Veilig afdalen op de werf

Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar dat je loopt, vormen ook de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Een verplichte opleiding daarover is dus meer dan noodzakelijk.

Gevaar!

Als je een ruimte betreedt waar afvalwater aanwezig is, woel je onvermijdelijk bezonken slib om.  Op dat moment komen de gassen vrij die gevormd worden in het afvalwater. Blootstelling daaraan vormt een reëel en dodelijk risico. In een besloten ruimte kan er ook een zuurstoftekort zijn.

Om veilige werkomstandigheden te garanderen, schrijft Aquafin minimumveiligheidsmaatregelen voor aan iedereen die afdaalt in een besloten ruimte. Eén van die maatregelen is de verplichte opleiding rond het betreden van besloten ruimtes. 

Veilig afdalen in een besloten ruimte

Aquafin eist van partners die werkzaamheden in besloten ruimtes verrichten dat ze hiervoor opgeleid zijn volgens VCA 007/081 of bij een door Aquafin erkende opleidingsinstelling. Wie in een besloten ruimte werkt, moet kennis hebben over hebben de gevaren en beschermingsmaatregelen en medisch geschikt bevonden zijn.

Lees de brochure met veiligheidsrichtlijnen over het afdalen in een besloten ruimte om je een beeld te vormen van de risico's en de bijbehorende maatregelen. Lees zeker ook de checklist Vlario.

Wanneer is een ruimte 'besloten'?

We spreken van een besloten ruimte als één van onderstaande beschrijvingen geldig is:

  • de ruimte is niet bestemd voor langdurig verblijf
  • er is kans op een gevaarlijke atmosfeer (vb slib, gevaarlijke gassen...)
  • de ruimte is moeilijk toegankelijk of heeft beperkte evacuatiemogelijkheden

Voorbeelden van besloten ruimtes zijn: bouwputten, kruipkelders, pompstations, opslagtanks, collectoren, inspectieputten, overstortconstructies, bergbezinkingsbekkens. Twijfel je of het om een besloten of open ruimte gaat? Ga er dan van uit dat de ruimte besloten is, voor je eigen veiligheid. 

Rioolonderzoek

Waar volg je een opleiding tot veiligheidswacht?

Aannemers, studiebureaus of ruimfirma's bij de uitvoering van hun activiteiten bij Aquafin besloten ruimtes moeten betreden of de taak van veiligheidswacht moeten uitoefenen, moeten een opleiding volgen via erkende instanties.

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Een onveilige situatie gezien? Zeg STOP! Een korte pauze nemen om een risico weg te werken, redt levens!