Groen doén

Met een zo klein mogelijke voetafdruk proberen we zoveel mogelijk positieve impact te genereren.

Brialmontpark

Onze accenten

Waterkwaliteit

Het aquatische ecosysteem staat centraal. Daarom willen we het zuiveren en transporteren van afvalwater immissiegericht aanpakken, waarbij we kijken naar de noden van de waterloop. De ene beek is al kwetsbaarder dan de andere en dus vinden we het logisch om daarmee rekening te houden bij de bepaling van de kwaliteitsdoelstellingen van ons gezuiverd afvalwater. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij selecteerden we een 50-tal locaties waar we voortaan méér fosfor verwijderen dan opgelegd. Lees meer

In het afvalwater zitten ook zogenoemde micropolluenten, vervuilende stoffen die in kleine concentraties toch schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Het klassieke zuiveringsproces is niet ontworpen om ze te verwijderen, maar dat zal in de toekomst wel verplicht worden. Aquafin bereidt zich daar al jaren op voor door onderzoek en sinds kort met een eerste nazuivering op volle schaal. Lees meer

Riolen zijn overwegend van het gemengde type, wat betekent dat ze zowel afvalwater als regenwater vervoeren. Op bepaalde locaties zijn nooduitlaten of overstorten naar een waterloop voorzien. Zo worden overstromingen vermeden bij zware regenval. Aquafin rolt momenteel een meetnet uit van 1600 peilmeters om de werking van deze overstorten in kaart te brengen en de gepaste maatregelen te nemen. Lees meer

Klimaatadaptatie

We willen aanjager en kenniscentrum zijn voor de integratie van blauwgroene netwerken in Vlaanderen. We geloven sterk dat ze een onmisbare schakel zijn voor klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit. Daarom geven we advies aan steden en gemeenten om in infrastructuurprojecten elke kans te grijpen om water meer ruimte te geven en meerwaarde te creëren voor het milieu en de omgeving. En ook in de projecten die we uitvoeren voor het Vlaamse Gewest passen we die filosofie toe.

Via de website blauwgroenvlaanderen.be geven we tips en concrete informatie over mogelijke toepassingen op openbaar domein, in schoolomgevingen én in particuliere tuinen.

Een zuiveringsinstallatie is de ideale biotoop voor allerlei insecten, vogels en de vegetatie die ze nodig hebben. We zetten daarom in op een milieuvriendelijke inrichting, streekeigen groen en een ecologisch beheer.

 

Klimaatmitigatie

Op een ambitieuze en onderbouwde manier willen we evolueren naar klimaatneutraliteit. In de eerste plaats willen we zuinig omgaan met energie. We verminderen systematisch het aantal slibtransporten op de weg en we onderzoeken ook manieren om het waterzuiveringsproces energiezuiniger te maken. We kopen uitsluitend groene stroom aan maar produceren ook zelf groene energie (elektriciteit en gas) uit de vergisting van zuiveringsslib en door de zonnepaneelparken op nu al bijna 30 van onze zuiveringsinstallaties. In totaal produceerden we in 2022 20 GWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 7.000 gezinnen.

Tegen 2030 willen we af van fossiele brandstoffen (gas en stookolie). De grootste stap zetten we hierin met de bouw van twee nieuwe slibdrogers die zullen werken op restwarmte van naburige afvalverwerkers. De huidige drogers werken nog grotendeels op aardgas en worden tegen 2027 vervangen.

Ontdek ons Energie- en klimaatplan

Bekijk onze broeikasgasinventaris - emissies 2022

Op onze site in Antwerpen-Zuid zetten we het biogas van de slibvergisting om in biomethaan, dat we vervolgens op het aardgasnet injecteren. Hiervoor zijn we ISCC-gecertificeerd. Momenteel plannen we de ontwikkeling van biomethaaninstallaties op 3 bijkomende sites.

ISCC certificaat

Beleidsverklaring ISCC

Verder blijven we ons wagenpark vergroenen en stimuleren we alternatieve, milieuvriendelijke vormen van mobiliteit. Zo is er een fietsleaseplan en wie recht heeft op een bedrijfswagen kan ook kiezen voor een alternatief mobiliteitsbudget. Met werklocaties over heel Vlaanderen en de mogelijkheid om 2 dagen per week thuis te werken, kunnen medewerkers hun verplaatsingen beperken.

Voorbeelden van ons groen engagement

biomethaan Antwerpen-Zuid

Uitbreiding productie biomethaan op 4 extra RWZI's

Door het biogas uit de vergisting van slib op te waarderen tot biomethaan in plaats van stroom, gaat er niets verloren van de energetische waarde. Dat doen we al sinds 2021 op onze RWZI Antwerpen-Zuid. Op 4 bijkomende sites vervangen we nu ook de wkk door een biomethaanunit.
Lees meer
Staalname

Micropolluenten verwijderen met ozon en actief kool

Op onze RWZI Aartselaar werd een opstelling op volle schaal gebouwd waarmee we organische micropolluenten verwijderen na het klassieke zuiveringsproces.
Lees meer
duurzame Geoprime buis

Nieuwe duurzame rioolbuis krijgt proefruimte in Aquafin-project

Beton is het meest gebruikte materiaal voor rioolbuizen. Helaas is het productieproces van beton behoorlijk milieubelastend. Als grote opdrachtgever van infrastructuurwerken stimuleert Aquafin de sector in de ontwikkeling van milieuvriendelijkere alternatieven en bieden we kansen om innovatieve producten in de praktijk toe te passen. In november 2023 werd zo een eerste buis in geopolymeer aangelegd in ons rioleringsproject in Duffel.
Lees meer
energie- en klimaatplan

Een ambitieus energie- en klimaatplan

Aquafin aligneert zich op de Vlaamse doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met 40% ten opzichte van 2005 en gaat met zijn energie- en klimaatplan zelfs nog een stapje verder.
Lees meer
overstort

Meer grip op overstorten dankzij meetnet

Via overstorten, nooduitlaten op het rioolstelsel, kan ongezuiverd afvalwater in een waterloop terechtkomen. Aquafin rolt een netwerk van 1600 meettoestellen uit om een goed beeld te krijgen van de werking van deze overstorten en de correcte maatregelen te nemen.
Lees meer
fosfor

Hoe minder fosfor naar de beek, hoe beter

Op een 50-tal locaties verwijderen we méér fosfor uit het afvalwater dan de norm voorschrijft. De ontvangende waterlopen komen zo een stap dichter bij de Kaderrichtlijn Water.
Lees meer
slib

Monoverwerker wordt spil in circulaire bedrijfsvoering

Met onze slibstrategie zetten we de komende jaren grote stappen richting circulaire economie. Tegen 2040 willen we alle zuiveringsslib verwerken met een maximale terugwinning van energie en fosfor. Een nieuw te bouwen monoverwerker in Gent is daarvoor de motor.
Lees meer
meer bos

Meer bos voor Vlaanderen!

Tegen 2024 wil de Vlaamse Regering 4.000 ha meer bos in Vlaanderen. Dat is goed voor het klimaat maar ook voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Bossen beschermen ook tegen erosie, bieden verkoeling en zuiveren de lucht. Aquafin doet mee en plant jaarlijks 10.000 m² bos aan op zijn terreinen.
Lees meer

Rioolbuis in circulair zwavelbeton heeft veel lagere CO2-uitstoot

Materialen die gebruikt worden in de infrastructuursector, hebben vaak een grote ecologische voetafdruk. Als grote opdrachtgever stimuleert Aquafin fabrikanten om te investeren in duurzame innovatie waarmee ze een verschil kunnen maken. Betonbedrijf De Bonte Group ontwikkelde een revolutionair nieuw type rioolbuis uit het circulaire zwavelbeton die nu voor het eerst wordt gebruikt in een rioleringsproject van Aquafin in Parike (Brakel). Minister van Omgeving Zuhal Demir testte vandaag eigenhandig de herbruikbaarheid van het materiaal.
Lees meer