Veilig afdalen op de werf

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, … is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Maar afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar zijn de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Aquafin vindt de veiligheid van iedereen belangrijk, zowel die van de eigen medewerkers als die van de aannemers en leveranciers die voor ons werken. Daarom stelden we enkele richtlijnen op over het veilig afdalen op een werf.

Gevaar!

Naast het valgevaar zijn dus de gassen die gevormd worden in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Die kunnen vrijkomen bij het omwoelen van het bezonken slib, wat onvermijdelijk gebeurt bij de betreding van de ruimte als er afvalwater aanwezig is. In een besloten ruimte kan ook een zuurstoftekort heersen of vind je schadelijke en/of dodelijke gassen. Om veilige werkomstandigheden te garanderen, schrijft Aquafin minimumveiligheidsmaatregelen voor aan iedereen die afdaalt in een besloten ruimte. 

Besloten ruimte

Eén van de Aquafin Big 12 (de top 12 van onze veiligheidsrisico’s) zijn besloten ruimtes. Aquafin onderscheidt besloten ruimtes met lage atmosferische risico’s en besloten ruimtes met hoge atmosferische risico’s. Besloten ruimtes kunnen voorkomen op bestaande operationele installaties maar ook in werfsituaties.

Aquafin verwacht van partners die werkzaamheden in besloten ruimtes verrichten dat ze hiervoor opgeleid zijn volgens VCA 007/081 of bij een door Aquafin erkende opleidingsinstelling. Wie in een besloten ruimte werkt moet kennis hebben over hebben de gevaren en beschermingsmaatregelen en medisch geschikt bevonden zijn.

Kenmerken van een besloten ruimte

  • Een besloten ruimte is niet bestemd voor langdurig verblijf
  • Er is kans op een gevaarlijke atmosfeer (vb slib, gevaarlijke gassen etc.)
  • Beslotenheid: moeilijke toegang of beperkte evacuatiemogelijkheid

Belangrijk om te weten is dat niet aan alle kenmerken moet worden voldaan om van een besloten ruimte te spreken. Eén of een combinatie van meerdere kenmerken zijn al voldoende om van een besloten ruimte te spreken.

Twijfel je of het om een besloten of open ruimte gaat? Ga er dan van uit dat de ruimte besloten is. 

Rioolonderzoek

Voorbeelden van besloten ruimtes

Voorbeelden van besloten ruimtes zijn: bouwputten, kruipkelders, pompstations, opslagtanks, collectoren, inspectieputten, overstortconstructies, bergbezinkingsbekkens. Deze lijst is uiteraard niet limitatief en dus niet volledig.

Bij twijfel of het om een besloten ruimte gaat, ga er dan van uit dat de ruimte besloten is.

Brochure veilig afdalen

De brochure met veiligheidsrichtlijnen over het afdalen in een besloten ruimte is momenteel in revisie. Begin 2021 is herwerkte versie beschikbaar.