20882 - Vraag en antwoord

Hoe gaat de verkeerssituatie rond het kapelletje aangepakt worden? Sommige bestuurders die uit de Camille Huysmansstraat komen, draaien veel te snel de Monnikstraat in.

De verkeerssituatie blijft zoals ze vandaag is. De mogelijke herinrichting van het kruispunt maakt deel uit van het ontwerp van het aansluitende rioleringsproject in de rest van de Camille Huysmansstraat.

Dit project wordt aansluitend op huidige werken uitgevoerd en zal vermoedelijk in 2022 starten. In het voorjaar van volgend jaar voorzien we een infomoment voor de bewoners.

Moeten we zelf voor iets zorgen voor de aansluiting van de woning op de riolering?

De aannemer van de hoofdwerken plaatst één aansluitputje voor regenwater en één voor vuilwater ter hoogte van de rooilijn. Je moet zelf zorgen voor de aansluiting van je privéwaterafvoer op deze putjes.

Elke eigenaar afvalwater en regenwater op privaat domein scheiden. Dit noemen we afkoppelen.

Je kunt de afkoppelingswerken zelf uitvoeren of je kunt inschrijven op het raamcontract voor afkoppelingswerken op private terreinen, dat de gemeente aanbiedt via Aquafin.

In de Schaluinstraat wordt een reservoir gebouwd voor regenwaterbuffering. Is hier geluid- of geurhinder te verwachten?

Het bufferbekken kan bij hevige regen ruim 200m³ regenwater bufferen. Daarnaast zal er regenwater gebufferd worden in de nieuw aan te leggen regenwaterriolering (grote rioolbuizen) onder de straat.

Het regenwater loopt van de straat en van de daken van de omliggende woningen af. Regenwater is zuiver water en zorgt daarom niet voor geurhinder.

Als alle woningen correct zijn afgekoppeld, dan komt er geen afvalwater in het bufferbekken terecht. Daarom is het zo belangrijk dat alle woningen juist zijn afgekoppeld en worden alle woningen na de werken gekeurd.

Voor een goede werking van het bufferbekken zijn geen mechanische of bewegende delen nodig.

Op het terrein van het bufferbekken voorzien we ook een vuilwaterpomp. Het afvalwater van de omliggende woningen wordt verzameld in een ondergrondse betonnen bak. Van hieruit wordt het verpompt naar de riolering in de Baalsebaan.

De pomp staat in een ondergrondse betonnen kelder. Bij werking staat de pomp onder water. Zelfs als je bovenop de put staat, is de pomp nauwelijks hoorbaar.

Wat moet ik doen als de nutsvoorzieningen (bv. Telenet) onderbroken zijn?

Bij onderbreking van elektriciteit, internet of andere nutsvoorzieningen raden we u aan om zo snel mogelijk de leverancier van deze nutsvoorziening te verwittigen. Enkel het nutsbedrijf kan de storing verhelpen.

Door de werken in de straat bestaat de kans dat hier of daar een kabel wordt geraakt. Als dit door DCA Infra, de aannemer van de rioleringswerken, gebeurt, dan verwittigt deze onmiddellijk het betrokken nutsbedrijf. Meestal zijn de teams van de nutsbedrijven snel ter plaatse. Natuurlijk tracht de aannemer dergelijke beschadigingen van kabels te voorkomen.

Opgelet: een storing van de nutsvoorzieningen is niet altijd het gevolg van een schade op de werf. Het is altijd mogelijk dat er een algemene storing is die niets met de werken te maken heeft. Verwittig daarom zelf ook altijd het nutsbedrijf. 

Welke nutsbedrijven verwittigen?

Wordt er een tijdelijke parking voorzien voor de bewoners van de straten waar wordt gewerkt?

Er wordt geen tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Je kunt op een reglementaire manier parkeren in de aanliggende zijstraten.

Is er gedacht aan een parking voor fietsen en moto's? De kans op diefstal is immers hoger dan voor een wagen.

Met de fiets kun je altijd tot bij je woning. Als de werken in de straat bezig zijn, dan stap je best af en ga je te voet verder. Voor moto’s kan door de aannemer iets worden voorzien. Neem hiervoor rechtstreeks contact met de aannemer. Of spreek af met iemand van de buren waar je tijdelijk je moto mag stallen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat alle woningen ten alle tijden snel en vlot bereikbaar blijven voor de hulpdiensten, ook 's nachts?

Eerst wordt de rijweg opgebroken. De aannemer legt daarna onmiddellijk steenslag waarover kan worden gereden. Pas wel je snelheid aan.

Voor de aanleg van de riolering wordt de steenslag weggenomen en een sleuf uitgegraven waarin de riolering wordt geplaatst. De sleuf wordt direct weer aangevuld en afgedekt met steenslag. Op die manier is slechts een zone van een 50-tal meter overdag niet bereikbaar.

Als een tussenkomst nodig is door de hulpdiensten, dan doet de aannemer natuurlijk alles om te helpen.

Op het einde van de dag wordt de sleuf terug toegelegd zodat de woningen 's nachts bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Na aanleg van de riolering worden de huisaansluitingen gemaakt. Dan is er plaatselijk terug hinder. Zodra de huisaansluitingen zijn afgewerkt, wordt de rijweg terug voorzien van een steenslagverharding.

Wordt in de Domstraat de bestaande riolering gebruikt of wordt er een nieuwe geplaatst? Komen er terugslagkleppen op de aangeboden afvoerleidingen naar het rioolnetwerk?

De bestaande riolering in de Domstraat blijft behouden voor regenwaterafvoer. Onder de rijweg leggen we een nieuwe vuilwaterriool aan. Op de huisaansluitingen worden geen terugslagkleppen geplaatst.

Hoe zal de Baalsebaan (fase 3) eruit zien na de heraanleg tussen Weekendstraat en de Monnikstraat?

De Baalsebaan wordt heraangelegd in asfalt (5,4 m asfalt en 2 keer 0,3 m goot, dus 6 m tussen de boordstenen). Naast de rijweg wordt een gescheiden fietspad aangelegd. Tussen het fietspad en de rijweg is er ruimte voor een haag.

We voorzien in dit stuk van de Baalsebaan geen vertragende ingrepen (as-verschuiving, versmalling, …).