Aanloop naar rioleringswerken

Een project van Aquafin begint lang voordat we buizen in de grond steken of installaties bouwen. Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de voorbereidende stappen die een project doorloopt en de impact ervan op de omgeving.

Voorbereidingen door Aquafin

Wie beslist waar er rioleringswerken worden uitgevoerd?

Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest een pakket met projecten op aan Aquafin die bijdragen tot de realisatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel van deze kaderrichtlijn is de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Kortom, het verplicht ons om duurzaam om te springen met water.

een technisch plan

Scenario's afwegen

Van zodra Aquafin de opdracht voor een project heeft ontvangen, zoeken we naar een geschikte inplantingsplaats voor een waterzuiveringsinstallatie of naar mogelijke tracés voor een collector.

In deze fase worden alle mogelijke scenario’s om de projectdoelstelling te bereiken, tegen elkaar afgewogen. Daarbij houdt Aquafin rekening met de ecologische, economische en maatschappelijke aspecten, zoals de aanwezigheid van handelaars, scholen, ziekenhuizen, … langs het tracé.

Verschillende scenario’s hoeft niet te betekenen dat er verschillende tracés onderzocht worden, binnen eenzelfde tracé kan bijvoorbeeld de diepte van de riolering variëren.

Grondonderzoek

In de haalbaarheidsfase test het studiebureau de kwaliteit van de grond binnen de verschillende scenario’s. Via proefboringen en sonderingen neemt een gespecialiseerd bureau bodemstalen. Sommige grondsoorten kunnen moeiteloos grote belastingen weerstaan, terwijl andere minder geschikt zijn. Met een grondonderzoek worden de kenmerken van de grond beschreven. De uitvoering van de werken kan dan worden aangepast aan het soort ondergrond. Waar deze proefboringen op private gronden gebeuren, worden de betrokken eigenaars hiervan op voorhand verwittigd.

Ontwerp en grondverwerving

Eens een scenario gekozen, wordt het verder in detail uitgewerkt. Vaak betekent dit bijkomende grondonderzoeken, opmetingen door landmeters en proefsleuven voor de lokalisatie van nustleidingen.

In deze fase onderzoeken we ook of de werfzone mogelijk archeologisch waardevol is. 

Waar het gekozen tracé over private gronden loopt, komt een onderhandelaar ter plaatse om samen met de betrokken eigenaars en/of gebruikers, pachters, ... tot een onderling akkoord te komen over de vergoedingen.

landmeter

De werken naderen

Als het ontwerp helemaal klaar is, worden alle nodige vergunningen aangevraagd. In deze fase organiseert Aquafin vaak een eerste infoavond voor de buurtbewoners, waar ze meer informatie krijgen over het doel van de werken.

Dit is meestal ook het moment waarop de afkoppelingsdeskundige zijn bezoeken start. Waar Aquafin een gescheiden opvang voor regen- en afvalwater aanlegt, wordt aan de omwonenden namelijk gevraagd om ook op hun private terrein het regenwater af te koppelen van de riolering.

Van zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, organiseren we een tweede infoavond voor de buurt, waar er meer concrete informatie wordt gegeven over het verloop van de werken, zoals de timings en de fasering.

Publicaties

Brochure voorbereiding van een project

Voorbereiding van een project

Brochure over de voorbereidende stappen bij een project en de impact op de omgeving

Mediabibliotheek

Alles over rioleringswerken
MIHI deel1 waarom deze werken
MIHI deel1 waarom deze werken
MIHI deel 2 MIHI vanaf ontwerp
MIHI deel 2 MIHI vanaf ontwerp
MIHI deel 3 voorbereidende werken
MIHI deel 3 voorbereidende werken
arbeiders op werf