Expertisedomeinen

Met onze kennis van de watercyclus werken we aan propere waterlopen en een leefmilieu in harmonie met water. Elke dag helpen we Vlaanderen om dichter te komen bij de realisatie van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarnaast gaan we nog meer uitdagingen aan voor een duurzame toekomst. We houden de uitgebouwde infrastructuur in goed toestand, we willen de gevolgen van de klimaatverandering mee beperken en onze rol in de circulaire economie verder uitbouwen.

Kennis van de hele cyclus voor afvalwaterzuivering

Kamsalamander

De 'fin' in Aquafin

Toen het Vlaamse Gewest in 1990 Aquafin oprichtte, werd nauwelijks 30% van het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen gezuiverd voor het in een waterloop terecht kwam. Aquafin moest de zuiveringsinfrastructuur niet alleen in een snel tempo verder uitbouwen en ze beheren, het bedrijf moest de projecten die hiervoor nodig waren ook financieren. Zo bleef de impact van de enorme investeringen op de overheidsbudgetten beperkt. Om de projecten die het Vlaamse Gewest opdraagt te kunnen prefinancieren, moet Aquafin voortdurend de financiële markt op. We staan bekend om onze brede en vernieuwende aanpak bij de keuze van onze financieringsstromen, zowel binnen als buiten België. Dat is ook heel belangrijk voor ons, omdat we financieel gesproken geen doorsnee bedrijf zijn. In een project zit soms minder dan 10% eigen middelen, de rest komt uit financieringen op lange termijn.

Visie-ontwikkeling over de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur

Waar is er met de bestaande infrastructuur kans op wateroverlast? Hoe kunnen we voorkomen dat er ongezuiverd afvalwater in een kwetsbare beek terechtkomt? Wat is de interactie tussen waterlopen, riolering en andere waterinfrastructuren?
Achter de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse Gewest zit een doordachte visie voor een goede werking van de infrastructuur binnen elk gebied waarvan het afvalwater afstroomt naar eenzelfde rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Uitvoering van bouwprojecten

Het Vlaamse Gewest draagt Aquafin jaarlijks projecten op voor de verdere uitbouw en de optimalisatie van de infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin managet elk project vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de uitvoering, met de nodige aandacht voor de omgeving.

camera-inspectie riool

Betrouwbare en performante installaties

De infrastructuur die we bouwen en beheren, moet perfect doen waarvoor hij bedoeld is. Nu en in de toekomst. We hanteren een gecertifieerde assetmanagement strategie die leidt tot een optimaal gebruik en maximale levensduur van ons patrimonium en een vermindering van de risico’s. Door een sterke focus op kennisontwikkeling kunnen we inspelen op een snel evoluerende en complexe omgeving

Transporteren en zuiveren van afvalwater

Dagelijks zuivert Aquafin het huishoudelijke afvalwater van ruim 5 miljoen Vlamingen. Via de gemeentelijke riolen komt het terecht in grote verzamelriolen, die het naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie leiden. Na een mechanisch en biologisch zuiveringsproces is het afvalwater proper genoeg om het leven in een waterloop niet te verstoren.

Onderzoek met binnen- en buitenlandse partners

Integraal waterbeheer

Voldoende schoon (grond- en) oppervlaktewater is van groot maatschappelijk, economisch en ecologisch belang. Tegelijk worden we ook geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering en is het beheer van hemelwater belangrijker dan ooit. In deze eerste onderzoekspijler staat het vergroten van het inzicht in het functioneren van watersystemen centraal.

We denken vanuit een integrale aanpak waarbij het watersysteem als geheel wordt beschouwd. We bouwen integrale modellen op en willen onze ervaring steeds verder uitbreiden. We onderzoeken hoe we de vuiluitstoot afkomstig van overstorten kunnen terugdringen en hoe we de dimensionering en het beheer van de afvoer bij regenweer kunnen optimaliseren (zowel de vuillast als hydraulisch). Om voorbereid te zij op de toekomst, stappen we mee in onderzoek naar de aanwezigheid van micropolluenten en testen we mogelijke verwijderingstechnieken.

struviet uit afvalwater

Recuperatie van energie en grondstoffen

Afvalwaterzuivering is nodig voor het milieu, maar laat ook zelf weer een ecologische voetafdruk na. Dat komt onder andere door het grote energieverbruik, een uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen. En dat terwijl afvalwater zelf een bron van energie en grondstoffen is, die we verder moeten aanboren.

In deze onderzoekspijler testen we van nieuwe concepten voor afvalwaterzuivering en willen we meer ervaring opdoen met energiezuinigere slibwaterbehandeling. We streven ernaar om onze klimaatvoetafdruk te beperken door directe en indirecte emissies van broeikasgassen te beperken. Verder werken we mee aan demonstratieprojecten rond het terugwinnen van grondstoffen (Cellulose, Fosfor, Biomassa voor o.a. bioplastic, biocomposieten en bioraffinage, Stikstof …)

Betrouwbare en performante installaties

Om een goede werking van onze infrastructuur te kunnen garanderen, moeten we op een pro-actieve manier omspringen met derisico’s en kosten die ons patrimonium met zich meebrengen. Naast de gestructureerde aanpak die de directie asset management nastreeft via bijv onderhouds- en inspectieplannen, focust deze onderzoekspijler op de minder evidente fenomenen als corrosie en geurhinder. We zetten ook in op een slim gebruik van grote hoeveelheden data om de betrouwbaarheid en performantie van onze infrastructuur te verhogen.

RWZI langs rivier

Aquafin is ISO55001-gecertificeerd voor het management van alle assets

Ondersteuning van Vlaamse steden en gemeenten

Samen werken aan een duurzame toekomst

Aquafin staat klaar om de gemeenten te helpen met de uitdagingen waar we ook op Vlaams niveau voor staan. Hoewel de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur nagenoeg volledig uitgebouwd is, blijven er lokaal nog heel wat ontbrekende schakels te realiseren om de waterkwaliteit verder te verbeteren. De inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdragen moeten bovendien ook gebruikt worden voor het onderhoud van de infrastructuur. Met een assetmanagementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

De samenwerking met Aquafin verloopt erg professioneel. We kunnen gebruik maken van knowhow die je als gemeente nooit zelf kunt opbouwen.

Dirk Brankaer - burgemeester Overijse

Gemeenten werken graag samen met Aquafin omdat….

  • we door onze opdracht voor het Vlaamse Gewest een helikopterzicht hebben op de lokale waterhuishouding  
  • onze gebiedsingenieurs de gemeente grondig kennen  
  • we sterk inzetten op overleg en de betrokkenheid van de gemeente  
  • we een professioneel netwerk hebben opgebouwd met onze technische partners
  • ze erop vertrouwen dat we elke euro die ze ter beschikking hebben voor rioleringswerken goed besteden
  • onze hemelwaterplannen uitgaan van een integrale benadering
roeien in de stad in proper water

Voor Vlaamse industrie en buitenlandse partners

Aquaplus

Als dochterbedrijf van Aquafin valoriseert Aquaplus de kennis en expertise van het moederbedrijf bij Belgische bedrijven met een eigen waterzuivering en bij buitenlandse overheden. In het binnenland kan Aquaplus een aantal grote bedrijven uit de voedings- en drankensector, de chemische sector en de farmaceutische sector tot zijn klanten rekenen. De opdrachten zijn gevarieerd en hebben betrekking op alle stadia van de waterzuiveringscyclus. Op de internationale markt biedt ons dochterbedrijf vooral advies en studiewerk aan.

naar Aquaplus

Heb jij een idee dat bijdraagt tot propere waterlopen?

vrouw bij propere beek

Samenwerken met Aquafin?

Hergebruik van gezuiverd water, terugwinning van grondstoffen, integratie van hemelwater in de publieke ruimte... Allemaal zaken met een enorm potentieel voor de maatschappij, waarin we nog veel stappen te zetten hebben. We bundelen graag onze krachten met anderen om technieken uit te testen, vernieuwende projecten uit te rollen in de publieke ruimte, of gewoon van gedachten te wisselen. Neem gerust contact op met Marjoleine Weemaes.