindering door een andere bestuurder. De voorzitter stelt een secretaris aan en kiest twee stemopnemers uit de aanwezige obligatiehouders.

De vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezigen ten minste de helft van het bedrag van de bestaande obligaties vertegenwoordigen.

Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de obligatiehouders die dat vragen.