Hoe wordt afvalwater gezuiverd?

Jouw afvalwater doorloopt een hele weg vooraleer het vanuit onze installatie opnieuw in de beek of rivier terecht komt. De keuze voor een bepaald type zuiveringsinstallatie is afhankelijk van de hoeveelheid te zuiveren afvalwater en van de lozingsnormen. Bovendien worden de investerings- en exploitatiekosten, de benodigde oppervlakte, de inpasbaarheid in het landschap en de omgevingsimpact mee in overweging genomen.

Het zuiveringsproces

Van afvalwater tot gezuiverd water naar de beken

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst in feite het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal. Hoe groot die schaal is, hangt af van het aantal inwoners dat aangesloten wordt op de installatie. In verstedelijkte gebieden zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd die het afvalwater van meer dan 10.000 inwoners kunnen zuiveren. De oppervlakte van deze installaties is uiteraard groter dan op plaatsen waar minder mensen wonen, en waar de vuilvracht dus kleiner is. Het zuiveringsproces verloopt echter altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Welke zuiveringsstappen ondergaat afvalwater?

Let op! Je verlaat hier de website voor particulieren.

Welke zuiveringstechnieken past Aquafin toe?

De klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie

Deze installatie behandelt het rioolwater van meer dan 2.000 inwoners. Ze is geschikt om het huishoudelijk afvalwater in verstedelijkte gebieden te zuiveren. Klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie's (RWZI’s) kunnen qua grootte en opstelling verschillen afhankelijk van de samenstelling en de hoeveelheid vuilvracht en de beschikbare ruimte. Wanneer de inplantingsplaats beperkt is, kan gekozen worden voor compactere systemen, waarbij alle zuiveringsstappen dichter bij mekaar liggen. Een membraanbioreactor (MBR) is hiervan een voorbeeld.

Het volledige zuiveringsproces duurt gemiddeld 24 uur.
kwzi rietveld

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie's (KWZI’s) behandelen doorgaans het rioolwater van minder dan 2.000 inwoners. Ze worden vooral ingeplant in landelijke, kleine woonkernen. Een KWZI heeft dezelfde zuiveringsstappen als een RWZI. Enkel de technische uitvoering verschilt. Afhankelijk van het te verwerken afvalwater bestaat de biologische zuivering in een KWZI uit een rietveld of plantenzuivering of uit tanksystemen zoals een biorotor. Aquafin concentreert zich op de KWZI’s tussen 500 en 2.000 inwoners.

Rietveld

Een voorbezinking verwijdert in eerste instantie het grof afval. Daarna stroomt het afvalwater horizontaal door een filterbed van grind, onder het oppervlak, langs de ondergrondse plantendelen.

Tal van bacteriën en schimmels hechten zich op het uitgebreid wortelstelsel van de planten. Het riet voert via zijn holle stengels zuurstof naar de ondergrondse wortels. Zo wordt de bodem rondom de wortels met zuurstof verrijkt. De bacteriën breken met behulp van de zuurstof de organische stoffen af en zetten ammonium om tot nitraat (nitrificatie). De bacteriën in de bodem helpen bij beide processen een handje mee. Ook fosfaten worden afgebroken in een rietveld.

rietveld waterzuivering