Buffering bij regenweer

Bufferwerking bij regenweer

Het transport van het bedrijfsafvalwater mag naar de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater door het veelvuldig overstorten van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater.

Daarom wordt dit aspect voor geconcentreerde bedrijfsafvalwaters (BZV > 500 mg/l) onderzocht. Het beschikken over voldoende buffercapaciteit (in de praktijk: minimaal het vergunde dagdebiet) voor het tijdelijk stopzetten van de lozing van het bedrijfsafvalwater op riolering bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel kan daarvoor als bijzondere voorwaarde in de vergunning worden opgelegd. In dit geval wordt in de vergunning van de exploitant als bijzondere voorwaarde opgelegd dat een contract gesloten wordt.

Het bufferbekken, dat door de exploitant gebouwd wordt haar eigen terreinen (vóór de officiële meetgoot), dient leeg te zijn onder droogweeromstandigheden. Op signaal van Aquafin start de buffering bij regenweeromstandigheden, wordt de lozing naar riolering tijdelijk stopgezet en vult de buffer zich. Op signaal van Aquafin – of nadat de nuttige inhoud zoals vermeld in de milieuvergunning benut is – kan de lozing naar riolering weer aangevat worden en ledigt de buffer zich opnieuw. Na deze bufferwerking is tijdelijk een verhoogde lozing toegestaan zodat het bedrijf de buffer zo snel mogelijk weer beschikbaar heeft.

De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hiertoe sluit de exploitant een contract af met Aquafin.

Dit contract bepaalt dat Aquafin hard- en software in haar eigen installatie en op de installatie van de exploitant levert en plaatst. Vanaf het ogenblik dat regenweeromstandigheden worden bereikt wordt door Aquafin een sms naar de exploitant gestuurd. Van zodra de regenweeromstandigheden voorbij zijn, wordt opnieuw door Aquafin een sms gestuurd naar de exploitant.

De hard- en software op de installatie van de exploitant wordt eigendom van de exploitant, exclusief SIM-kaart. De exploitant draagt alle kosten voor de levering van de hard- en software. De kosten voor het verzenden van de sms’en worden betaald door de exploitant.