Gezuiverd afvalwater gebruiken

Gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Bovendien kan het opgewerkt worden tot eender welke kwaliteit. Daardoor is het mits nabehandeling een prima alternatieve waterbron voor allerlei toepassingen zodat de druk op het grondwater daalt.

Gezuiverd afvalwater als grootschalige waterbron

Aquafin loost het gezuiverde afvalwater weer in een beek of rivier. In totaal vloeit er op jaarbasis 800 miljard liter gezuiverd water via de waterlopen naar de zee. Het grootste deel is nodig om lokale waterlopen op peil te houden.

Eén achtste van het totale debiet komt in aanmerking voor gebruik als proceswater voor bedrijven (cijfers van Patrick Willems, professor Hydrologie aan de KU Leuven). Het gaat om 100 miljard liter per jaar of  250 miljoen liter per dag

Aquafin staat open voor alle samenwerkingsvormen met publieke en private partners die leiden tot een ecologisch, sociaal en economisch waardevol hergebruik van effluent. We zien gezuiverd afvalwater niet als onze eigendom en dus stellen we het gratis ter beschikking volgens een aantal voorwaarden. Wat we wel aanrekenen zijn de kosten die we maken om een structurele afname op te zetten: infrastructuur, administratie, werkuren... Deze kost verschilt per type samenwerking.

Structurele samenwerkingen

Opwaardering tot drinkwater

In Koksijde gebruikt drinkwaterbedrijf Aquaduin al vele jaren het gezuiverde afvalwater van onze nabijgelegen RWZI. Aquaduin infiltreert het in de duinen en behandelt het verder tot drinkwater. Een prima manier om de druk op het natuurlijke watersysteem te verminderen. Ook in Adinkerke plant Aquaduin een gelijkaardig project.

Grootschalige opwaardering tot proceswater

Binnenkort zal Waterkracht een koelwaterfabriek ontwikkelen in de haven van Antwerpen. Waterkracht is een samenwerking tussen Aquafin en Ekopak, Water-link en PMV. Het effluent van drie van drie rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Antwerpse worden er opgewaardeerd tot koelwater voor de havenindustrie. Daardoor spaart de haven vanaf 2025 maar liefst 20 miljard liter drinkbaar water per jaar uit.

Meer over Waterkracht

Gezuiverd afvalwater afnemen als individueel bedrijf

Momenteel gebruiken een 7-tal bedrijven gezuiverd afvalwater van Aquafin als alternatieve waterbron in hun productieproces. Denk je dat gezuiverd afvalwater ook voor jouw bedrijf misschien een structurele aanvullende waterbron is? Kijk dan op onderstaande kaart of er een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de buurt is.  Het water moet namelijk via extra leidingwerk permanent kunnen aangevoerd worden.

Als de afstand niet te groot is, contacteer dan Eva Bogaerts. Samen met Aquafin en de waterloopbeheerder kan dan verder onderzocht worden of het debiet dat je bedrijf nodig heeft, kan gemist worden in de waterloop die het effluent ontvangt. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht afhankelijk van het debiet gezuiverd afvalwater dat Aquafin erin loost. Als dat plots drastisch vermindert of zelfs wegvalt, dan kan het leven in die beek grondig verstoord worden.

RWZI's aangeduid in oranje zijn locaties waarvoor er op dit moment al interesse getoond is om het effluent te hergebruiken of waarvoor er al contracten voor afname zijn afgesloten. Dat betekent niet altijd dat er geen ander hergebruikproject meer mogelijk is. Neem daarom bij vragen of interesse altijd contact met ons.

 

Gebruikt voor land-of tuinbouw mits bijkomende zuiveringsstap

Nieuwe inzichten maakten duidelijk dat er een bijkomende zuiveringsstap nodig is om effluent veilig te kunnen hergebruiken voor deze toepassingen. Uitgebreide analyses hebben aangetoond dat in het effluent van bijna al onze waterzuiveringsinstallaties de Europese norm niet gehaald wordt voor de aanwezigheid van fecale bacteriën zoals E-coli en voor andere pathogenen. Er loopt een onderzoeksproject met Vlaamse partners uit land- en tuinbouw naar de mogelijkheden om met een bijkomende desinfectiestap dit probleem te counteren.

Ook de expertengroep PFAS adviseert om geen RWZI-effluent ter beschikking te stellen aan land- en tuinbouwers of voor irrigatie . Aquafin volgt dit advies. Het kan alleen in functie van specifieke onderzoeksprojecten, die inzetten op monitoring binnen een sterk gecontroleerd kader. Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bemonsterden namelijk verschillende keren een 30-tal RWZI's voor de bepaling van PFAS op het influent en effluent. We stellen significante verschillen vast tussen de RWZI's onderling én ook grote schommelingen binnen de resultaten van eenzelfde installatie. De reden hiervoor is op dit moment nog onduidelijk.  Gemeten lage waardes zijn op dit moment dus niet voldoende om zeker te zijn dat er op deze locaties geen PFAS-problematiek is. Dat komt omdat het afvalwater ook niet-meetbare precursoren bevat, bouwstenen die door biologische reacties omgezet worden naar andere componenten uit de PFAS-familie die wél meetbaar zijn. Als we lage concentraties PFAS in het effluent meten, is het dus nog steeds mogelijk dat we niet-meetbare precursoren over het hoofd zien. 

Noodgebruik van effluent bij droogte

Afhaling van effluent mogelijk op beperkt aantal installaties

Op de Droogtecommissie van 1 september 2022 werd beslist dat op een beperkt aantal RWZI's effluent kan afgehaald worden, als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Vandaag voldoen de RWZI’s van Gent, Mechelen-Noord en Oudenaarde aan die voorwaarden. Een aantal andere locatie zijn nog in onderzoek.

Er zijn restricties aan de gebruiktoepassingen opgelegd: het gezuiverde afvalwater mag enkel gebruikt worden voor irrigatie van niet- eetbare teelten. Besproeiing van grasvelden of groenonderhoud is dus toegelaten.

Ga naar het aanvraagformulier

Opgelet! Het effluentwater mag absoluut niet gebruikt worden voor menselijke consumptie en sanitaire doeleinden (o.a. drinken, voedselbereiding, vaat, bad, douche,…). Irrigatietiepassingen zijn daarom beperkt tot irrigatie van niet eetbare teelten. Elk menselijk contact (rechtstreeks of onrechtstreeks via verneveling, beregening of het gebruik van besproeide terreinen) moet worden vermeden. Dit geldt zowel voor de toepasser/gebruiker, overig personeel, terreingebruikers, omwonenden en passanten.

Warmte-recuperatie uit huishoudelijk afvalwater?

Eva Bogaerts

Eva Bogaerts

Afname gezuiverd afvalwater