Effluent voor irrigatie in land- en tuinbouw

In meer dan 300 zuiveringsinstallaties zuivert Aquafin jaarlijks ongeveer 800 miljoen m³ huishoudelijk afvalwater. Na zuivering heeft het water de juiste kwaliteit om het te lozen in oppervlaktewater. Of en hoe het gedeeltelijk ook zou kunnen ingezet worden voor de land- en tuinbouw werd onderzocht in het Europees ondersteund project AWAIR.

Birte

De afgelopen jaren kampten veel land- en tuinbouwbedrijven met een groot watertekort door aanhoudende droogte. Wanneer geen water meer mag opgepompt worden uit waterlopen en eventuele regenwatervoorraden uitgeput geraken, is dat een ernstige bedreiging voor de oogst. Dat terwijl onze rioolwaterzuiveringsinstallaties liters en liters gezuiverd afvalwater in de beek lozen. Op sommige plaatsen is dat nodig om het ecologische evenwicht in de waterloop te bewaren. Op andere plaatsen kan minstens een deel van het effluent hergebruikt worden.

AWAIR is samenwerking tussen tuinbouwers, Aquafin en het Proefstation voor de Groenteteelt. Het project gaat na of gezuiverd afvalwater een alternatieve waterbron kan zijn voor irrigatie. Naast de beschikbaarheid van het water focuste dit onderzoek voornamelijk op verschillende technieken om het effluent op het juiste kwaliteitsniveau te brengen. Want de kwaliteitseisen voor hergebruik in de land- en tuinbouw liggen wel hoger dan die voor oppervlaktewater.

Over een periode van twee jaar (2019-2021) werden drie gebiedsstudies opgezet op drie verschillende locaties, telkens met andere scenario's en andere groentensoorten. Daarnaast werd in een haalbaarheidsanalyse nagegaan welke kosten er verbonden zijn aan een structureel hergebruik in de landbouwsector.

Meer informatie over en de eindrapporten van AWAIR vind je via deze link.

Birte Raes

studieverantwoordelijke