Lozen op de riolering

Een bedrijf dat tijdelijk of permanent water wil lozen op de riolering, moet zich houden aan wettelijke verplichtingen. Anderzijds kunnen bedrijven een samenwerking met Aquafin aangaan voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater. 

(Bouw)bedrijven die het grondwaterpeil kunstmatig willen verlagen of water willen verpompen (bemalen), moeten een toelating voor de lozing van bemalingswater aanvragen. 

Lozing van bemalingswater

Bij het kunstmatig verlagen van de grondwaterspiegel via een bronbemaling, is de exploitant ervan verplicht het opgepompte grondwater te laten infiltreren buiten de onttrekkingszone of te lozen op een regenwaterafvoerstelsel. Slechts als beide voorgaande opties technisch niet mogelijk zijn, mag het water geloosd worden op de riolering. Gaat het om debieten van ten minste 10m³/h, dan is een uitdrukkelijke toelating van Aquafin en bijhorende vergoeding) verplicht.

Over bemalingswater

Noodaansluitingen

Bedrijven met een eigen zuivering die hun gezuiverd water lozen naar oppervlaktewater, worden in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering.

Zo vermijden ze dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de beek of rivier bij problemen met de waterzuivering van het bedrijf. Een zuiveringsinstallatie van Aquafin vangt het water dan op.

Over noodaansluitingen

Bufferwerking bij regenweer

Een bedrijf dat grote hoeveelheden (geconcentreerd) afvalwater loost kan via de milieuvergunning verplicht worden om een buffer te voorzien die in werking treedt om de ecologische impact bij regenweer te beperken. De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater worden aangestuurd op basis van een automatisch signaal van Aquafin. Hiertoe moet de exploitant een contract afsluiten met Aquafin.

Over bufferwerking

Permanente lozingen

Aquafin geeft (sub)advies over permanente lozingen van ongezuiverd bedrijfsafvalwater op riolering. Lozingsvoorwaarden (o.a. debiet en samenstelling) moet het bedrijf motiveren en vastleggen in zijn milieuvergunning. Als de permanente verwerking van het bedrijfsafvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie specifieke investeringsmaatregelen of specifieke exploitatiemaatregelen vereist, moet het bedrijf dit zelf financieren. In dit geval worden bedrijven via hun milieuvergunning verplicht een saneringscontract met Aquafin af te sluiten.

Over permanente lozingen

water wegpompen en naar de riolering lozen

Tijdelijke lozingen

Bedrijven die een tijdelijke productietoename, een regulier onderhoud en/of het uitbouwen of vervangen van hun zuiveringsinstallatie plannen, kunnen gebruik maken van een vergunde tijdelijke lozing. Dit kan via de piste ‘tijdelijke vergunning’ (geldig voor een periode van 3 maanden) of via een aparte set voorwaarden voor de tijdelijke lozing in een gewone milieuvergunning. Via hun milieuvergunning kunnen bedrijven verplicht worden een saneringscontract met Aquafin af te sluiten om de modaliteiten van deze lozing vast te leggen.

Over tijdelijke lozingen

Afvalwater hergebruiken kan ook!

Je kan Aquafin niet alleen contacteren om afvalwater te lozen, maar ook om gezuiverd afvalwater te verkrijgen. Eindeloze oplossingen gaan gepaard met deze dienstverlening. Denk maar aan periodes van droogte in de sector van landbouw en nijverheid. 

monding van riool in rivier