Veilig afdalen op de werf

Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar dat je loopt, vormen ook de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Een verplichte opleiding daarover is dus meer dan noodzakelijk.

Gevaar!

Als je een ruimte betreedt waar afvalwater aanwezig is, woel je onvermijdelijk bezonken slib om.  Op dat moment komen de gassen vrij die gevormd worden in het afvalwater. Blootstelling daaraan vormt een reëel en dodelijk risico. In een besloten ruimte kan er ook een zuurstoftekort zijn.

Om veilige werkomstandigheden te garanderen, schrijft Aquafin minimumveiligheidsmaatregelen voor aan iedereen die afdaalt in een besloten ruimte. Eén van die maatregelen is de verplichte opleiding rond het betreden van besloten ruimtes. 

Lees de volledige instructie

Veilig afdalen in een besloten ruimte

Wier voor Aquafin werkzaamheden in besloten ruimtes moet uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan een pompstation of collector, moet hiervoor aantoonbaar opgeleid. De verplichte opleiding geldt trouwens ook voor besloten ruimtes in werfsituaties. Zie hiervoor de checklist Vlario.

Als geldige opleidingen worden aanvaard

Extra bemerkingen bij de te volgen opleidingen zijn

  • Wie de opleiding VCA IS-007 of VCA IS-081 volgde, moet voor werken bij Aquafin daarna nog de extra toolbox met specifieke risico’s en preventiemaatregelen bij het betreden van rioolinfrastructuur volgen
  • Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een betreder en een veiligheidswacht. Een betreder (ééndaagse opleiding) moet steeds onder toezicht staan van een veiligheidswacht (tweedaagse opleiding).
  • Wie vaak voor opdrachtgevers werkt die VCA opleggen, kiest er beter voor om zijn medewerkers ook VCA op te  leiden
  • Ga tijdig in overleg (opdrachtgever, aannemer) om na te gaan of er bij een bepaald werk/project is van werken in besloten ruimtes.
  • Een toolbox wordt niet aanvaard als geldige opleiding.

Wie in een besloten ruimte werkt, moet kennis hebben over hebben de gevaren en beschermingsmaatregelen en medisch geschikt bevonden zijn.

Graag stellen we ook onze vernieuwde brochure met veiligheidsrichtlijnen over het afdalen in een besloten ruimte aan jullie voor. Deze brochure helpt je om je een beeld te vormen van de risico's en de bijbehorende maatregelen. De brochure is volledige up to date en aangepast aan alle vereisten rond het veilig afdalen in een besloten ruimte. Moet je voor werken afdalen in een besloten ruimte, lees dan zeer aandachtig de brochure. 

Lees zeker ook de checklist Vlario.

Wanneer is een ruimte 'besloten'?

We spreken van een besloten ruimte als één van onderstaande beschrijvingen geldig is:

  • de ruimte is niet bestemd voor langdurig verblijf
  • er is kans op een gevaarlijke atmosfeer (vb slib, gevaarlijke gassen...)
  • de ruimte is moeilijk toegankelijk of heeft beperkte evacuatiemogelijkheden

Voorbeelden van besloten ruimtes zijn: bouwputten, kruipkelders, pompstations, opslagtanks, collectoren, inspectieputten, overstortconstructies, bergbezinkingsbekkens. Twijfel je of het om een besloten of open ruimte gaat? Ga er dan van uit dat de ruimte besloten is, voor je eigen veiligheid. 

Rioolonderzoek

Waar volg je een opleiding tot veiligheidswacht?

Aannemers, studiebureaus of ruimfirma's bij de uitvoering van hun activiteiten bij Aquafin besloten ruimtes moeten betreden of de taak van veiligheidswacht moeten uitoefenen, moeten een opleiding volgen via erkende instanties.

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Een onveilige situatie gezien? Zeg STOP! Een korte pauze nemen om een risico weg te werken, redt levens!