Beheersovereenkomst en affectatieovereenkomst

De opdrachten van Aquafin zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen het bedrijf en het Vlaamse Gewest. Het is een overeenkomst met een rollend karakter van 20 jaar die bepaalt dat Aquafin naast de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur ook verantwoordelijk is voor de financiering ervan. In het geval Aquafin insolvent is, neemt het Vlaamse Gewest de bestaande verbintenissen over, net als de lopende financieringsovereenkomsten voor zover ze de waarde van de nog niet terugbetaalde projecten niet overstijgen.

Extra garantie via affectatieovereenkomst

Tussen het Vlaamse Gewest, Aquafin, de Europese Investeringsbank en Belfius Bank geldt een affectatieovereenkomst, waarbij Belfius Bank optreedt als agent. De overeenkomst bepaalt dat, wanneer Aquafin in financiële moeilijkheden verkeert, de drinkwatermaatschappijen niet langer aan Aquafin moeten betalen voor de zuivering van het door hen geleverde drinkwater maar aan Belfius Bank. Die stort de bedragen nadien door naar de investeerders op de (tussentijdse) vervaldag van de financieringsovereenkomsten. Volgens de affectatieovereenkomst moet het uitstaande tegoed dat Aquafin heeft op de drinkwatermaatschappijen altijd groter zijn dan de schuld onder de affectatieovereenkomst, dat is de affectatieratio. De commissaris controleert deze ratio voor elke financieringsopname onder de overeenkomst en attesteert dit aan Belfius Bank. Die communiceert de affectatieratio op haar beurt aan de investeerders. Voor de investeerders van opgeleverde projecten is het ook belangrijk om weten dat wijzigingen aan de beheersovereenkomst die een financiële impact hebben, volgens de affectatieovereenkomst eerst ter goedkeuring aan hen moeten worden voorgelegd.

Om toe te treden tot de affectatieovereenkomst, ondertekent de investeerder samen met Aquafin en Belfius Bank een agentschapsovereenkomst.