Hoe wordt afvalwater gezuiverd?

Jouw afvalwater doorloopt een hele weg vooraleer het - na zuivering - vanuit onze rioolwaterzuiveringsinstallatie opnieuw in de beek of rivier terecht komt. De keuze voor een bepaald type zuiveringsinstallatie is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die moet worden gezuiverd en van de lozingsnormen (de kwaliteit die het gezuiverde afvalwater moet hebben). Bovendien worden de investerings- en exploitatiekosten, de oppervlakte die nodig is, de inpasbaarheid in het landschap en de impact op de omgeving mee in overweging genomen.

Het zuiveringsproces

Van afvalwater tot gezuiverd water naar de beken

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bootst het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal. Hoe groot die schaal is, hangt af van het aantal inwoners dat wordt aangesloten op de installatie. In verstedelijkte gebieden zijn RWZI's gebouwd die het afvalwater van meer dan 10.000 inwoners kunnen zuiveren. Deze installaties zijn uiteraard veel groter dan op plaatsen waar minder mensen wonen, en waar de vuilvracht dus kleiner is. Het zuiveringsproces verloopt echter altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Welke zuiveringsstappen ondergaat afvalwater?

Let op! Je verlaat hier de website voor particulieren.

Welke zuiveringstechnieken past Aquafin toe?

De klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie

Deze installatie behandelt het rioolwater van meer dan 2.000 inwoners. Ze is geschikt om het huishoudelijke afvalwater in verstedelijkte gebieden te zuiveren. De grootte en de opstelling van klassieke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) kan verschillen, afhankelijk van de samenstelling en de hoeveelheid vuilvracht en de beschikbare ruimte. Wanneer de inplantingsplaats beperkt is, kiezen we voor compactere systemen waarbij alle zuiveringsstappen dichter bij mekaar liggen. Een membraanbioreactor (MBR) is hiervan een voorbeeld. In een MBR verloopt de scheiding tussen actief slib en gezuiverd water niet via een bezinkingsproces in grote bekkens, maar via membraanfiltratie.

Het volledige zuiveringsproces duurt gemiddeld 24 uur.
kwzi rietveld

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie's (KWZI’s) behandelen doorgaans het rioolwater van minder dan 2.000 inwoners. Ze worden vooral ingeplant in landelijke, kleine woonkernen. Een KWZI heeft dezelfde zuiveringsstappen als een RWZI. Enkel de technische uitvoering verschilt. Afhankelijk van het te verwerken afvalwater bestaat de biologische zuivering in een KWZI uit een rietveld of plantenzuivering of uit tanksystemen zoals een biorotor.

Rietveld

Een voorbezinking verwijdert in eerste instantie het grof afval. Daarna stroomt het afvalwater horizontaal door een filterbed van grind, onder het oppervlak, langs de ondergrondse plantendelen.

Tal van bacteriën en schimmels hechten zich op het uitgebreid wortelstelsel van de planten. Het riet voert via zijn holle stengels zuurstof naar de ondergrondse wortels. Zo wordt de bodem rondom de wortels met zuurstof verrijkt. De bacteriën breken met behulp van de zuurstof de organische stoffen af en zetten ammonium om tot nitraat (nitrificatie). De bacteriën in de bodem helpen bij beide processen een handje mee. Ook fosfaten worden afgebroken in een rietveld.

rietveld waterzuivering