Toepassingen van gezuiverd water

Gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Bovendien kan het opgewerkt worden tot eender welke kwaliteit. Daardoor is het een prima alternatieve waterbron voor allerlei toepassingen zodat de druk op het grondwater daalt.

Grondwater sparen

Het effect van een lange droge periode is het meest merkbaar aan het peil van het oppervlaktewater. Op dat moment wordt er al snel gegrepen naar grondwater als alternatief, waardoor de waterbeschikbaarheid nog verder daalt.

Nochtans is er nog een andere belangrijke potentiële waterbron: het gezuiverd afvalwater dat Aquafin na zuivering in een beek of rivier loost. In totaal vloeit er zo op jaarbasis 800 miljoen m³ gezuiverd water via de waterlopen naar de zee. Door het zoveel mogelijk als proceswater te hergebruiken, creëren we een bijkomende waterbron die ervoor zorgt dat er minder grondwater moet worden opgepompt.

Waarvoor gezuiverd afvalwater gebruiken?

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren maar het is géén drinkwater! Daarom zullen de meeste toepassingen een extra zuiveringsstap vragen in functie van de vereiste kwaliteit. De mogelijkheden zijn uitgebreid: spoelwater, koelwater en proceswater tot zelfs drinkwater. 

Vanaf 10 juni 2022 zetten we de ad hoc ophalingen van gezuiverd afvalwater op onze RWZI's voor landbouwirrigatie, openbaar groen en sporttereinen stop. Uit recente metingen is gebleken dat voor de meeste RWZI's de PFAS-gehalten hoger liggen dan de drempelwaarden uit het kader dat werd uitgewerkt voor bemalingswater en grondwater. PFAS in het effluent zijn afkomstig uit riool- en afvalwater en worden in de RWZI's niet verwijderd met de huidige technieken, net zoals sommige andere micropolluenten. Experten oordelen dat er met de huidige inzichten geen garantie kan gegeven worden over het optreden van milieurisico's bij deze toepassingen. Hoewel er geen acuut gevaar is, nemen wij onze verantwoordelijkheid en zetten wij uit voorzorg en in overleg met de Vlaamse overheid deze ophalingen stop. We willen hiermee een bijkomende bron van PFAS-verspreiding in het milieu uitsluiten. Bovendien is het inzetten van effluent zonder verdere behandeling voor land- en tuinbouw in tegenspraak met een recente EU-verordening waardoor dit vanaf 2023 hoe dan ook niet meer mogelijk is.

Hoe gezuiverd afvalwater afnemen?

Denk je dat gezuiverd afvalwater ook voor jouw bedrijf of gemeente waardevol is? Dan bekijken we in 2 stappen of het haalbaar is:

1. Kijk op onderstaande kaart of er een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de buurt is. Om een structurele afname te organiseren, is die nabijheid namelijk een voorwaarde. Het water moet via extra leidingwerk permanent kunnen aangevoerd worden.

Klik op een locatie om het adres te zien.

 

2. Contacteer ons (contactgegevens op deze pagina) met je voorstel. Vervolgens bezorgen wij je de e-flow gegevens van de waterloop waarin we vandaag het gezuiverde afvalwater lozen en de beheerder van die waterloop. In overleg met de waterloopbeheerder kan je dan verder afstemmen in hoeverre je vraag ook mogelijk is voor de ontvangende waterloop.

Hoezo, de waterloop gaat voor? Over e-flows

Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht afhankelijk van het debiet gezuiverd afvalwater dat Aquafin erin loost. Als dat plots drastisch vermindert of zelfs wegvalt, dan kan het leven in die beek grondig verstoord worden. In samenwerking met de KU Leuven maakten we 'e-flow' -studie. Die geeft aan wat het aandeel van het effluent is in de waterloop en welk debiet er minimaal nodig is om het ecologisch evenwicht in stand te houden. Dit is een theoretisch model dat een goede indicatie geeft, maar elke aanvraag interpreteren we ook praktisch.

Hoeveel kost gezuiverd afvalwater?

Aquafin zuivert het huishoudelijk afvalwater zodat het niet meer rechtstreeks in de natuur belandt. We zien dat water niet als onze eigendom en dus stellen we het gratis ter beschikking volgens bovenstaande voorwaarden. Wat we wel aanrekenen zijn de kosten die we maken om een structurele afname op te zetten: infrastructuur, administratie, werkuren, ... Deze kost verschilt per aanvraag.

Eva Bogaerts

Eva Bogaerts

Afname gezuiverd afvalwater