Wat doen we?

ORB3007 - Veldstraat (Wielsbekestraat - Rozenbergstraat)

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

In een gemengd rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater samen in één buis vervoerd. Een van de gevolgen van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. Daarenboven is het ook moeilijker en duurder het met regenwater verdunde afvalwater te zuiveren. Om die redenen is het nuttig regenwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en het te laten insijpelen in de bodem of het, al dan niet vertraagd, af te voeren naar vijvers, beken en rivieren in de omgeving. Indien de regenwaterafvoer van uw woning moet worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel, komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om samen te overlopen wat de mogelijkheden zijn.

Informatiefiche

Project nr
ORB3007
Aannemer
David Bauwens