Een match tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen

Om de kwaliteitsdoelstellingen voor de waterlopen dichterbij te brengen, vertrekken we vanuit de investeringsplannen van de gemeenten en koppelen we er maximaal bovengemeentelijke infrastructuurprojecten aan.

Focus op de plannen van steden en gemeenten

De Vlaamse Regering gaf Aquafin een coördinerende rol om de bovengemeentelijke investeringen te organiseren en te plannen om tot snellere ecologische resultaten te komen. De sleutel? Maximaal afstemmen op doelstellingen en projecten van de steden en gemeenten. 

We vertrekken vanuit de investeringsplannen van de gemeenten en koppelen er bovengemeentelijke projecten aan die op het vlak van scope, timing en/of budget een synergie betekenen. Het eigenlijke ontwerp start pas nadat er een uitgesproken engagement is van alle betrokken partijen. Door al bij opmaak van dat engagement rekening te houden met mogelijke risico’s, verwachten we dat de doorlooptijd van een project zal verkorten tussen ontwerp en uitvoering. Het ontwerp van de projecten zal ook beter kunnen beantwoorden aan de meest actuele visie en inzichten.

Drie stappen om tot een concreet project te komen

Projecten die beantwoorden aan (ecologische) doelstellingen, worden stapsgewijs geïdentificeerd, geselecteerd en voorbereid. Voor zuiveringsinfrastructuur en rioleringsinfrastructuur passen we globaal dezelfde stappen toe. We doorlopen ze telkens met de juiste stakeholders. Voor rioleringsprojecten gaat het als volgt:

  1. Prospectie: onze accountmanagers verkennen de wensen van steden en gemeenten en rioolbeheerders. Ze voeren daarnaast overkoepelend overleg met bekkenbesturen, VVSG,  AWV,  Aquaflanders.... Gemeenten en rioolbeheerders kunnen natuurlijk ook zelf ideeën en projectvoorstellen aanbrengen. Zelf gaan we uit van de opgelegde (ecologische) doelstellingen. Op het moment dat in overleg met alle stakeholders een project als match wordt geïdentificeerd, komt het in de volgende fase van de cyclus. Hiertoe maakt Aquafin een projectdoel op, een document dat de informatie samenbrengt die nodig is om het bovengemeentelijke karakter van het project vast te leggen. Lokaal Pact-projecten worden eveneens in deze gestructureerde aanpak ingepast.
  2. Offertefase: wanneer de Vlaamse Milieumaatschappij het bovengemeentelijke karakter bevestigd heeft, zal de accountmanager het tot een concreet engagement proberen te brengen. We onderzoeken de bijdrage tot de doelstellingen en evalueren de projectrisico's en het draagvlak bij de stakeholders. In een projectplan integreren we de onzekerheden die eigen zijn aan de opstart van een project. Ook de projectpartners doen hun eigen voorstudies en ramingen. Met die bijkomende informatie kan elke partij grondig de afweging maken tussen projectdoelstellingen en kosten of risico's, vooraleer de stap naar engagementen wordt gezet.
  3. Bestelling: we zorgen voor de gestroomlijnde uitvoering van projecten, binnen de afspraken gemaakt in een door alle partijen ondertekende engagementsverklaring. Omwille van de herkenbaarheid in de sector, gebruiken we voor die verklaring een model van Vlario.

Het totale investeringsplan van Aquafin omvat momenteel een duizendtal projecten. Voor elk project in de bestaande portefeuille werd de reductiebijdrage voor stikstof en fosfor berekend. Dat gebeurde zowel voor aansluitingsprojecten als voor optimalisatieprojecten en projecten voor tertiaire zuivering.

Projecten die geblokkeerd geraken omwille van bv. gewijzigde engagementen van medeopdrachtgevers, of gestegen kostprijzen die niet meer in verhouding zijn met het ecologisch doel, worden tijdelijk een stapje terug gebracht in het proces. Er worden dan nog beperkte inspanningen geleverd voor dat project. 

Meer over Lokaal Pact-projecten

projectcyclus

Contacteer je Aquafin-accountmanager

Onze accountmanagers zijn hét aanspreekpunt voor gemeenten en rioolbeheerders. Samen zoeken we naar een match tussen bovengemeentelijke en gemeentelijke investeringen.