Tijdelijke lozingen

Bedrijven die een tijdelijke productietoename, een regulier onderhoud en/of het uitbouwen of vervangen van hun zuiveringsinstallatie plannen, kunnen gebruik maken van een vergunde tijdelijke lozing. Dit kan via de piste ‘tijdelijke vergunning’ (geldig voor een periode van 3 maanden) of via een aparte set voorwaarden voor de tijdelijke lozing in een gewone milieuvergunning. Via hun milieuvergunning kunnen bedrijven verplicht worden een saneringscontract met Aquafin af te sluiten om de modaliteiten van deze lozing vast te leggen.

Wettelijk kader

Het uitgangspunt van de Vlaamse Regering (21 februari 2014) is dat bedrijfsafvalwater in principe op de zuiveringsinstallatie kan geloosd worden, op voorwaarde dat dit geen aanleiding geeft tot een minder goed functioneren van de installatie of het rioleringsstelsel.

Het voorziene lozingspunt voor tijdelijke lozing moet steeds door de milieu-inspectie verzegelen zijn. Na gebruik van de tijdelijke lozing, moet het bedrijf dus de milieu-inspectie contacteren oor het opnieuw verzegelen van het lozingspunt.
Voorwaarden (o.a. debiet en samenstelling) moeten door het bedrijf gemotiveerd worden en vastgelegd worden in de milieuvergunning van het bedrijf, of via een tijdelijke milieuvergunning.  Het saneringscontract tijdelijke lozingen beschrijft nog een aantal modaliteiten voor het uitvoeren van de lozing, zoals het opstellen van een tijdschema, de toegelaten vuilvrachten en debieten en de gegevens voor de melding van de lozing. 

Het afvalwater van de bedrijven die lozen boven de grenswaarden voor grondige evaluatie (zie ‘Permanente lozingen’) moet voldoen aan de criteria van goed verwerkbaar afvalwater. Er moet bovendien voldoende restcapaciteit zijn op de zuiveringsinstallatie.  Bij gebrek aan voldoende restcapaciteit kan bijkomende zuiveringscapaciteit worden uitgebouwd, met medefinanciering van de betrokken bedrijven.

Voorafgaand aan elke tijdelijke lozing dient een addendum aan deze overeenkomst toegevoegd te worden waarin startdatum en einddatum van de betreffende lozing worden vastgelegd.

Hoe aanvragen?

Vul het online formulier in met de volgende gegevens:

  1. de vigerende vergunningen;
  2. de motivering van de aanvraag, als het contract niet verplicht is volgens de vergunning;
  3. de actuele samenstelling van het bedrijfsafvalwater in geval van een permanente lozing, de actuele samenstelling van het ongezuiverde en voorgezuiverde bedrijfsafvalwater in geval van een tijdelijke lozing;
  4. de berekeningsnota van de heffing op de waterverontreiniging van de twee laatst vastgestelde heffingsjaren, als de exploitant heffingsplichtig was;
  5. de geplande duur of periode van de lozing, de gevraagde vrachten en de samenstelling van het bedrijfsafvalwater, die als uitgangspunt gelden voor het contract.

Als de aanvraag volledig is, is de aanvraagdatum de datum waarop Aquafin de aanvraag ontvangt. Als de aanvraag onvolledig is, vraagt Aquafin de ontbrekende gegevens op bij de exploitant. De aanvraagdatum is de datum waarop Aquafin alle ontbrekende gegevens ontvangen heeft. De exploitant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door Aquafin.

Uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de volledige aanvraag legt Aquafin een gemotiveerd contractvoorstel voor aan de VMM.

  1. Als het advies van de VMM gunstig is, legt de VMM, uiterlijk 21 dagen na ontvangst van het contractvoorstel van Aquafin haar advies over het contractvoorstel mee aan Aquafin.  Daarop deelt Aquafin, uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van het advies van de VMM, het ondertekende contractvoorstel mee aan de exploitant.
  2. Als het advies van de VMM niet gunstig is, legt de VMM, uiterlijk 21 dagen na de ontvangst van het ontwerpcontract van Aquafin, haar advies voor aan de minister. De minister neemt, binnen 21 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel en het advies van de VMM, een beslissing over het contractvoorstel en deelt die beslissing mee aan Aquafin en aan de VMM. Aquafin deelt het door haar ondertekende en aangepaste contractvoorstel, binnen 14 dagen na de ontvangst van de beslissing van de minister of na het verstrijken van de gestelde termijn, mee aan de exploitant.

Uiterlijk 28 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel ondertekent de exploitant het contractvoorstel en legt het ondertekende saneringscontract voor aan Aquafin, op straffe van nietigheid.

Ludwig Buts

Procestechnoloog