Beheer van rioolstelsels

Aquafin biedt een waaier van diensten aan, die steden en gemeenten helpen bij de uitbouw en het beheer van hun rioleringsinfrastructuur. Door de modulaire opbouw kan Aquafin inspelen op de specifieke behoeften van elke stad of gemeente. Bovendien zijn de modules zo op elkaar afgestemd, dat ze onderling makkelijk combineerbaar zijn.

Asset management

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat de gevolgen zijn van een onverwachte rioolbreuk? De herstellingen kunnen al snel oplopen tot het tienvoudige van een preventieve ingreep. Om nog maar te zwijgen over de maatschappelijke impact wanneer een belangrijk kruispunt verzakt of de ecologische gevolgen door het overstorten van ongezuiverd afvalwater. Met een asset management plan van Aquafin kent u de kritische punten in het rioolstelsel en hebt u de risico's in de hand.

RioPlan

De module RioPlan houdt het rioolstelsel – de ondergrondse schat van de gemeente – in optimale conditie. RioPlan gaat de toestand van de riolen na en detecteert de kritieke punten. Vervolgens wordt de resterende levensduur bepaald en het risico op gevolgschade berekend. Op basis van verouderingsanalyses, die zowel rekening houden met hydraulische, structurele als ecologische risico's, ontstaat een kosteneffectief rioolbeheersplan.

Naast een voorstel van renovatieprojecten, omvat dit plan het bewakings- en onderhoudsschema om een adequate werking van de riolen op lange termijn te verzekeren.

Voor de evenwichtsoefening tussen kosten van preventief onderhoud en de kosten bij een totaalverlies, heeft Aquafin een eigen ontwikkelde methode. Hades streeft naar het meest economische situatie, waardoor de gemeente aanzienlijk kan besparen op de totale beheerskosten.

RioFinancieel

Door de uitwerking van meerdere scenario's stemt RioFinancieel het onderhoudsschema en de renovatieprojecten uit het rioolbeheersplan budgettair af op de beschikbare middelen van de gemeente. Het resultaat is een rollend rioolbeheersprogramma over een tijdshorizon van 10 à 15 jaar.

RioExploitatie

Een gemeente die het beheer van de kritieke punten uit het rioolstelsel (KWZI's, pompstations, overstorten, belangrijk rioolstrengen) toevertrouwt aan Aquafin, weet dat ze in ervaren handen zijn.

Grondige inspecties, onderhoud, controleverslagen en aansluiting op het permanent alarmbewakingssysteem, garanderen een degelijke en betrouwbare opvolging. Deze proactieve manier van werken leidt tot optimalisatie en onrechtstreeks tot kostenbesparing.

Specifiek voor overstorten, KWZI's en IBA's biedt RioExploitatie de mogelijkheid van inventarisatie, uniformisering (via raamcontracten) en plaatsing of bouw en beheer van de installatie.

RioManagement

RioManagement staat voor de wisselwerking tussen de andere RioTotaal-modules. Hydraulische adviezen voor verkavelingen en afkoppelingen, opmaak van fiches voor subsidieaanvragen, advies en begeleiding bij zoneringsplannen en visieontwikkeling zijn slechts enkele voorbeelden. Kortom, maatwerk voor elke gemeente.

Financiering van investeringsprojecten

De 'fin' in Aquafin staat voor financiering, een kerncompetentie die het bedrijf al jarenlang voor de gewestelijke rioleringsprojecten vervult. In de bankwereld geniet Aquafin van de hoogst mogelijke kredietwaardigheid, wat resulteert in zeer voordelige rentevoeten. Ook steden en gemeenten kunnen nu profiteren van deze belangrijke voordelen door een financiering via Aquafin aan te gaan: z

 • eer gunstige kredietvoorwaarden
 • financiering blijft buiten de gemeentelijke balans
 • makkelijk begrootbaar
 • financiering is ESR-neutraal en blijft hierdoor buiten de staatsschuld.
 • beperkte administratie voor de gemeente afbetaling kan gespreid worden over 5 tot 15 jaar.

Levering, plaatsing en onderhoud van individuele behandelingssystemen voor afvalwater (IBA's)

Sommige gezinnen moeten zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater. Ze wonen zo afgelegen dat collectieve zuivering, zelfs kleinschalig, niet haalbaar is. Aquafin kan voor steden en gemeenten gecoördineerde aanbestedingen organiseren:

 • keuze uit verschillende,
 • geteste modellen (zowel compact als type rietveld)
 • goede kwaliteit,
 • scherpste prijs levering,
 • plaatsing en
 • onderhoud zowel voor individuele gemeenten als voor clusters van gemeenten.