Wat doen we?

20101 - Collector Oude Spoorweg (Zoutleeuw)

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Informatiefiche

Project nr
20101
Aannemer
Ruben Janssens

Wie doet wat?

Werken in opdracht van Aquafin

  • Aanleg van een gescheiden stelsel in de Glabbeekstraat, Groenstraat en een deel van de Boomgaardstraat
  • Aanleg van een bergbezinkingsbekken voor buffering van hevige regenval en een pompstation
  • Bouw van twee pompstations in de berm in de Terweidestraat, met bijhorende drukleiding via de weilanden
  • Financieren van de bufferbekkens voor het regenwater

Werken in opdracht van Fluvius

  • Aanleg van een klein pompstation in de Glabbeekweydestraat

Werken in opdracht van de gemeente Glabbeek

  • Aanleg van nieuwe fietspaden in de Glabbeekstraat