Veilig afdalen op de werf

Aquafin hecht het grootste belang aan veiligheid. Onze eigen medewerkers en de medewerkers van aannemers die voor ons werken, krijgen dagelijks te maken met specifieke risico’s. Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten ... is afdalen in de infrastructuur vaak nodig.

Gevaar!

Naast het valgevaar zijn de gassen die gevormd worden in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Ze kunnen vrijkomen bij het omwoelen van het bezonken slib, wat onvermijdelijk gebeurt bij de betreding van de ruimte als er afvalwater aanwezig is. In een besloten ruimte kunnen ook een zuurstoftekort of schadelijke/dodelijke gassen voorkomen. Om veilige werkomstandigheden te garanderen, schrijft Aquafin minimumveiligheidsmaatregelen voor aan iedereen die afdaalt in een besloten ruimte. 

Wat is een besloten ruimte?

Een besloten ruimte is een ruimte met een besloten karakter die niet geschikt is voor langdurig verblijf en waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig is of kan zijn. De gevaarlijke atmosfeer kan ontstaan doordat de ruimte lange tijd afgesloten is of door aanwezigheid van slib/afvalwater, illegale/incidentele lozingen, werkzaamheden in (de nabijheid van) besloten ruimtes. Naast een gevaarlijke atmosfeer kunnen er nog andere verzwarende factoren zijn zoals een minimale verlichting, verluchting en/of toegang via ladders, mangaten ... Bijkomende risico’s waar je aan moet denken zijn contact met biologische agentia, beknelling, explosie, drukapparatuur, vergiftiging, vallende voorwerpen, elektrocutie, verdrinking ...

Enkel opgeleide personen ogen een besloten ruimte betreden. Ook een veiligheidswacht moet een specifieke opleiding en training volgen.

 

 

Kenmerken van een besloten ruimte

  • ruimte is niet bestemd voor langdurig verblijf
  • potentieel gevaar atmosfeer (vb slib, gevaarlijke gassen etc.)
  • moeilijke toegang of beperkte evacuatiemogelijkheid
  • geen of minimale verluchting of verlichting

Twijfel je of het om een besloten of open ruimte gaat? Ga er dan van uit dat de ruimte besloten is. 

Rioolonderzoek

Een droge besloten vs natte besloten kelder

Een droge kelder heeft weinig kans op gevaarlijke atmosfeer en geen vloeistof over het volledige vloerwateroppervlak.
Een natte kelder daarentegen heeft een hoge kans op gevaarlijke atmosfeer of vervuild slib, bezinksel aanwezig of afvalwatertoevoer mogelijk.

Bij twijfel, ga ervan uit dat de kelder nat is.